Master's Degree in Master's in Food and Human Nutrition

Academic year 2017-18 | 60 credits | 50 places

New student profile and admission criteria

Al Màster Universitari de Nutrició i Alimentació Humana hi poden accedir graduats relacionats amb les ciències de la salut, de manera que poden accedir al Màster graduats (o llicenciats o diplomats) preferentment en Ciències de la Vida i de la Salut (Biologia, Bioquímica, Química, Psicologia, Medicina, Farmàcia, Infermeria, Fisioteràpia, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Nutrició Humana i Dietètica, Veterinària, Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, INEF). També podran accedir a aquest Màster alumnes procedents d'altres titulacions. En aquest cas, el Consell Acadèmic del Màster podrà considerar la possibilitat d'exigir complements de formació, en funció del perfil d'entrada.

Es podran contemplar els següents criteris per a la valoració de mèrits dels estudiants que vulguin ésser admesos al Màster:

 • L'expedient acadèmic dels estudis que s'hagin cursat anteriorment.
 • Un currículum vitae, on es destaqui l'experiència professional desenvolupada, si n'hi hagués.

El candidat haurà de presentar la documentació necessària i degudament acreditada. Una vegada revisada la documentació aportada, la Comissió d'Estudis del Màster procedirà a establir l'oportuna prelació dels alumnes sol·licitants fins completar les places disponibles, d'acord als criteris següents: Currículum acadèmic: 50%; experiència professional: 20%; coneixements d'informàtica usuari: 15%; nivell d'idiomes: 15%.

Academic and professional goals

L'interès en la creació i realització del Màster en Nutrició i Alimentació Humana radica en els seus objectius, a saber:

 1. Facilitar als alumnes els coneixements bàsics i, al mateix temps, aplicats, de tècniques i recursos materials, així com l'accés a la informació actualitzada en matèria d'alimentació i nutrició.
 2. Desenvolupar en els alumnes la capacitat d'observació i d'anàlisi en nutrició i alimentació humana.
 3. A partir dels coneixements i habilitats anteriors, facilitar la intervenció dels alumnes en els centres educatius, sanitaris i, en general, d'alimentació col·lectiva.
 4. Atorgar eines als alumnes, perquè generin i transmetin coneixements i incrementin la formació de les col·lectivitats en matèria de nutrició i alimentació humana.
 5. Satisfer les expectatives socials de demanda d'informació en matèria nutrició i alimentació humana.
 6. Posar les bases formatives imprescindibles per desenvolupar la investigació que ampliï els coneixements de nutrició i alimentació humana en el futur.
 7. Que tota aquesta formació contribueixi a augmentar positivament el nivell de la Salut Pública de la societat.
 8. Dotar als alumnes de capacitat per cobrir llocs de responsabilitat tècnica.

En conseqüència, la connexió amb les institucions i empreses del sector serà una realitat que anirà paral·lela a la marxa normal del Màster, que repercutirà obrint possibilitats laborals evidents.

 • Interès i rellevància acadèmica: El Màster Universitari de Nutrició i Alimentació Humana reportarà a l'alumne un increment en la seva formació, en els seus coneixements en nutrició i alimentació humana, en nutrició clínica i en alimentació aplicada al turisme, primera indústria de les Illes Balears.
 • Interès i rellevància científica: El Màster Universitari de Nutrició i Alimentació Humana prepararà per seguir un Doctorat en qualsevol de les matèries associades als estudis dissenyats. A tal fi, aquests estudis de Màster es podrán continuar en el Doctorat en Nutrició i Ciències dels Aliments de la UIB.
 • Interès i rellevància professional: Es tracta d'un sector en auge, amb demanda creixent de professionals adequadament formats en el camp de la nutrició i alimentació humana, tant en la seva vessant bàsica, com l'aplicada a la clínica i al sector serveis, com és el cas de la indústria turística. En qualsevol cas, les competències professionals vénen definides per l'establert en les respectives Ordres ministerials sobre Plans d'estudi i habilitació professional.

Access to other study programmes and career opportunities

Doctorat en Nutrició i Ciències dels Aliments, amb Menció cap a l'Excel·lència pel Ministeri d'Educació (ME2011-0222 BOE-253 de 20/10/2011 resolució 16518).

Structure of the study programme

El Màster Universitari en Nutrició i Alimentació Humana s'estructura en 10 mòduls, distribuïts en matèries: L'origen de l'alimentació: Història, hàbits i cultura; Metodologia per a l'avaluació de l'estat nutricional; Necessitats nutricionals i metabòliques; Nutrició i promoció de la Salut, Bases metabòliques i nutricionals de les alteracions patològiques; La nutrició com a eina terapèutica o coadjuvant de la teràpia; Nutrició i alimentació en la indústria turística; Control de la qualitat dels aliments en la indústria turística; Conceptes bàsics en nutrició; complementats amb un mòdul de Pràctiques i el Treball de Fi de Màster.

L'alumne haurà de completar el total de 60 crèdits, amb la següent distribució:

Consulteu l'apartat "Criteris d'avaluació i exàmens" per ampliar aquesta informació.

L'alumne adquirirà totes las competències de Màster en haver cursat les matèries obligatòries, pràctiques i Treball de Fi de Màster. Mitjançant el seguiment de les mataries optatives, l'alumne adquirirà les competències específiques de cada matèria cursada.

El Consell Acadèmic podrà procedir al reconeixement de crèdits per activitats docents realitzades per l'alumnat, procedents d'altres títols de postgrau o llurs equivalents, sempre d'acord a la normativa vigent.

El contingut de cada assignatura, les seves guies docents, i els mòduls i itineraris es pot consultar a l'apartat "Assignatures" d'aquesta titulació.

Descripció dels itineraris formatius

Es contemplen tres itineraris formatius. Per a tots ells, serà necessari que tan el Treball de Fi de Màster com les Pràctiques externes es corresponguin amb l'àmbit de coneixement de l'itinerari elegit, tot això avalat per la persona que guiï l'alumne/a (tutor/tutora).

En funció de l'itinerari formatiu elegit per l'alumne, es contemplen els següents itineraris:

Resum de l'estructura del pla d'estudis (mòduls)

 

Final Exam

El Màster no contempla un examen final clàssic. Els alumnes hauran de realitzar les activitats pròpies de cada assignatura i realitzar un Treball de Fi de Màster.

Evaluation criteria and exams

Els alumnes hauran de superar 24 crèdits de les matèries obligatòries.

Realitzar 12 crèdits (300 hores) de pràctiques especialitzades en els laboratoris de la Universitat de les Illes Balears o en alguna de les entitats col·laboradores (haurà d'establir-se un conveni específic a aquest efecte) i realitzar 12 crèdits de Treball de Fi de Màster, tutelat per algun professor doctor del Consell Acadèmic del Màster.

I per completar els crèdits necessaris per obtenir el Màster, 12 crèdits (2 assignatures) de les matèries optatives ofertes a elegir d'entre les assignatures d'un dels 3 itineraris del Màster (les dues assignatures han de ser obligatòriament del mateix itinerari).

Study programme leadership

Dr. Josep Antoni Tur Marí
Telephone
(34) 971 17 3146