Listen

Master's Degree in Nutrigenomics and Personalized Nutrition (MNNP): 2014-15


Branch of Knowledge Sciences
Organising Body(ies)
Programme management board
Number of Credits 60
Places available for new applicants 35
Type

On-site

BOE publication date
BOE Programme publication date
Administration Service
Contact person(s)
Teaching Building
Supervising centre Centre for Postgraduate Studies
Public price per credit
 • 1st registration : 33,34€
 • 2nd registration : 54,17€
 • 3rd registration : 54,17€
 • 4th registration : 54,17€
Useful Documents

Leaflets

Links

Title Description

Candidate profile and admission requirements

Al Màster Universitari de Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada hi poden accedir graduats relacionats amb les ciències de la salut, de manera que poden accedir al Màster graduats (o llicenciats o diplomats) en Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Enologia, Farmàcia, Infermeria, Medicina, Nutrició Humana i Dietètica, Química, Veterinària i uns altres possibles estudis afins, així com estudiants amb titulacions estrangeres afins a aquestes. La Comissió dels Estudis podrà considerar l’admissió d’altres possibles titulats en funció de la seva formació específica.

L’òrgan encarregat de prendre la decisió de quins alumnes són admesos en el període formatiu cada curs acadèmic serà la Comissió dels Estudis del programa. La Comissió valorarà els criteris que es detallen a continuació, tenint en compte els percentatges que es detallen en la valoració global:

 • Expedient acadèmic universitari de l’estudiant, ponderat segons els estudis de procedència (80%).
 • Valoració d’una declaració d’objectius redactada per l’estudiant (10%).
 • Altres mèrits acadèmics, relacionats amb la titulació, que pugui aportar l’estudiant (com a coneixement d’anglès, cursos de formació específics, etc.) (10%).

Academic and Professional Objectives

Aquest Màster és el primer Màster oficial del món en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada, recull els coneixements més demandats per les empreses i les institucions d’investigació en els nous camps d’alimentació i salut i assegura les màximes possibilitats de promoció professional. Aquest estudi de postgrau pretén formar investigadors i professionals en les Ciències de la Nutrició i l’Alimentació del segle XXI, que incorporen el coneixement del metabolisme, de les interaccions entre gens i nutrients ( nutrigenòmica ) i dels aliments, amb la finalitat de millorar l’alimentació i la salut i oferir un enfocament nutricional personalitzat ; inclou formació en nutrició molecular , en el disseny de nous aliments amb efectes positius per a la salut dins l’entorn de l’alimentació funcional , aspectes relacionats amb tecnologia dels aliments i de seguretat alimentària , així com les repercussions potencials en la salut pública i individual i el coneixement de nous desenvolupaments. El màster ofereix dos itineraris d’especialització: un amb un perfil investigador , que inclou treball d’investigació, i un altre amb un perfil professional empresarial , que inclou pràctiques en empreses col·laboradores, líders internacionals en el camp de la nutrició.
El perfil d’investigació en nutrigenòmica i nutrició personalitzada ofereix una formació de professionals capaços de desenvolupar-se amb facilitat en un entorn d’investigació, tant bàsica com aplicada, dins del camp de la nutrició i amb una àmplia formació en els sectors més capdavanters en aquest camp, que inclouen el coneixement i l’aplicació de les tecnologies de l’era postgenòmica i l’aplicació dels conceptes de biologia de sistemes i nutrició personalitzada. Aquest itinerari es recomana, sobretot, a aquells alumnes que es decantin per un futur dins la investigació, tant en entitats públiques com privades. La formació que ofereix aquest primer perfil permetrà que els alumnes adquireixin tots els coneixements i les habilitats necessaris per poder dissenyar, iniciar i desenvolupar posteriorment un treball d’investigació i la seva formació com a doctors.

El perfil professional-empresarial de desenvolupament i innovació en nutrigenòmica i alimentació funcional també aporta formació relacionada amb la investigació i la nutrició més capdavantera, si bé té un marcat caràcter professional, que permetrà als alumnes adquirir coneixements i habilitats per poder espavilar-se amb facilitat en un entorn empresarial relacionat amb la nutrigenòmica, la nutrició personalitzada, la nutrició molecular i la seguretat alimentària en relació amb el camp de l’alimentació funcional i els nous aliments.

