Master's Degree in Master's in Teaching Training

Academic year 2017-18 | 60 credits | 250 places

Degree data and benchmarks

  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
New students 109 236 220 188 253 259 265 256
Registered students 109 253 263 248 335 349 387 354
Graduates 85 199 177 163 229 217 274 237

Who directly oversees the quality of the degree programme?

Quality Assurance Commission

Quality Manager
Bartolomé Vilanova Canet
Teaching and Research Staff
 • Juan Frau Munar
 • Antoni Ordinas Garau
Admin and Services Staff
M. Consolación Hernández Guerra
Student
Jonathan González Sánchez

The Quality Assurance Committee (CGQ) gathers all of the information regarding the degree programme (survey reports, data, statistics, complaints, suggestions, etc.) and analyses them. Here, you can see the regulations and duties of the Quality Assurance Committee (CGQ).

Commitment to quality

Declaration in which the person in charge of ensuring the quality of the Master's programme wishes to express his/her commitment to quality and the constant improvement of his/her actions.

Planning improvement measures

Improvement plan

Accountability and transparency

End of master projects

 • Nous factors d'èxit escolar
 • Proposta d'immersió en l'aprenentatge cooperatiu mitjançant una comunitat d'aprenentatge per a una educació inclusiva
 • Els joves refugiats sirians: una generació perduda? Programa d’acollida escolar per a la inclusió als centres d’Educació Secundària Obligatòria.
 • Las series como nuevo instrumento de aprendizaje filosófico
 • Els Itineraris com a recurs didàctic per a la Geografia del Turisme: Un itinerari didàctic per la Platja de Palma.
 • De una sociedad multicultural a una aula intercultural. Propuesta de trabajo cooperativo para la asignatura de lengua inglesa
 • Anàlisi del TEA des del Departament d'Orientació: Estudi de cas de l'IES Santa Maria
 • Las competencias sociales y cívicas desde la Historia. El caso de la Primera Guerra Mundial para 4º ESO y 1º Bachillerato.
 • El treball per projectes: una proposta didàctica (dones de la història)
 • Incidència de la formació del treball cooperatiu a l'IES Balàfia
 • Educació creativa a l'aula. Proposta d'activitat d'aprenentatge al cicle formatiu d'administració i gestió
 • El potencial didàctic de la pedra en sec de les etapes 6 i 7 de la GR. 221: un Aprenentatge Servei a 1er i 3er d’ESO
 • Introducing World Englishes in the EFL Classroom
 • L’alfabetització científica en la era de les notícies falses: Proposta didàctica per la promoció del anàlisi crític de la informació científica a les xarxes.
 • Aprenentatge Servei: una proposta didàctica per a una educació cívica de qualitat
 • L’ús d’eines de subtitulació per a l’adquisició de llengües estrangeres. Una proposta metodològica
 • Desenvolupament de les competències informacionals a l'assignatura de Formació i Orientació Laboral
 • Sortida didàctica a tres jaciments dels municipis de Sencelles i Costitx (cova del Camp del Bisbe, talaiot de Son Fred i santuari de Son Corró): proposta didàctica per a 1er d’ESO i 2n de Batxillerat.
 • La innovación educativa y el uso de las TIC en la asignatura de economía en el aula de primero de bachillerato. El BYOD y el MOBILE LEARNING.
 • La escritura centrada en el proceso. Propuesta didáctica interdisciplinar para trabajar los textos instructivos en ESO
 • Aprenentatge Basat en Problemes en Iniciació a la activitat emprenedora i empresarial, "Tu canviaràs el món".
 • Aplicació de l’aprenentatge basat en projectes en el màrqueting turístic a la Formació Professional
 • Jigsaw
 • Motivation and Multiple Intelligences in the EFL Classroom: A Case Study of 4th of E.S.O Students in a High-School in Majorca
 • Una proposta didàctica sobre l'ús de telèfons intel·ligents a l'àrea de llengua catalana del segon cicle d'Educació Secundària Obligatòria (ESO).
 • El paper de l'orientador educatiu d'un IES en una ciutat educadora
 • Educació transversal. Una mirada de gènere a l'illa d'Eivissa.
 • El joc, una eina per introduir l'àlgebra a l'ESO
 • Programa coeducatiu i per a la prevenció de violència de gènere a través d'exemples no ètics dels mitjans de comunicació.
 • Creació d'una llengua artificial
 • L’alfabetització informacional i mediàtica, una proposta per combatre les fake news.
 • YouTube, booktubers i literatura: La tríada de l’era 2.0 a les aules
 • Una proposta per a l’ensenyança de la Geometria a partir d’experiències vivencials
 • Estudi sobre la relació entre el tipus d’esport realitzat pels/les adolescents i la flexibilitat de la musculatura isquiosural.
 • La comprensió lectora de textos expositius: de camí cap a la recerca i la comprensió lectora en línia
 • Educació sexo-afectiva amb perspectiva de gènere: una proposta educativa a l'àmbit de les Illes Balears
 • Una proposta de formació en mediació escolar a l'IES Guillem Cifre de Colonya
 • Metodologies per ensenyar ciències. Principis, tipus i aplicació.
 • Guia Didàctica pel centre d’Art i Història Hernández Sanz
 • La Meteorologia a l'aula de Matemàtiques
 • Integració d'Art i Història a segon curs d'Educació Secundària Obligatòria a través de les rutines de pensament de Project Zero
 • The Role of Folklore in EFL Teaching in Secondary Education
 • El Claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor. Una proposta de sortida didàctica per a 2n d'ESO.
 • Introducció del Design Thinking a l'aula
 • La tolerància com a valor educatiu
 • Les intel·ligències múltiples a l'aula de matemàtiques
 • La transmissió de la memòria democràtica dins l'ensenyament secundari. Una proposta didàctica.
 • Las prácticas restaurativas como herramienta para la gestión positiva de los conflictos en secundaria. Uso de los círculos restaurativos.
 • Investigació sobre la influència de la Lluna en els cultius, tradició i retrobament amb pràctiques ecològiques al camp, amb l’alumnat de secundària
 • ¿Cómo hacer de la plástica un juego cooperativo?
 • Errors en l’aprenentatge de l’estadística i la probabilitat a l’educació secundària: anàlisi i proposta de millora
 • Les tafones com a element didàctic per alumnes de tecnologia industrial I
 • El jovent de la immigració magrebina a sa Pobla. Situació, context i incorporació de la interculturalitat dins l’educació.
 • Ruta per l’Eivissa antiga a partir dels focus eclesiàstics, basada en el model d’aprenentatge experiencial.
 • Geometria a 1r d'ESO, una proposta realista
 • Propostes de Filosofia 3/18 a partir de textos literaris
 • Una benvinguda als nouvinguts: Proposta pràctica per fer d'un centre un espai obert a l'acollida inclusiva.
 • Estudi sobre les idees prèvies i la seva relació amb les metodologies d’ensenyament-aprenentatge. Proposta per treballar la genètica a 4t d’ESO
 • Els missatges de l’adolescent mitjançant la creació melòdica
 • Can Drama Techniques Help Students Improve their Speaking Skills?
