Skip to content
Listen

Master's Degree in Human Resources Management. Psychological and Pedagogical Intervention

Master's in Human Resources Management. Psychological and Pedagogical Intervention

Academic year 2019-20

New student profile and admission criteria

Podran iniciar els seus estudis universitaris en aquest títol aquelles persones que:

  • Estiguin en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.
  • Siguin titulades conforme a sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior, prèvia comprovació per la Universitat que aquelles acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

D'acord amb la normativa i els terminis establerts per la universitat, l'alumnat haurà de fer la preinscripció al màster com a formalitat prèvia la seva matriculació. Si el nombre de sol·licituds supera el nombre màxim d'alumnes fixat, la Comissió Acadèmica de la Titulació (CAT) elaborarà una relació per ordre de prelació a partir de la valoració dels dos criteris següents:

  • La nota mitjana obtinguda en l'expedient acadèmic que es prengui com a referència per a l'ingrés del/de la alumne/a en la titulació (60%), preferentment estudis de Psicologia i/o Educació.
  • El currículum professional, en el qual es valoraran preferentment les activitats de caràcter científic-professional prèvies relacionades amb els temes de la titulació (recursos humans, gestió d'equips de treball, formació de formadors) (40%).

En qualsevol cas, si la CAT ho estima convenient podrà dur a terme una entrevista personal amb l'aspirant a ser admès al Màster.

L'acceptació de la sol·licitud per la CAT permetrà la seva posterior matriculació en el màster, a través de la unitat administrativa corresponent de cada universitat.

Academic and professional goals

El Màster proposat té una orientació professional, sent un dels seus principals objectius formar els/les titulats/des per fer la seva funció en Departaments de Gestió de Recursos humans, formació de formadors i direcció de centres educatius. En aquest sentit, els ensenyaments del Màster que es proposa tenen com a finalitat l'adquisició per part de l'estudiant d'una formació avançada orientada a l'especialització professional.

L'objectiu formatiu general del Màster és oferir els coneixements i les competències necessàries que permetin a l'estudiant exercir com un professional en recursos humans, especialment en l'àmbit de la formació i direcció d'equips, tant en organitzacions públiques com privades. A més del coneixement amb profunditat dels aspectes generals de la Gestió de Recursos Humans el curs permet la consecució de dos objectius d'especialització addicional a través de dos itineraris:

  • La persona experta en Direcció i gestió d'equips de treball és aquell o aquella professional que dissenya, dirigeix, coordina, dinamitza, implementa, gestiona i avalua plans, programes i projectes d'actuació referits al lideratge i millora de la gestió i eficàcia dels equips de treball en diferents àrees i escenaris professionals.
  • La persona experta en Direcció de centres educatius és aquell o aquella professional que dissenya, dirigeix, coordina, dinamitza, implementa, gestiona i avalua plans, programes, projectes d'actuació orientats a facilitar les tasques de Direcció de centres educatius amb un especial èmfasi en la formació per als equips docents. L'objectiu de la titulació que es proposa és formar professionals experts/es en el desenvolupament d'aquestes tasques.

Access to other study programmes and career opportunities

El màster proposat té una orientació professional, a més de facilitar l'accés al doctorat. Entre els seus principals àmbits es troba l'exercici laboral en Departaments de Gestió de Recursos Humans, formació de formadors i direcció de centres educatius; tant en institucions de caràcter públic com privat.

La Conselleria d'Educació i Universitat de la CAIB reconeix a l’alumnat en possessió del títol de Máster de Recursos Humans tots els mòduls troncals i específics del "Curs de desenvolupament de la funció directiva" amb l’excepció del mòdul "Projecte de direcció"; d’acord amb el Real Decret 894/2014, de 17 de octubre ( https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11494)

Structure of the study programme

La titulació consta de 60 ECTS que s'impartiran en un any acadèmic. Es permet triar entre dos itineraris: "Direcció i Gestió d'Equips de Treball" i "Direcció de Centres educatius".