El Màster Universitari de Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada neix a partir del Doctorat Interuniversitari en Nutrició i Metabolisme, la qualitat del qual ha estat, i continua estant, avalada pel Ministeri d’Educació del Govern espanyol amb el distintiu de Menció de Qualitat , des de la seva primera convocatòria l’any 2003. El màster té, a més, el suport addicional d’especialistes de la Xarxa d’Excel·lència Europea d’Investigació en Nutrigenòmica , NuGO ( The European Nutrigenomics Organization, www.nugo.org ), que és el màxim exponent europeu i destacat referent mundial en matèria de nutrigenòmica, del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) Fisiopatología de la Obesitad y Nutrición , una iniciativa del Instituto de Salud Carlos III ( www.ciberobn.es ) . ), i dels integrants del projecte europeu BIOCLAIMS ( bioclaims.eu ), liderat pel Dr. Andreu Palou, director del Màster. Aquestes xarxes científiques inclouen els millors especialistes del camp, i entre els seus membres figura gran part de la plantilla de professorat del Màster.

El Màster Universitari de Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada és un estudi oficial i públic, plenament adaptat a les directrius d’ Espai Europeu d’Educació Superior , i dóna accés a estudis de doctorat.

 

Access to other professional courses and pathways

Doctorat de Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada .

Altres estudis de doctorat relacionats amb la branca de coneixement.

 

Course Structure

El Màster consta d‘una oferta total de 93 crèdits ECTS, dels quals l‘alumne n‘ha de cursar obligatòriament un mínim de 60, un any acadèmic, i s‘ofereixen dos itineraris d‘especialització possibles. 30 crèdits són de caràcter obligatori i comú als dos itineraris, els quals ofereixen una formació integral amb els fonaments bàsics necessaris per als futurs titulats en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada, en què s‘inclouen els coneixements moleculars, metabòlics i experimentals necessaris per als alumnes del Màster i el Doctorat. La resta de crèdits que ha de cursar l‘alumne es reparteixen entre dos itineraris d‘especialització diferents, dels quals se n‘ha de triar un: Recerca Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada i Desenvolupament i Innovació en Nutrigenòmica i Alimentació Funcional . Aquests dos itineraris s‘ajusten, respectivament, als perfils de tipus investigador i professional, i tots dos obren la porta a la realització del doctorat.

El perfil d‘Investigació en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada ofereix una formació que inclou el coneixement i l‘aplicació de les tecnologies de l‘era postgenòmica i l‘aplicació dels conceptes de biologia de sistemes i nutrició personalitzada.

El perfil de Desenvolupament i Innovació en Nutrigenòmica i Alimentació Funcional també aporta formació relacionada amb la recerca i la nutrició més capdavantera, si bé té un caràcter professional marcat, que permetrà als alumnes adquirir coneixements i habilitats per poder espavilar-se amb facilitat en un entorn empresarial relacionat amb la nutrigenòmica, la nutrició personalitzada, la nutrició molecular, l‘alimentació funcional i la seguretat alimentària. Encara que aquest perfil pugui considerar-se al principi més empresarial que l‘altre, dóna accés igualment a la continuació dels estudis de doctorat mitjançant la realització de la tesi doctoral, ja que la formació com a doctor també és important per a qui vulgui desenvolupar-se professionalment en un entorn empresarial.