 • L’aprenentatge basat en projectes, una eina per l’ensenyament de Biologia i Geologia
 • Projectes de robòtica educativa, un motor per a la innovació
 • Som Sant Jordi
 • Using Duolingo as a means of enhancing (Post) Obligatory Secondary Education Students’ interest in the English subject.
 • Mejora de la Convivencia, prevención de la violencia escolar y bullying mediante el programa de “Tutoría entre iguales” (TEI).
 • La Serra de Tramuntana com a marc didàctic per apropar la Geologia als alumnes de secundària
 • Projecte d'aplicació de les pràctiques restauratives a la Formació Professional de Grau Mitjà
 • Beneficios de un enfoque integrado en la enseñanza de lenguas en una comunidad bilingüe
 • Introducció de la literatura anglesa a secundària
 • Teaching English Pronunciation at Secondary School
 • Projecte d’investigació sobre els hàbits alimentaris i la pràctica d’activitat física en alumnes de 1r d’ESO.
 • La convivència als centres d'educació secundària. Crear espais per construir relacions positives i reduir els conflictes mitjançant les pràctiques restauratives.
 • The Impact of L2 Pronunciation Teaching: Improving Students’ Pronunciation and their Performance in Phonetic Tasks in Spain’s University Entrance Examinations
 • Acostam la impressió 3D als centres educatius
 • Promoting Gender Equality through the Visibility of Women: The “Empowering Women” Project
 • Museu del Vidre Gordiola: proposta de renovació i activació didàctica.
 • La lectura obligatòria a l'ESO en català a Mallorca. Anàlisi del cànon i proposta didàctica
 • Com impulsar el procés de canvi? L'orientador educatiu com a assessor en els processos de millora educativa.
 • Reflexió sobre el missatge de la música reggaeton contextualitzat en els adolescents d'un institut d'ensenyament secundari d'Eivissa
 • L’absència de dones artistes al currículum de batxillerat: proposta didàctica per una Història de l'Art igualitària.
 • Metodología en STEM para la integración curricular en los centros de secundaria
 • Projecte multidisciplinar de nutrició per a millorar la motivació i la cooperació entre l'alumnat.
 • La Formació Professional a quatre cultures europees: Espanya, Alemanya, Finlàndia i Regne Unit. Exercici de Política Comparada.
 • Influencia de la valoración de los padres sobre la Educación Física en el rendimiento académico de sus hijos e hijas en dicha asignatura
 • Didáctica de la argumentación: el método antilógico como herramienta para la formación de las habilidades argumentativas
 • Estudi dels criteris d’elaboració dels grups- classe d’ESO i Batxillerat
 • Publicitat i llengua: la promoció del català i els recursos del cartell propagandístic
 • La didàctica del patrimoni a l’educació formal. Una proposta per a l’Educació Secundària Obligatòria: “El patrimoni cultural en perill. Mirades a través de la nostra història recent”
 • «Anàlisi de la metodologia que s’utilitza actualment per a treballar les quatre destreses lingüístiques de la llengua anglesa en els centres de secundària de Menorca. Propostes de millora»
 • La tecnologia per a nadius digitals
 • Aprenentatge Basat en Projectes: "Les malalties dels talaiòtics eren les mateixes que les dels menorquins actuals?"
 • La innovació pedagògica aplicada a les Ciències Socials durant la etapa d'ESO.
 • Educació pel desenvolupament (EpD) a l’àmbit de la Biologia i la Geologia. EpD a nivell curricular i proposta d’intervenció.
 • Alumnat amb Altes Capacitats Intel·lectuals
 • EFL learners’ oral production and motivation in a native-abundant context
 • Adaptació curricular del cicle formatiu de grau superior de guia, informació i assistències turístiques segons l'aprenentatge basat en problemes (ABP)
 • Hàbits de pràctica fisicoesportiva i els seus motius en funció del gènere en alumnes de 1r i 2n d'ESO de l'IES Son Pacs
 • Projecte SMART CITY: Implementació dins un entorn STEAM a l’ESO
 • Higiene de la son i rendiment acadèmic: una proposta d’actuació des del Pla d’Acció Tutorial
 • Construcció de microrelats a la xarxa: una experiència educativa a través d'Instagram
 • Acción tutorial y prácticas restaurativas en el IES Son Ferrer
 • Cercles restauratius en la resolució de conflictes. Una passa més enllà de la mediació escolar
 • Análisis dell cuaderno del profesor como herramienta pedagógica
 • Inclusió de les relacions CTSA per a treballar el bloc “Els canvis” mitjançant metodologies innovadores
 • Conèixer l'estadística a través d'un projecte
 • "La lectura amb lletra de dona"
 • La enseñanza de la gramática y los juegos en la educación. Análisis sintáctico con Lego. Un enfoque alternativo de la sintaxis.
 • Inclusió Educativa dels alumnes amb Necessitats Educatives Especials. Utopia o realitat?
 • Educació afectivo-sexual als alumnes d'ESO
 • La intervenció socioeducativa en els processos de transició escolar de primària a secundària en famílies migrants magrebines del Raiguer
 • Les fases de reclutament i selecció dels Recursos Humans en l’empresa a través de l’ús de les TIC.
 • A taste of YA: Introducing young adult literature in the EFL classroom
 • Motius per a l'augment de la pràctica d'exercici físic: Un estudi descriptiu en els centres públics de secundària del barri de Son Cotoner a la ciutat de Palma.
 • L'alçada tonal i la seva relació amb el color i la mida. Estudi sobre una proposta didàctica intermodal per treballar l'alçada tonal amb alumnes de primer d'ESO.
 • L'abandonament escolar prematur
 • The subtle prejudice in the classroom: incorporating intercultural education through EFL
 • Anàlisi i proposta d’ús de la realitat virtual en l’àrea de tecnologia
 • L'aprenentatge cooperatiu a física i química. Proposta didàctica per a treballar els canvis.
 • Anàlisi dels resultats en Matemàtiques II de les PBAU de juny 2017
 • The Importance of Introducing Culture to the Teaching of its Language: A Teaching Porposal in ELT
 • La fonètica i l'ortoèpia a primer i segon d'ESO
 • El aprendizaje a través de los juegos cooperativos en el aula de matemáticas
 • Gamificación: los juegos de rol como recurso educativo en la educación secundaria
 • El cinema com a eina didàctica per a treballar en valors a l’Educació Secundària Obligatòria
 • Proposta didàctica per a l'ensenyament-aprenentatge de la Unió Europea
 • Propuesta didáctica de comunicación oral formal en un aula de 1º de E.S.O.
 • Proposta d’itinerari didàctic sobre l’art urbà de Palma
 • Transició de l'avaluació tradicional a l'autèntica. Avaluació per competències en la Física i Química
 • Desmos, més enllà de la calculadora gràfica
 • Salidas de campo por la finca pública Galatzó en el marco curricular de la asignatura de Biología y Geología de Educación Secundaria.