El pla d'estudis es pot trobar a l'apartat "Assignatures" d'aquesta titulació.

Protocol de reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits del MRH2 segueix els criteris generals de reconeixement de crèdits de la UIB https://cep.uib.cat/Alumnat/RECONEIXEMENT-I-TRANSFERENCIA-DE-CREDITS/
A més, de manera específica pel màster disposem dels següents criteris d'equivalència entre les versions del màster anterior i actual, així com per l'assignatura de pràctiques:

1. Tabla d'equivalències entre versions del Màster de Gestió de Recursos humans. Versió 1 (=MGRH), Versió 2 (MRH2).

MGRH

 

 

MRH2

 

 

Codi

Nom Assignatura

Crèdits

Codi

Nom Assignatura

Crèdits

10552

Comportament Social en les Organitzacions Sociosanitàries

5

10552

Comportament Social en les Organitzacions Sociosanitàries

5

10557

Entrenament en Habil. Socials i Comunicatives per a Prof.s de la Salut

5

10557

Entrenament en Habil. Socials i Comunicatives per a Prof.s de la Salut

5

10644

PRÀCTICUM

5

11027

PRÀCTICUM  

8

10687

Gènere, Treball i Formació

5

10687

Gènere, Treball i Formació

5

10712

Processos en la Planificació i Gestió dels Recursos Humans

5

10712

Processos en la Planificació i Gestió dels Recursos Humans

5

10714

Intervenció en les Organitzacions: Grups i Equips de Treball

2

11023

Creació i direcció d'equips de treball

5

10715

Lideratge i Direcció d’Equips

2

 

 

 

10716

Introducció a l’Economia

1,5

10716

Introducció a l’Economia

1,5

10717

Planificació de la Formació

2,5

11024

Planificació i Gestió de la Formació

2,5

10718

Gestió de la Formació

2,5

11025

Anàlisi de Necessitats Formatives

2,5

10720

Usos i Abusos de l’Estadística

5

10720

Usos i Abusos de l’Estadística

5

10721

Introd. a la Mineria de Dades. Extracció d’Inform. Oculta en les Dades

5

10721

Introd. a la Mineria de Dades. Extracció d’Inform. Oculta en les Dades

5

10722

Tècniques Psicomètriques de Validació de Constructe

5

10722

Tècniques Psicomètriques de Validació de Constructe

5

10723

Proc., Estrat.i Tèc. Implicades en el Rendiment dels Equips de Treball

5

10723

Proc., Estrat.i Tèc. Implicades en el Rendiment dels Equips de Treball

5

10724

Intervenció en els Equips. Conflictes i Negociació

5

10724

Intervenció en els Equips. Conflictes i Negociació

5

10725

Perfil, Competències i Funcions en la Formació de Formadors

2,5

10725

Perfil, Competències i Funcions en la Formació de Formadors

2,5

10726

L’Ofici de la Formació de Formadors

2,5

10726

L’Ofici de la Formació de Formadors

2,5

10727

Funció Directiva

2,5

10727

Funció Directiva

2,5

10728

Funció Pedagògica

2,5

10728

Funció Pedagògica

2,5

10729

PROJECTE

6

11026

TREBALL DE FI DE MÀSTER (aprovats 2017/18)

7

2. Reconeixement d'experiència laboral per l'assignatura de pràctiques.

Final Exam

Presentació i defensa pública del Treball de Fi de Màster.

Evaluation criteria and exams

Com a criteri general, l'avaluació és contínua i considera tant activitats presencials com no presencials. Anualment es publiquen els criteris d'avaluació de cada assignatura en les guies docents corresponents, que podeu consultar a l'apartat "Assignatures".

Study programme leadership

Master directors:

Dra. M. Esther García Buades
Department
Telephone
971 17 2751
Dra. María Carmen Dolores Ramis Palmer
Department
Telephone
971 17 3480

Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB
Google+ UIB