L’estructura general dels cursos de formació es pot consultar a l’apartat " Assignatures " del Màster Universitari de Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada o a la publicació del BOE 262 del 29/10/2010

 • El mòdul 1 inclou els fonaments bàsics necessaris per als futurs titulats en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada.
 • Els mòduls 2A i 2B corresponen a dos itineraris d’especialització diferents, dels quals se n’ha d’escollir un i que s’ajusten, respectivament, a perfils de tipus investigador i professional empresarial:
  • Mòdul 2A: Investigació en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada. Aquest itinerari es recomana a aquells alumnes que es decantin per un futur dins de la investigació i innovació, tant en entitats públiques com privades.
  • Mòdul 2B: Desenvolupament i Innovació en Nutrigenòmica i Alimentació Funcional. Té un marcat caràcter professional, que permetrà als alumnes adquirir coneixements i habilitats per espavilar-se amb facilitat en un entorn empresarial relacionat amb la nutrigenòmica, la nutrició personalitzada, la nutrició molecular, l’alimentació funcional i la seguretat alimentària.

 

Amb els continguts que es desenvolupen al llarg del Màster, s‘adquireix tota una sèrie de competències que es detallen a continuació (G indica genèriques i E indica específiques):

 Competències  Genèriques (G)  
 Capacitat d‘organitzar i planificar les activitats pròpies del camp de treball  G1
 Capacitat d‘aplicar el pensament crític, lògic i creatiu en el treball  G2
 Capacitat d‘incorporar els avenços científics al camp professional  G3
 Capacitat de treballar de manera autònoma i amb iniciativa  G4
 Habilitat i flexibilitat per solucionar problemes de manera efectiva  G5
 Capacitat per formular hipòtesis i dissenyar els estudis idonis per a la seva verificació  G6
 Habilitat per analitzar dades i extreure conclusions dels resultats de recerca  G7
 Capacitat per treballar interdisciplinàriament  G8
 Respecte per l‘ètica i la integritat intel·lectual  G9
 Capacitat per valorar i participar en el treball en equip  G10
 Habilitat per recollir i sistematitzar la bibliografia de recerca i professional de la disciplina  G11
 Capacitat per analitzar críticament la bibliografia rellevant  G12
 Capacitat per articular el coneixement en presentacions orals i escrites  G13
 Comprensió avançada del context global en què es desenvolupa l‘àrea d‘especialitat  G14
 Capacitat de desenvolupar el treball en anglès (idioma científic internacionalment reconegut en la disciplina)  G15
 Aprenentatge de les capacitats i possibilitats de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) en l‘àrea de la disciplina  G16
 Apreciació que el coneixement avançat proporciona la capacitat de lideratge en l‘àrea d‘especialitat  G17
 Comprensió del valor dels coneixements adquirits per a la comunitat  G18
 Capacitat per involucrar-se en aspectes de la societat contemporània  G19
 Habilitat per analitzar el balanç risc/benefici dels nutrients i altres compostos dels aliments  G20
Específiques (E)  
 Coneixement de les bases moleculars de les interaccions dels nutrients amb el genoma i la seva expressió  E1
 Coneixement de la relació entre la nutrició i l‘estat de salut  E2
 Coneixement de la relació entre dieta i patologies  E3
 Aplicació dels coneixements de la disciplina per a la promoció de la salut  E4
 Coneixement en profunditat de l‘àmbit de la nutrigenòmica i la nutrició personalitzada i la seva repercussió en la societat  E5
 Coneixement i capacitat d‘aplicar el concepte de biologia de sistemes  E6
 Coneixement dels components bioactius i funcionals dels aliments  E7
 Coneixement de la regulació del metabolisme energètic i la influència dels components funcionals dels aliments  E8
 Coneixement de la complexitat del metabolisme dels nutrients  E9
 Integració del coneixement de les principals vies metabòliques i el paper dels nutrients en situacions de salut i malaltia  E10
 Capacitat de dissenyar correctament estudis experimentals i aplicar-los al camp de la nutrigenòmica i la nutrició molecular  E11
 Aplicació correcta de l‘anàlisi estadística en el camp de la nutrigenòmica  E12
 Coneixement de les fonts de finançament per a la recerca, el desenvolupament i la innovació dins de l‘àmbit de la disciplina  E13
 Aplicació de tècniques específiques de laboratori relacionades amb l‘àmbit de la nutrició molecular i la nutrigenòmica  E14
 Coneixement dels últims avenços dins del camp de la nutrigenòmica, la nutrició personalitzada i la nutrició molecular i adquisició de les habilitats necessàries per mantenir-se en actualització constant  E15
 Coneixement del funcionament de les empreses del sector i dels seus departaments de R+D+I  E16
 Habilitat per espavilar-se amb facilitat en un entorn professional relacionat amb la nutrigenòmica, la nutrició personalitzada, la nutrició molecular i l‘alimentació funcional  E17
 Capacitat d‘espavilar-se en un entorn relacionat amb la seguretat alimentària i les seves implicacions en el camp dels nous aliments  E18
 Coneixement de la composició dels aliments i els efectes de les modificacions a causa de la manipulació humana  E19
 Coneixement de les bases de la legislació alimentària  E20
 Coneixement de les bases de la protecció de la propietat intel·lectual en la disciplina  E21
 Coneixement del mercat en l‘àmbit de l‘alimentació  E22
 Comprensió de la diversitat d‘àmbits de coneixement que formen part de l‘àrea de la nutrigenòmica i la nutrició personalitzada  E23
 Coneixement dels fonaments bàsics de la cronobiologia i el control dels estats de vigilància  E24