 • La Història de l'Alimentació: anàlisi i proposta d'una eina educativa
 • Proposta didàctica de tractament cultural a Educació Secundària
 • El foment de la lectura des de l'aula: una proposició de pràctica integradora
 • Els itineraris com a recurs didàctic: proposta d'un itinerari per Banyalbufar
 • El Aprendizaje Basado en Proyectos en la enseñanza de la historia. Propuesta de dos unidades didácticas para la Educación Secundaria Obligatoria.
 • Educación Emocional en Educación secundaria. Cibertutorías entre iguales.
 • La importància de la relació família-centre educatiu en l'Educació Secundària
 • La intel·ligència espiritual a l'educació secundària. Un acostament des del pensament de Francesc Torralba.
 • Propuesta de actividad educativa mediante los videojuegos
 • Luchar contra el racismo y la xenofobia, y promover el cambio social a través de la educación intercultural en clase de inglés
 • Les matemàtiques al Cicle Formatiu de Grau Superior de Moblament. Estat actual i possibles millores.
 • Metodología STEM con CE3X
 • Pràctiques de laboratori obertes: un aprenentatge gradual
 • Anàlisi sobre l’assetjament escolar a educació secundària. Programa de prevenció
 • Cambiando la metodología: del aula de Tecnología a la vida real
 • Enfocament comunicatiu i ensenyament de llengües: una aplicació en un centre multicultural
 • Incorporating Interactive Student Notebooks into Secondary EFL Classes
 • Gimkana como evaluación final del año académico: aproximación teórica.
 • Gamificació a Formació i Orientació Laboral a través de diverses propostes com l'escape room.
 • WE ROCK! GeoViatge per tot el món i per l'illa de Menorca
 • Implementing Cooperative Learning Techniques in Secondary School EFL lessons
 • Aula poètica. Recursos per gaudir de la poesia catalana a les aules.
 • Gamification and Motivation in the EFL Classroom: A Survey-Based Study on the Use of Classcraft
 • Tractament dels materials pictòrics al batxillerat artística: Reciclatge i seguretat
 • Recursos i Proposta d'Itineraris per a l'ensenyament de la Història de Roma a Mallorca en l'Educació Secundària
 • Menorca, reserva de la biosfera: anàlisi dels recursos educatius i propostes de millora
 • La literatura como acceso a múltiples conocimientos transversales. Propuesta didáctica: panorámica de la literatura española del siglo XX
 • Aprenentatge entre iguals: un projecte de centre
 • Streaming Audiovisual Material with Communicative Purposes: A Didactic Proposal
 • The Effectiveness of Using Task-Based Learning Activities to Promote Cooperative Learning and Increase Motivation of Students Learning EFL in Second Cycle of Obligatory Secondary Education
 • Unitat Didàctica. Entreguerres i ascens dels totalitarismes (1919-1939). Una proposta original i dinàmica.
 • Percepció per part dels aprenents de Quizlet com a eina per aprendre vocabulari
 • La educación en la muerte y para la vida mediante la literatura: Propuesta didáctica y materiales complementarios.
 • Pràctiques restauratives com a mètode preventiu de l’abandó i el fracàs escolar als IES de les Illes Balears
 • Educación en alimentación, nutrición y salud en 3º de la ESO a través de pequeñas investigaciones
 • Culture as seen by Majorcan teenagers
 • Taller de Narració Oral - Una proposta pràctica per a 4t de secundària.
 • El cine y su aplicación en un aula: una propuesta didáctica sobre la Alemania nazi
 • Promoting and Working on Cognitive Skills through Videos and Drawings in the EFL classroom
 • Educació mediàtica a l’Educació Secundària Obligatòria. Proposta d’unitat didàctica a Geografia i Història de 4t d’ESO
 • Les matemàtiques no deixen mai de ser un joc: proposta d'aprenentatge basat en els jocs dirigida a primer d'ESO
 • Tractament de la sostenibilitat a l’Educació Secundària des de l’assignatura de Matemàtiques
 • La transició d'educació primària a educació secundària entre el CEIP Miquel Duran i Saurina i l'IES Berenguer d'Anoia. Una proposta de millora.
 • Teaching Culture through Films in the English Classroom
 • Empantallats: una reflexió crítica sobre l'ús de les noves tecnologies en l'àmbit educatiu
 • Historia de la Filosofía desde la Flipped Classroom
 • Ensenyar el tema del moviment mitjançant la gamificació: una proposta didàctica per a 2n d'ESO
 • La morfologia verbal des de la variació geogràfica: proposta interdisciplinària de treball a l'aula
 • Mejora de la expresión oral a través de un canal televisivo
 • Programa Intergeneracional a Secundària: traslladant Sachi des de les escoles de primària als centres de secundària.
 • El desenvolupament de la intel·ligència emocional als cicles formatius d'Informàtica i Comunicacions
 • Explorar la filosofia a través del cinema
 • Incidència de la interinitat docent en l`'aprenentatge dels alumnes a les Pitiüses
 • Raise your words, not your voice”. Techniques for developing the ability of speaking in English classes in Secondary Obligatory Education
 • El turisme a les Illes Balear: un factor geogràfic, un factor històric. Proposta didàctica.
 • La composición a través de la estampación
 • El treball del codi oral: el principal vehicle de comunicació oblidat en la matèria de Llengua
 • La vela com a treball multidisciplinari.
 • Descobreix Menorca. L'illa un camp d'aprenentatge
 • El homeschooling a l’Estat espanyol: les possibilitats d’un mètode educatiu alternatiu
 • La Química Computacional com a eina per promoure l’aprenentatge basat en models en els centres d’educació secundària
 • La enseñanza de la gramática: el sustantivo
 • Proposta didàctica de la filosofia d'escola d'Andreu Nin
 • El camino hacia la educación literaria: nuevas metodologías y nuevas tecnologías
 • (De)constructing Gender in the EFL class through Young Adult Fiction and a Web Series
 • Llegir el que no està escrit: a la conquesta de la inferència a Secundària. Proposta didàctica a partir de 'Vint-i-dos contes' de Mercè Rodoreda
 • L’aeroport de Son Sant Joan. Guia didàctica per al professorat de Ciències Socials.
 • “La literatura a partir de los sentidos. La Generación del 27 a través del arte: Federico García Lorca.”
 • Unint generacions. Una proposta didàctica per dissenyar i implantar programes intergeneracionals.
 • La enseñanza de la literatura de manera innovadora: la poesía española de posguerra a través de su diálogo con otras artes (cine, pintura y música)
 • Anàlisi del projecte de benvinguda a l’alumnat nouvingut a l’IES Felanitx: proposta de transició de l’acollida a l’acompanyament
 • Gamificació com a metodologia didàctica per l’assignatura de Física i Química al 4t curs de l’ESO
 • L'avaluació com a eina d'innovació i formació integral de l'alumnat d'educació física
 • Com aprendre a pensar significa aprendre a actuar: Una proposta de pensament visible entorn dels ODS
 • Posibilidades de la Webquest en la Formación Profesional: Implementación de una Webquest para el módulo de Bases de Datos sobre el tema cursores.
