Listen

Master's Degree in Nutrigenomics and Personalized Nutrition (MNNP): 2014-15

Entry information

Al Màster Universitari de Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada hi poden accedir graduats relacionats amb les ciències de la salut, de manera que poden accedir al Màster graduats (o llicenciats o diplomats) en Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Enologia, Farmàcia, Infermeria, Medicina, Nutrició Humana i Dietètica, Química, Veterinària i uns altres possibles estudis afins, així com estudiants amb titulacions estrangeres afins a aquestes. La Comissió dels Estudis podrà considerar l’admissió d’altres possibles titulats en funció de la seva formació específica.

L’òrgan encarregat de prendre la decisió de quins alumnes són admesos en el període formatiu cada curs acadèmic serà la Comissió dels Estudis del programa. La Comissió valorarà els criteris que es detallen a continuació, tenint en compte els percentatges que es detallen en la valoració global:

  • Expedient acadèmic universitari de l’estudiant, ponderat segons els estudis de procedència (80%).
  • Valoració d’una declaració d’objectius redactada per l’estudiant (10%).
  • Altres mèrits acadèmics, relacionats amb la titulació, que pugui aportar l’estudiant (com a coneixement d’anglès, cursos de formació específics, etc.) (10%).