 

Especificació de les característiques del pràcticum i del treball de final de màster (o etapa de cursos de formació)

Els alumnes han de cursar, de manera obligatòria, una assignatura de tipus pràcticum tant si segueixen l‘itinerari 2A (amb Practicum : Treball de Recerca) com el 2B (amb Practicum : Pràctiques en Empreses del Sector). (Consulteu fitxes de les assignatures.) En totes dues assignatures l‘alumne ha de realitzar un extens treball pràctic sota la tutela d‘un professor doctor del màster (en Practicum : Treball d‘Investigació) o d‘un tutor d‘una de les empreses associades al màster (en Practicum : Pràctiques en Empreses del Sector) conjuntament amb un professor doctor del màster (que ha de realitzar també un seguiment de l‘alumne durant el desenvolupament de les pràctiques). Totes dues assignatures consten de 9 crèdits i es troben estretament lligades al Treball de Fi de Màster (6 crèdits), a la avaluació del qual s‘ha de presentar una memòria sobre el treball i l‘aprenentatge que s‘ha dut a terme durant el practicum , inclosos els resultats i la discussió científica sobre aquests. La memòria esmentada ha de ser presentada en defensa oral pública davant d‘un tribunal aprovat per l‘òrgan directiu del màster i ha d‘incloure professors doctors del màster i, si escau, pot incloure personal extern de l‘entorn empresarial o professors convidats. El tribunal realitza una avaluació de la memòria presentada i de la seva defensa, que es té en compte en la nota final. Aquestes assignatures són de caràcter introductori en el camp de la recerca i el desenvolupament i poden suposar una connexió de l‘etapa de cursos de formació amb el començament efectiu de l‘etapa investigadora de l‘alumne de doctorat, en què l‘alumne desenvoluparà la major part del seu treball de recerca per a l‘obtenció del títol de doctor.

Antecedents del programa

Un fet important dels estudis que aquí es presenten són els antecedents , ja que els estudis provenen de l‘adaptació del programa de doctorat en Nutrició i Metabolisme , coordinat per la UIB, a la nova normativa d‘estudis oficials de postgrau establerta pel Reial Decret 56/2005 i, posteriorment, pel Reial Decret 1393/2007. El programa de doctorat de Nutrició i Metabolisme ha tingut un gran èxit, que queda reflectit en el nombre mitjà d‘alumnes matriculats durant les seves edicions i en el fet que ha tingut el segell de Doctorat de Qualitat per part del MEC des de l‘any 2003, des de l‘inici de dita menció, renovat cada any acadèmic , i en què ja participaven la Universitat de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili , que continuen col·laborant en els cursos de formació.