 • El Jazz como herramienta de desarrollo personal y social en un contexto escolar multicultural
 • Mascares del món i de Mallorca
 • Potenciar el sentit del ritme
 • Història del Gènere i cinema: una proposta didàctica a través dels llenguatge fílmic
 • Necessitats de l'alumnat amb malalties rares
 • El teatro científico como metodología educativa frente al fracaso y la desmotivación escolar
 • Grau d'implementació de l'Aprenentatge Basat en Projectes als IES d'Eivissa. Anàlisi de resultats a l'IES Blanca Dona.
 • Activitats físiques al medi natural. Una proposta educativa lúdica.
 • La societat a través de la literatura: 
“Quitarse el disfraz” i “La dona té veu”, dues propostes didàctiques coordinades entre llengües
 • Els videojocs com eina TIC en l'ensenyament de Matemàtiques
 • Proposta didàctica per tractar la industrialització a partir d'un itinerari per Inca
 • La robótica más que un juego
 • L’art i la publicitat a l’educació secundària
 • Propuesta para el empoderamiento de jóvenes en riesgo de exclusión social y educativa
 • El mòdul de tècniques bàsiques d’infermeria des de les metodologies actives: una proposta de treball diferent
 • Anàlisi i tractament de les desigualtats de gènere en l’ensenyament de les matemàtiques
 • Proyecto didáctico: análisis del modelo 3/18 en segundo de bachillerato y su viabilidad.
 • "El aprendizaje de lenguas extranjeras de alumnos de secundaria en un contexto de no immersion y el punto de vista de la neurociencia, al respecto"
 • "Al nostre laboratori, fem la nostra ciència". Un projecte per a l'alumnat de Biologia i Geologia de 3r d'ESO
 • L'aprenentatge basat en projectes en el mòdul professional d'Empresa a l'aula
 • Ensenyament de genètica molecular i la bioètica a l’educació secundària obligatòria: Fins a quin punt està contextualitzat i actualitzat?
 • Anàlisi del model orientador actual des del paradigma de Resposta a la Intervenció (RTI).
 • Les comunitats virtuals d’aprenentatge com a millora de la qualitat educativa a la secundària i el batxillerat.
 • Anàlisi i proposta d’avaluació de les competències clau en els treballs pràctics de l’àrea de ciències experimentals
 • Emotional Intelligence, Gardner’s theory and ICT. A proposal for 3rd of ESO
 • Recerca del motiu i aportació de solucions al fet que, a les Illes Balears es registre el nivel més alt, per CCAA, en abandonament escolar prematur de tota Espanya.
 • Teaching mindfulness in the EFL classroom. The benefits of meditation and mindful breathing for adolescents.
 • Provenció i resolució de conflictes a través de l'art: mediació artística.
 • Reading Comprehension in the 21st Century: a didactic proposal using Edpuzzle
 • La inserció de la pràctica filosòfica al batxillerat. Una proposta didàctica
 • Descobrir Esporles. Un itinerari didàctic per 3r d'Eso
 • Alumnat amb altes capacitats intel·lectuals: mesures d'atenció inclusives en el context de la Biologia i la Geologia
 • Estudio sobre la atención e intervención al alumnado con altas capacidades intelectuales en Educación Secundaria y Formación Profesional de Ibiza y Formentera
 • Aplicació del model Flipped Classroom al mòdul Tècnica Comptable.
 • Activitat per l’estudi de la Guerra de Successió a Mallorca
 • "El treball de camp a l'aula: Aplicació de la eficiència energètica a 1er de Batxillerat"
 • Reading Films and Watching Literature: the Literary Text as a Language Teaching Tool
 • "La formació en ètica per a futurs professionals d'F.P. de Grau Superior. Disseny i validació d'una proposta didàctica"
 • Estereotips de gènere en l'activitat física i l'esport. Proposta pilot: Anàlisi de la participació i actuacions
 • La salut natural a les aules: les plantes medicinals.
 • Web 2.0, lector 2.0 y su aplicación en educación
 • Análisis DAFO sobre la situación actual de la detección y notificación del maltrato infantil en Baleares.
 • El Pla de Sant Jordi como recurso didáctico: itinerarios educativos aplicados a primer ciclo de secundaria y a segundo de Bachillerato.
 • "L'aprenentatge basat en problemes a l'àrea de Geografia i Història"
 • Educar para un Desarrollo Sostenible. Propuesta Didáctica en las Ciencias Sociales para el tercer curso de la ESO
 • La Serra de Na Burguesa:un recurs didàctic per a secundària i batxillerat
 • Cuaderno didáctico sobre la evolución urbana de Palma. Una propuesta para segundo de Bachillerato
 • L'aprenentatge significatiu en un entorn de future classroom lab a l'àmbit de disseny i construcció d'edificis.
 • La sexualitat humana al primer curs de l’educació secundària obligatòria
 • Propuesta didáctica. Crear una cultura de Paz a través del análisis del conflicto árabe
 • Acompanyament a tutors i tutores mitjançant les ROT: una oportunitat d’intervenció indirecta amb adolescents, per a la transformació de la comunitat educativa.
 • La Intel·ligència Emocional en l'Emprenedor: aplicació pràctica a Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial de 3r d'Educació Secundària Obligatòria
 • La lectura como entretenimiento: hacia la consolidación del hábito lector.
 • Aprenentatge basat en el joc per a l'estudi del cos humà a l'FP
 • La importancia de la intensidad en las clases de Educación Física
 • Emocionario. Un recurso didáctico para enseñar literatura universal, arte y cine a través de las emociones.
 • Estratègies per a una educació literària humanitzadora
 • La figura de l’orientador en un programa de competència familiar basat en l’evidència
 • Proposta didàctica de les Tutories Entre Iguals des de la Pedagogia Inclusiva a partir de l'experiència de l'IES Santa Maria
 • Com podem dissenyar, desenvolupar i avaluar les sessions de tutoria pels alumnes secundària per aconseguir el màxim de beneficis emocionals i acadèmics.
 • La figura del Educador Social als Departaments d’Orientació dels Instituts d’Ensenyança Secundària
 • La construcció del lector literari en la teoria de la literatura: propostes didàctiques a partir dels gèneres literaris.
 • "Els Phrasal Verbs: una Manera Efectiva d'Ensenyar-los en l'Assignatura d'Anglès"
 • "Evolució metodològica i didàctica de l'ensenyament de les matemàtiques"
 • "Aplicación del aprendizaje basado en juegos en la enseñanza financiera en formación profesional"
 • Proposta d'autoregulació de l'aprenentatge aplicada a distintes metodologies: aprenentatge basat en problemes i treball pràctic de laboratori
 • Aprenentatge basat en projectes aplicat al mòdul Empresa i iniciativa emprenedora
 • L'ensenyament de la sintaxi atenent les intel·ligències múltiples
 • "Relació entre el rendiment acadèmic i la condició física en alumnes mallorquins de 2n d'ESO."
 • "Use of ICT tools in the EFL classroom and their impact on students' motivation"
 • L'ensenyament de la biodiversitat a 4t d'ESO
 • El còmic com a recurs didàctic. Proposta i anàlisi d’activitats de Ciències Socials per a Educació Secundària Obligatòria i batxillerat
 • "Disseny, programació i construcció de qüestionaris amb retroacció específica automatitzada"
 • Un nou enfocament comunicatiu: la competència mediàtica i la competència hipertextual
 • Estudi sobre consum i percepció de substàncies addictives en adolescents. Desenvolupament d’una proposta educativa per conscienciar-los sobre els efectes de l’alcohol i el cànnabis
 • Derribando muros y tendiendo puentes: Análisis sobre las barreras y los facilitadores de la integración tecnológica en Innovación Educativa y elaboración de una hoja de ruta hacia las buenas prácticas
 • Uso de la dramatización y de una metodología lúdica para el aprendizaje del inglés
 • Proposta per treballar conjuntament els continguts de Tecnologia, Matemàtiques i Física i Química, incorporant la metodologia d’aprenentatge basat en projectes i en la resolució de problemes
 • "An Overview of Song-based lessons in the EFL classrooms: from Nursery Rhymes to Hip-hop Music"
 • "Development and adjustment of vocational training in Menorca."
 • Projecte de convivència amb impuls de la mediació a IES Manacor
 • Els alumnes amb talent musical a l'aula de música de secundària
 • "Taller de sensibilització sobre la transsexualitat dirigit a alumnes de 4rt d’ESO."
 • La integració lingüística i cultural dels nouvinguts a Menorca
 • El medio audiovisual como recurso renovado para el tratamiento de lenguas extranjeras
 • Aprenent a optimitzar l'ús dels llibres de text d'anglès com a llengua estrangera a través de la col·laboració docent a nivell de centre: un model de formació professional continua per a la millora de la qualitat educativa
 • La sintaxis a través del juego
 • Unschooling, la desescolarización como método educativo. Estrategias, metodologías y técnicas alternativas al sistema educativo tradicional.
 • Ús de les noves tecnologies per gestionar projectes tecnològics
 • "Bajo la mirada de las emociones: proyecto interdisciplinar para Educación Secundaria Obligatoria"
 • L’astronomia i els satèl·lits espacials a l’ensenyament de les matemàtiques
 • "Atenció de l'alumnat amb altes capacitats des del perfil del docent"
 • Programa d'activitat física durant el temps del pati a un centre de secundaria
 • "Motivation in an EFL Clasroom through Gardner's Multiple Intelligences"
 • Ensenyament de l'anglès a alumnes amb Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDA-H) a l'aula inclusiva
 • Ramon Llull ens ensenya la funció instrumental de la literatura: una proposta didàctica.
 • "L'ensenyament del gènere tràgic a secundària: Terra baixa"
 • Propuesta de acción tutorial en Formación Profesional a partir de la educación emocional
 • Estudi conjuntural de metodologies de trigonometria a 4t d'ESO i proposta d'adaptació als nous temps
 • Pla d’Acció Tutorial. Proposta d’intervenció per alumnes amb perfil d’assetjador
 • "Teaching and Learning Vocabulary through Games and Translation in the EFL Classroom: A Case Study"
 • Efectes relacionals entre el rendiment acadèmic i les competicions d’esportistes d’elit de les Balears.
 • La presa de decisió i la influència de les famílies en aquesta, dels alumnes de 4t d'ESO
 • "El treball cooperatiu com estratègia per a la millora del benestar emocional. Una visió des de la neurociència."
 • “United in Diversity” and Beyond: Developing Intercultural Competence through Postcolonial Short Fiction in the EFL Class"
 • Geometria en l’espai. Una proposta d' intervenció per al primer cicle de ESO basada en el model de Van Hiele i la definició de conceptes
 • "What is trending? Promoting student motivation and engagement with viral content in the EFL classroom."
 • L’art com a punt de partida de la transversalitat a ciències socials. Propostes d’aplicació
 • Propuesta de adaptación metodológica para alumnos de 1º de E.S.O. con TDAH en Biología y Geología: "Las funciones vitales en los animales"
 • "De l'Ombra al Dibuix"
 • "La Enfermera Escolar en Baleares"
 • Aprendre a aprendre
 • Projecte Dialux com a via per entendre el mon que ens envolta.
 • Aproximació interdisciplinària a la diversitat lingüística en el sistema educatiu de les Balears: una proposta didàctica per a ESO
 • El treball cooperatiu enriquit amb wiki: una activitat amb alumnes d’Educació Secundària
 • Didàctica de la creativitat als ensenyaments de cuina
 • L’evolució biològica a l’ESO: una proposta didàctica
 • Revisió dels conceptes actuals de TIC i de les condicions en les que s’han d’emprar per afavorir la motivació de l’alumnat
 • "Mira què faig": un projecte de prevenció de l’assetjament a través de l'aprenentatge servei.
 • "A New Educational Proposal: Project-Based Instruction from a Transcultural Viewpoint"
 • "Assessing 3rd of ESO Grammar through Alternatives in Assessment"
 • Efectos del entrenamiento en suspensión en las clases de Educación Física: un estudio piloto
 • El pensament crític a l'educació secundària obligatòria
 • Introducció a l’educació mediàtica. Proposta de curs de formació permanent del professorat.
 • Respondiendo a la diversidad cultural en las Islas Baleares. Consideraciones sobre la interculturalidad y la enseñanza de la lengua
 • Interacció entre continguts en l'àrea de tecnologia; ensenyament a partir de projectes o aplicacions
 • Desenvolupament de la competència digital a l’àrea de matemàtiques: estudi i proposta didàctica
 • El patrimoni local com a recurs didàctic: un recorregut per la història de Santa Margalida
 • "La adquisición del inglés en secundaria: el aprendizaje a través de las competencias básicas y la nutrición"
 • Los trabajos prácticos de la asignatura de Biología y Geología en las aulas de Secundaria
 • Model d’unitat didàctica per a l’estudi de la genètica mendeliana a 4t ESO
 • Filosofía: herramienta para generar experiencias
 • "L’ús de les eines TIC, especialment el blog, en l’ensenyament de la llengua catalana a segon cicle d’ESO mitjançant l’aprenentatge col·laboratiu"
 • "Intervenció del Trastorn de l’Espectre Autista. Una visió innovadora des de l’educació emocional."
 • El club de lectura com a mètode per treballar l’hàbit lector i l’avaluació de les lectures literàries a l’aula
 • La literatura fora de l'aula: una proposta didàctica sobre poesia visual
 • L’avaluació en l’àrea de les matemàtiques
 • L'ensenyament del cos humà a 3r d'ESO mitjançant treball cooperatiu
 • "Aula invertida, metodología del siglo XXI"
 • What menorcan companies think about his trainees from the different specialties of Vocational Training? What are their principal virtues and weaknesses?
 • L'Scratch una eina per a la millora de la Geometria a 1r de l'ESO
 • "Educando las emociones a través de un enfoque transversal"
 • El feminismo y la visibilidad de la mujer. Una propuesta didáctica para ESO.
 • Aprendizaje basado en proyectos en Economía, “Made in Mallorca”
 • L'avaluació diagnòstica a l'ESO
 • Adquisició del llenguatge en alumnes nouvinguts
 • L'ensenyament de la nutrició humana. Activitats per contribuir a l'aprenentatge significatiu.
 • Prospecció als esports electrònics com a eina educativa.
 • "Motivating students through feedback to errors"
 • La percepción y valoración de los docentes respecto a su departamento de orientación en un centro de secundaria.