Interès i rellevància acadèmica, científica i professional

La ciència de la nutrició el segle XXI incorpora el coneixement del metabolisme, de les interaccions gens-nutrients ( nutrigenòmica ) i dels aliments, amb la finalitat de millorar l‘alimentació i la salut i oferir, cada vegada més, una nutrició personalitzada . Aquests estudis de màster i doctorat pretenen formar professionals especialitzats en aquest camp, des de l‘investigador que contribuirà a descobrir noves propietats dels nutrients i components dels aliments i fonamentar-les adequadament, passant pel professional que contribuirà al disseny de nous aliments amb efectes positius per a la salut dins de l‘entorn de l‘alimentació funcional i els aspectes relacionats de tecnologia dels aliments , coneixent també el camp de la seguretat alimentària i les lleis i normatives relacionades , fins al professional que es dedicarà a la recerca en nutrició molecular . Ha de considerar-se que la societat en general planteja cada dia més qüestions d‘aquest tipus i reclama, cada vegada més, avenços en aquests camps i més professionals qualificats.

S‘han de remarcar, a més, una sèrie d‘indicadors que posen de manifest la rellevància acadèmica, científica i professional dels estudis proposats i de la seva plantilla docent:

 1. L‘elevat nombre i la rellevància de les publicacions dels grups de recerca involucrats en el projecte.

 2. Aquests estudis es troben emparats per especialistes de la Xarxa d‘Excel·lència Europea de Recerca en Nutrigenòmica , la NuGO (European Nutrigenomics Organization). La NuGO és una xarxa única en aquest camp, avalada per la concessió per part de la Comissió Europea del distintiu de “xarxa d‘excel·lència investigadora” i per la qualitat científica dels seus membres, entre els quals figuren els membres del grup de recerca de la UIB que coordina aquests estudis (el grup de recerca dirigit pel doctor Andreu Palou). L‘existència de l‘organització en l‘àmbit europeu posa de manifest el gran interès que genera el tema de la nutrició i la nutrigenòmica, una part fonamental dels continguts del màster i el doctorat.

 3. Un altre indicador de la rellevància acadèmica, científica i professional dels estudis i de la plantilla de professorat són els importants projectes del seu director com a IP i en col·laboració amb el seu grup de recerca, com ara el reconeixement com a grup CIBER (Centres de Recerca Biomèdica en Xarxa): CB 06/03/0060 (l‘IP és el mateix doctor Andreu Palou), dins del CIBER Fisiopatologia de l‘Obesitat i Nutrició . S‘ha de tenir en compte que, en el Pla nacional de recerca científica, desenvolupament i innovació tecnològica (R+D+I) per al període 2004-2007, aprovat per acord del Consell de Ministres de 7 de novembre de 2003, i en el Programa Enginy 2010, que constitueix un instrument prioritari en polítiques públiques de R+D+I, s‘estableix la necessitat d‘impulsar la recerca d‘excel·lència en biomedicina i ciències de la salut, que es realitza en el Sistema Nacional de Salut, per mitjà del desenvolupament i potenciació d‘estructures estables de recerca cooperativa en xarxa. Amb aquest objectiu, s‘ha desenvolupat l‘any 2006 una política de potenciació i consolidació de les estructures, a través de la incorporació de grups de recerca a Centres de Recerca Biomèdica en Xarxa (CIBER) amb personalitat jurídica pròpia i constituïts en àrees temàtiques d‘interès per al Sistema Nacional de Salut.

 4. A part, el grup i l‘IP tenen nombrosos projectes de recerca , tant en l‘àmbit espanyol com internacional, on poden destacar-se, per exemple, el projecte AGL2006-04887/ALI “Nutrigenòmica funcional en l‘obesitat. Efecte dels components de la llet materna i nutrients específics durant el desenvolupament postnatal primerenc sobre la resistència a l‘obesitat i les seves complicacions metabòliques en l‘edat adulta” i el projecte “Identification and prevention of dietary- and lifestyle-induced health effects in children and infants” ( IDEFICS ), subvencionat pel VI Programa Marc de la Unió Europea , entre altres.