 • Les altes capacitats intel·lectuals als ensenyaments de formació professional
 • Cinc continents dins el meu institut: Un projecte intercultural en un centre d'educació secundària
 • "Programa d'intervenció per la millora de la responsabilitat personal i social dels adolescents socialment desafavorits a través de l'Educació Física."
 • L'ensenyament competencial a l'assignatura de Llengua catalana i literatura de 1r d'ESO.
 • Reflexiones sobre cómo atender la disléxia en nuestro sistema educativo
 • Conceptualització i anàlisi del programa ALTER: una mesura del departament d'orientació
 • Orígens i evolució del jazz i la música moderna a Mallorca. Proposta didàctica per a alumnat de 3r d’ESO.
 • Back to its Roots: Cross-Curricular Project-Based Learning in Vocational Education and Training for Improving the Acquisition of English
 • Comprovació dels hàbits de vida saludables de l'alumnat de secundària. Aplicació a primer i quart d'ESO.
 • Storytelling in the Language Classroom: A Proposal for the Enhancement of Majorcan Secondary School Students’ Speaking Fluency in English
 • Els dispositius mòbils i el foment de la lectura i l'escriptura creativa
 • El Parc Nacional Marítim-Terrestre de l'arxipèlag de Cabrera com a recurs per a l'Educació Secundària i el Batxillerat. Itineraris didàctics per a Ciències Socials.
 • Prevenció de la dislèxia des dels Models de Resposta a la Intervenció
 • Brecha de género en la educación tecnológica. Causas, consecuencias y propuestas de minoración
 • Estudi sobre l’estat actual de l’àrea de microbiologia en el programa de l’educació secundària i realització d’una proposta alternativa mitjançant les TICs.
 • L’acció orientadora en l’elecció d’itinerari formatiu d’alumnat que es troba al programa de necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual.
 • "La doble excepcionalidad. Un mundo por descubrir."
 • "Innovació en l’ús de les TIC a l’aula: proposta de millora a l’IES Mossèn Alcover"
 • La carpeta d’aprenentatge com a metodologia per treballar els continguts relacionats al bloc 3 del currículum “Coneixement de la llengua”
 • Proposta d’aplicació de l’Aprenentatge Basat en Projectes a l’activitat turística a l’illa de Mallorca. Dos exemples per a tercer d’Educació Secundària Obligatòria i segon de Batxillerat
 • "Standard English Varieties in a Secondary EFL Classroom"
 • L’aprenentatge basat en problemes aplicat a l’ensenyança de la Biologia i Geologia
 • "Joan Salvat-Papasseit com a tema de l’aprenentatge de l’expressió oral dramatitzada"
 • La ràdio a l'aula de filosofia, una proposta didàctica inspirada en el pensament de Walter Benjamin i Bertolt Brecht
 • Transformació de l'aula en empresa: l'aplicació de la teoria de Gardner en la formació professional.
 • L’aprenentatge servei com a eina educativa a secundària. Proposta de desenvolupament d’una experiència pràctica a Eivissa.
 • Educar en igualtat: el valor de la coeducació
 • La traducción audiovisual en el aula de lengua extranjera: propuesta de actividades
 • Projecte d'arpenentatge-servei: El canvi climàtic/ Proyecto de aprendizaje-servicio: El cambio climático/ A service-learning project: Fighting against climate change
 • De la traducción a la innovación: Ampliando fronteras en la clase de inglés
 • Didactic Project for Spanish Language and Literatur
 • "“Eco-Experts”: Fostering Communicative Competence through a Cooperative Project in the EFL Classroom"
 • El jardí botànic: un pulmó verd interactiu. Proposta de projecte educatiu cicle formatiu de Formació Professional Bàsica
 • La importància de treballar les habilitats lingüístiques a Geografia i Història: una proposta d'aplicació a l'aula de secundària
 • Les gloses: Proposta didàctica per a l'ensenyament de lèxic
 • La poesia popular de tradició oral. Un recurs per al professorat a l'àrea d'història a ESO i Batxiller
 • "La WebQuest como estrategia constructivista aplicada a la enseñanza en inglés de módulos de CFGS"
 • "Promoting Speaking Skills through Games in an EFL Classroom in the Balearic Islands"
 • "Instagram a l'Educació Secundària: una experiència pràctica de relat digital a Educació Plàstica, Visual i Audiovisual."
 • Foment de la convivència positiva a l’aula de formació professional mitjançant l’escala de provenció
 • La importància de la resolució de problemes matemàtics dins i fora de l'aula
 • "Estudi relacional del consum de drogues en una mostra dels adolescents de la illa d'Eivissa (12-17 anys)."
 • L’evolució de l’aprenentatge literari. Viatge al país de les cantàrides: La petjada inexorable de Llorenç Moyà
 • Efectos del entrenamiento de alta intensidad en la mejora de la condición física en jóvenes estudiantes deportistas
 • Visió artística i realitat augmenta. La fotografia contemporània com a eina didàctica en l’educació secundària
 • Diagnosi de les miniempreses escolars dels centres de secundaria de Menorca
 • Creació d'un qüestionari d'avaluació del professor d'Educació Física per part de l'alumnat
 • AulaPax: un programa de inspiración benedictina para mejorar la convivencia en las aulas
 • Treballar per projectes a l'ensenyament secundari obligatori
 • “El amor que no se atreve a decir su nombre”. Propuesta didáctica para la enseñanza de la Literatura Española en un contexto ajeno a la homofobia.
 • "Kahoot! como herramienta para el aprendizaje de lenguas extranjeras: actividad práctica con alumnos de Educación Secundaria"
 • Avaluació formadora i formativa: el canvi del rol del professor per afavorir l’aprenentatge significatiu dels alumnes.
 • De Mary Shelley a Bram Stoker: personatges marginals i de terror a l’aula de literatura universal des d’una perspectiva interdisciplinària
 • "L'atenció a la diversitat als Instituts d'Educació Secundària Obligatòria"
 • "Proposta d'innovació metodològica al mòdul de FOL, per augmentar la motivació i l'aprenentatge dels alumnes"
 • Developing EFL Students’ Writing Skills through the Writing Process Approach and Collaborative Learning
 • "Itineraris interdisciplinaris com a recurs per treballar les ciències socials. Tres propostes didàctiques per conèixer el centre històric de Palma."
 • "Projectes al Quartó: primeres experiències"
 • "La didáctica de entremezclar cuentos"
 • L'ús dels SIG com a recurs didàctic a l'ensenyament secundari: proposta d'activitats didàctiques a Ciències Socials
 • La implicació de les famílies en l'educació dels seus fills (el cas de l'IES Felanitx)
 • Las necesidades del alumnado con síndrome de Asperger (TEA)
 • Influència de les emocions en l'ensenyament de la Biologia i Geologia
 • "La grandiositat de les coses petites"
 • Estudi de la Llengua i la Literatura Catalanes a partir de la cultura popular i tradicional: un enfocament per tasques
 • Importance of philosophy during educational phase and the project Philosophy 3/18
 • La perspectiva geogràfica a la didàctica de la història: una alternativa integradora per a la programació de l’assignatura de Geografia i Història als tres primers nivell de l’ESO
 • "Propostes per ensenyar filosofia a partir de la noció de 'vies de coneixement'"
 • És el joc de rols vàlid pera l’ensenyament de Física i Química a Secundaria?
 • La variació del rendiment acadèmic dels alumnes a causa de la intel·ligència, la motivació i la problemàtica social
 • "El camino al abandono escolar: reajuste de responsabilidades."
 • Tres itineraris didàctics per alumnes de 1r i 2n cicle d'ESO a Santanyí
 • Aprenentatge cooperatiu a la Física i Química mitjançant la meteorologia
 • Prevención, detección y actuación ante el ciberbullying. Propuesta educativa dirigida a alumnos de E.S.O
 • Anàlisi del temps de compromís motor a les hores d'educació física en centres de secundària de l'Illa de Mallorca
 • Escape Class: unir Matemàtiques i Física i Química a 4t d'ESO en una experiència gamificada.
 • Anàlisi de la Formació Professional Bàsica
 • L'ensenyament de la sexualitat a secundària
 • El diàleg a classe com eina metodològica per fer Filosofia a 1r de Batxillerat
 • Educació inclusiva: aprenentatge basat en projectes com a possible mesura d’atenció a la diversitat. Proposta didàctica per treballar amb alumnes amb necessitats educatives especials a l’IES Binissalem
 • Banc d’activitats destinades a millorar els hàbits alimentaris dels alumnes des del centre escolar
 • El cant redoblat pitiús als centres d'educació secundària
 • La diabetis a través de les TIC
 • “El concepte Youtuber com a element engrescador per a la pràctica oral en el llengua anglesa a les aules de secundària: una proposta de projecte als alumnes d’ESO 4”
 • Els efectes del Crossfit combinat amb el joc aeròbic en el segon cicle d'ESO i primer de Batxillerat.
 • El camí cap a la coeducació: eines i recursos per fomentar-la des del Departament d'Orientació.
 • Drons a l'àrea de Tecnologia
 • The influence of introversion in the English language classroom: Improving students’ participation and speaking activities
 • "Teaching 3rd of ESO grammar with games"
 • "Una nova proposta de programa educatiu per al Museu d’Història de Manacor·Torre dels Enagistes"
 • "Química verda a les pràctiques de laboratori"
 • "La tasca de l'orientador en els programes escolars de prevenció del consum de drogues en adolescents"
 • Educació artística, TIC-TAC?
 • "Animalats"
 • "Talleres pedagógicos en educación secundaria sobre la alimentación en la salud, la sociedad y el medioambiente."
 • El procés d'ensenyament-aprenentatge de l'expressió escrita a l'educació secundària obligatòria a Menorca
 • "Parental implication in children's education: benefits and influential factors"
 • Proposta metodològica d'aprenentatge basada en l'elaboració de continguts interdisciplinaris entre la filosofia i l'art.
 • Estudi de l’ús de les TIC en l’especialitat docent de biologia i geologia a Menorca i propostes de millora
 • World Englishes y cine en el aula
 • Aprenentatge basat en projectes al cicle formatiu de desenvolupament d'aplicacions web
 • La resolución de problemas aplicada para y por la enseñanza de las ciencias para favorecer el desarrollo del pensamiento crítico
 • L’Escola Laica d’Alaior i l’Escola Nova 21. Com poden ajudar aquestes pedagogies a assolir els objectius de la UNESCO per a l’educació del segle XXI?
 • "Promoting LGBT Equality in the EFL classroom"
 • Disseny i implementació d'unitat didàctica per a Cultura Audiovisual II: Comunicar a l'era de la postveritat
 • La educación nutricional y su relación con los Trastornos de Conducta Alimentaría entre los adolescentes
 • "Les matemàtiques de la literatura: una proposta didàctica per a 3r. i 4t. d'ESO"
 • Significant learning of chemical formulation and nomenclature in Compulsory Secondary Education
 • "Els Col·legis religiosos de Ciutadella de Menorca. La postguerra i els primers anys del franquisme. 1939-1967"
 • "De dins a fora"
 • Ergonomia a l'aula per a un aprenentatge significatiu
 • "El cambio climático en la educación secundaria obligatoria: Propuesta de actividades de mejora dirigidas al alumnado"
 • "El Portal de FOL: una nova experiència educativa"
 • "La tutoria: un primer esglaó cap a una filosofia restaurativa als centres d'educació secundària."
 • Anàlisi dels beneficis de la dramatització a l'aula. Proposta d'activitat complementària d'aprenentatge transversal a secundària a partir del teatre.
 • Quin paper ha de tenir la família dins el centre? Visions de diferents centres d’educació secundària del Llevant de Mallorca i accions dutes a terme.
 • L’Aprenentatge Basat en Problemes aplicat a l’ensenyament de la genètica de 4t d’ESO
 • El mètode cientific a la cuina. Utilitat en l'aprenentatge de la Química.
 • Proposta de foment de la lectura i de l'escriptura a partir de les TIC
 • Proposta de treball de la problemàtica ambiental dels residus municipals a secundària: més enllà del reciclatge
 • "Llengua, educació i immigració a les Illes Balears: el teatre intercultural com alternativa a l'acolliment lingüístic i cultural"
 • El buque escuela: la quimera de la educación nauticopesquera española
 • "Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP): una metodología interdisciplinar para “aprender haciendo”. Un estudio de caso del IES Antoni Maura."
 • The diversity in the classroom
 • Strategic plan to develop the written communicative competence
 • El Modernismo en Sóller. Una Propuesta didáctica para 4º ESO
 • The role of education in the reduction of scientific illiteracy in society
 • Parent's school: a project for Ciutadella
 • Evaluation of Emotional Education needs. A case analysis in Aula Balear School.
 • Calvià: educational resources
 • Teaching studients with hearing impairment
 • Critical Thinking: Proposal of educational activities for its development at the stage of secondary education from the subject of Geography and History
 • The participation of families in the AMPA of IES Josep Sureda i Blanes
 • Working on oral competence in High School
 • Propuesta Metodológica de Proyectos Integradora a desarrollar en el primer año de los ciclos superiores de formación professional de edificación y obra social.
 • Restorative circles. A resource to improve coexistence in secondary school.
 • The study of Geography of Population in Secondary. Analysis of textbooks and educational initiative.
 • Teaching Social Sciences through the Archaeology. Didactic outing to the archaelogical site of Closos de Can Gaià
 • Gust de la lectura: estat de la qüestió i propostes de dinamització
 • Flipped Chemistry
 • The surroundings of Ses Salines and its shire as a source of study of Social Sciences
 • Emotional education for professional success in the FOL course.
 • Comparative study between the use of the direct command, discovery and solving style in Physical Education classes
 • The course project of the center: an opportunity to implement the practice of project work methodology
 • A look to the history through film fragments: Didactic proposal for 4º ESO
 • Using Literature for Teaching English in the EFL/ESL Classroom: Didactic Proposal based on The Great Gatsby
 • The medieval hero through images and creativity
 • Jornades esportives escolars per la millora de les realcions dins el centre: aplicació a primer d'ESO
 • Relació entre el professor de biologia i el desenvolupament de la personalitat de l'alumne sota el prisma de la teoria de la intel·ligència múltiple.