 5. Els investigadors involucrats en el màster i la formació doctoral tenen també una àmplia experiència en la realització de treballs de recerca en col·laboració amb socis internacionals, que s‘han anat traduint, des de fa anys, en la petició de projectes de recerca internacionals i xarxes de cooperació científica (com BIOCLAIMS, “Bioactive food components, mitochondrial function and health, COST FA0602 ”, “Xarxa temàtica de recerca cooperativa G03/028 ”, “Dietary lipids as risk factors in development ( DLARFID ). Mechanistic issues. QLRT2001001832000/C324/11”, “Body weight control and energy expenditure. Funtional food and nutrition technology, COST action 918 ”, “Metabolic integration and energy control. Regulation of energy balance from brown adipocytes to whole animals, Human Capital and Mobility-Network , ERBCHRXCT940490”, etc.), en la publicació d‘articles originals en revistes d‘impacte i en l‘intercanvi d‘investigadors, tant en formació com doctors amb experiència.

 6. Així mateix, els investigadors involucrats en els estudis també tenen una àmplia experiència en contactes empresarials, que s‘han traduït en nombroses ocasions en contractes de col·laboració (habitualment continuats mitjançant renovacions anuals) que el grup de recerca ha signat en els últims anys amb empreses de rellevància, com ara: Flora-Unilever , Mercadona , Cognis , Corporación Alimentaria Peñasanta, SA (Central Lechera Asturiana ), Puleva Biotech, Natraceutical i Casa Tarradellas , entre d‘altres. Les col·laboracions esmentades han repercutit de manera molt positiva en el projecte de màster i doctorat, ja que han permès establir acords de col·laboració per a la participació activa d‘empreses amb l‘acceptació i autorització d‘alumnes en període de pràctiques.

 7. La presència destacada en fundacions i organismes de màxim prestigi a Europa, com ara: ILSI (International Life Sciences Institute, fundació que integra les principals empreses mundials d‘alimentació, com ara Coca-Cola, Nestlé, Danone, etc.) i FIAB (federació espanyola d‘empreses d‘alimentació i beguda). A més, s‘ha de comentar també la presència en òrgans oficials com AESAN ( Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ), el Comitè Científic el qual ha presidit el professor Palou, i del que forma part actualment la també professora del programa la Dra. Catalina Picó; i el SCF ( Scientific Committee on Food ; Comitè Científic de l‘Alimentació Humana), entre el 1997 i el 2002, continuat com plafó científic de nutrició (productes dietètics, nutrició i al·lèrgies) de l‘EFSA ( Autoritat Europea en Seguretat Alimentària ), dels quals el professor Palou ha estat també vicepresident. Totes dues institucions (AESA i EFSA) constitueixen els principals òrgans oficials d‘assessorament dels governs en matèria de seguretat alimentària, d‘Espanya i la UE, respectivament. Una altra mostra de presència en l‘àmbit científic relacionat amb el tema del màster i el doctorat és el fet que el grup del professor Palou va formar part del comitè organitzador de la 3a Conferència Internacional sobre Nutrigenòmica que, sota el títol “ Nutrigenòmica a la Nutrició Personalitzada ”, es va celebrar a Palma el novembre de 2005.

Participació d’altres institucions, empreses i organismes públics o privats

 • Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Universitat de Barcelona (UB)
 • Les següents institucions i empreses líders en Nutrició i Alimentació Humana:
  • Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición. CIBER és una iniciativa de l’Institut de Salut Carlos III (Ministeri de Sanitat i Consum).
  • Corporación Alimentaria Peñasanta, SA
  • Biosearch life (abans Puleva-Biotech)
  • Unilever
  • PASCUAL
  • IBABSA
  • Biópolis
 • Altres institucions i empreses que han mostrat el seu suport:
  • NuGO (European Nutrigenomics Organization)

En resum, els estudis de Màster Universitari i de Doctorat de Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada ofereixen una formació especialitzada , dirigida cap a la formació de professionals en l’àmbit de la nutrició molecular , amb atenció especial a les noves tecnologies com la transcriptòmica , l’ epigenòmica , la proteòmica , la metabolòmica i la biologia de sistemes , ja que aquesta formació és fonamental per als nous professionals de la nutrició, per als quals també és cada vegada més important tenir coneixements sobre aspectes relacionats amb la seguretat i la qualitat alimentària i sobre l’alimentació funcional. La necessitat d‘aquests professionals rau en la importància que adquireix, cada vegada més, l’interès de la societat per obtenir una millor qualitat de vida a través d’una alimentació correcta i personalitzada, basada en els nous coneixements de les interaccions gens-nutrients i l’aplicació de noves eines diagnòstiques, fonamentades en marcadors primerencs de malaltia. D‘altra banda, es fa cada vegada més evident que, a part de l’aplicació de conceptes nutricionals sobre la població general, és cada vegada més rellevant l’ aplicació de la nutrició personalitzada , que permet aprofundir en característiques nutricionals i metabòliques de petits grups i poblacions i, fins i tot, individuals.

 

Final Examination

Especificat als apartats " Criteris d'avaluació i exàmens " i " Estructura dels estudis " (per l'especificació de les característiques del pràcticum i del treball de final de màster) d'aquest descriptor.

Assessment Criteria and Examinations

Els criteris d’avaluació específics es defineixen per a cada una de les assignatures que integren el Màster i poden variar entre les diferents assignatures segons el tipus i els objectius específics perseguits; es poden consultar a l’apartat l’apartat " Assignatures ". No obstant això, en general es considerarà la combinació de les formes d’avaluació següents (en algunes assignatures l’alumne pot triar quin tipus d’avaluació seguirà):

 • Lliurament i defensa d’una demanda de projecte hipotètic sobre temes tractats en l’assignatura.
 • Defensa i/o lliurament de treballs teòrics (seminaris i treballs, que poden ser individuals o realitzats en equips).
 • Exàmens parcials (per exemple, dos exàmens amb una part tipus test i una de preguntes curtes que inclouen la interpretació d’unes dades experimentals).
 • Examen final (examen amb una part tipus test i una part de preguntes curtes que inclouen la interpretació d’unes dades experimentals).
 • Etc.

També, per l'especificació de les característiques del pràcticum i del treball de final de màster, consultau l'apartat " Estructura dels estudis " d'aquest descriptor.

ECTS Coordinating Lecturer

Director de la titulació :

Dr. Andreu Palou Oliver

Categoria  CU
Telèfon  971 17 3170 - Fax : 971 17 3426
Localització  Despatx núm. Q. 30, planta baixa edifici Mateu Orfila, Universitat de les Illes Balears, ctra. Valldemossa, km 7,5, 07122, Palma.
E-mail   andreu.palou arroba uib.es

 

Co-directora de la titulació :

Dra. Ana M. Rodríguez Guerrero

Categoria  TU
Telèfon  971 25 9617 - Fax : 971 17 3426
Localització  Despatx núm. Q.11, planta baixa edifici Mateu Orfila, Universitat de les Illes Balears, ctra. Valldemossa, km 7,5, 07122, Palma.
E-mail   amrodriguez arroba uib.es

 

Altres llocs web relacionats:

Laboratorio de Biología Molecular, Nutrición y Biotecnología - LBNB   ( http://palou.uib.es )

Administrative Procedures and Other Useful Information

Programme Suggestions Form

If you got any comment or suggestion about the service offered by the Centre for Postgraduate Studies or about the diferent titles managed, you can use the e-mail:

Quality Assurance System

Nominal Composition of the Quality Assurance Committee (CGQ)

Responsable de qualitat  Ana María Rodríguez Guerrero
PDI  Catalina Picó Segura
PDI  Francisca Serra Vich
PDI  Mª Luisa Bonet Piña
PAS  Margarita Moranta Prieto
Alumne  Juana Mª Torrens García
Membres suplents  Paula Oliver Vara, Joan Ribot Riutort, Juana Sánchez Roig

Accountability and transparency

Procedure Document Date/Year
Monitoring External follow-up report (2014-15) 16/09/2016
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2014-15) 2014-15

Comments and Suggestions

The UIB welcomes your comments and suggestions about how to improve our courses and the information provided.
If you would like to help us improve or have any comment, please send it through the UIB master's course contact questionnaire