 • Multidisciplinary cooperative project, with the use of ICT, to encourage student participation ESO through knowledge and improving their own high school rules
 • Inclusión de los dispositivos móviles en Educación Física.
 • Ibizan dialect at school. Course aimed at teachers
 • Vocational Guidance, key tool in the development of the students in Compulsory Secondary Education
 • Emotional and Physical Education: Proposal of the development of emotional intelligence of 1st year secondary school students in the subject of physical education
 • +Active: Awareness and Increase of Physical Activity Program for Students of 4th of ESO
 • The mobile device as an educational resource for classroom: analysis and directions for use by teachers
 • Teching Philosophy trough science fiction in television
 • La enseñanza de temas curriculares sobre Naturaleza de la Ciencia mediante textos narrativos contextualizados en la historia de la ciencia.
 • Is the textbook useful for the Physics and Chemistry subject?
 • Qualitative analysis of the development of scientific competence through different classroom learning activities in secondary education
 • The interdisciplinary and transversal nature of meteorology in secondary school
 • EDUCATION FROM CONSCIOUSNESS. Self-knowledge and spirituality in schools.
 • Compare, learn and improve.
 • The use of ICT in English Language Teaching
 • My First Love: a Didactic Proposal to Integrate Linguistic Competence and Emotional Intelligence through Drama.
 • The game of making verses: an interdisciplinary thematic approach
 • The student as an active agent in orientation: peer tutoring. Proposal for implementation in the IES Joan Alcover.
 • The educational itinerary as a resource for social science’s classes: four unprecedented proposals for the history of Alcúdia.
 • Metalinguistic awareness and text Linguistics: an academic proposal for senior high students
 • Contribution of women to mathematics: historical perspective and educational proposals
 • Love as itinerary: proposal to bring poetry to students
 • Gamification and other game dynamics as motivational inducers
 • Welcome: a proposal of a curricular integration
 • Acquiring Intercultural Competences in the Language Classroom: A Case Study on the Balearic Islands
 • The school mediation. Analysis and operation of the Mediation Service at IES Guillem Colom Casasnovas.
 • Reminiscing : Teaching proposals on prehistory and archeology in Secondary Education
 • Spatial needs and material resources assessment in the technology clasrooms in the Balearic Islands
 • Our classroom, our community: striving for the optimisation of students' learning process
 • Didactic routs to work the city of Ibiza.
 • Systemic pedagogy
 • Prevention of gender violence through coeducation. An educational proposal to Baccalaureate.
 • Nonverbal communication in the classroom
 • The radio as a source and methodology for the study of the Social Studies. From de Civil War to the transition to democracy
 • Oral narrative of Hispanic stories: A teaching tool for the development of oral expression.
 • The symbolic analysis as a tool for understanding sound
 • Literary virtual route around the poetry from the '27 Generation: an innovation proposal on the literature teaching methods
 • Integrated Treatement of Literary and Linguistic Competencies
 • Restorative practices. A new way of living together and working in secondary schools.
 • Creation of businesses with corporate social responsibility: proposal based on project work at IES Damià Huguet
 • Proposal of teaching materials for the Calderers museum : the teaching guide for the teacher and the student notebook ( secondary school )
 • Inclusion of SEN students in a regular secondary education classroom. Case study: I.E.S. Santanyí
 • Content Loaded EFL Instruction through Soft-CLIL: a Classroom Experience.
 • EMOTIONAL PHYSICAL EDUCATION: A proposal for 2nd year of Secondary Education
 • Intelligent management of emotions: an attempt to apply in ethics' classroom in 4th of ESO
 • Prevention of obesity and overweight in secondary education.
 • Sociodrama as a didactic strategy to teach palliative care in level-2 vocational training: qualified nurse care assistant
 • Teaching itinerary proposal in the city of Palma. Discovering the medieval city.
 • Can educational media favor inclusion processes? Knowledge and appreciation of the media from the perspective of students
 • Didactic proposal: orality and ICT in journalistic informative texts teaching
 • The acquisition of healthy food habits in the ambience of the education.
 • A proposal for introducing students to literature using resources of a different nature
 • Teaching foreign languages in Waldorf schools. Adaptation to the Spanish educational system.
 • Introduction of yoga in secondary education
 • Teaching minorities: the Jewish past of Mallorca and the chueta question
 • Lights, Camera, Action: film as an interdisciplinary teaching tool in English-language lessons
 • Following the remnant of the Greek legacy. Pedagogical applications of the literary route W6 of the project "Walking on Words: Literary Mallorca".
 • Teaching and Industrial Archaeology. The case of Palma and the Pont d'Inca
 • MARINE SECONDARY SCHOOL. Marine design and boatbuilding as an engagement project for sechondary school, technology students
 • Drama in the English as a Second Language classroom
 • Collect of activities to improve the greening of a secondary school
 • Promoting family participation in the secondary education in first foreign language classes.
 • Discovery learning as an alternative to the traditional model
 • Itineraries to work on British Menorca
 • Intentional presence in healthcare
 • Proposal for a sustainable high school project
 • Use of the environment: three didactic itineraries across the medieval heritage of the urban core of Petra
 • Local heritage as a didactic source. Three didactic routes trought Santa Margalida village
 • The Language Teaching Assistant: an analysis
 • Didactic offer of the Museum of Manacor's History
 • The education of the grammar. A trip for the educational laws and the textbooks.
 • The theater techniqsues as a teaching resource in L2.
 • Spoken language in formal contexts. Project proposal on argumentation.
 • Can we use games to teach physics and chemistry?
 • Analysis of the organizational model from an inclusive perspective of IES Ramon Llull
 • Oral expression in highschool education. Practice proposal of improvement in the spanish language and literature.
 • Analysis on the transversality in the schools of palma. project proposal on human rights (english, history and information technology)
 • The textbook. Teachers and students.
 • Didactical proposal to environmentalize educational centers
 • Educational science apps : " Bruixola " web browser for teachers
 • Language exchange in the EFL classroom through ICTs to improve motivation, participation and negative emotions of high school students.
 • Knowledge and beliefs of students of secondary in relation to snuff, alcohol and cannabis.
 • A Bridge between systems
 • Raising Students' Willingness to Communicate (WTC) through Collaborative Learning: a Content-Based Approach in EFL Contexts
 • INTERDISCIPLINARY PROJECT "WhatsApp, a time machine"
 • language integrated curriculum
 • Tracking a student penal measures with the return to High School
 • The assembly as a new system of organization for secondary school students
 • Analysis of the correlations between the Educative Centers and the Nautical Clubs in Majorca: alternative proposal
 • Prevention of overweight and obesity through an active lifestyle for students of Compulsory Secundary Education
 • You have to see the problem to find the solution. Highschool students with mathematical talent
 • A methodology proposal to improve the academic achievements in the English subject in the three compulsory educational stages
 • Didactic use of mathematical exhibitions - the case of Ramon Llull and squaring the circle
 • Interdisciplinarity as a discipline?
 • Collaborative work teaching quality as a factor in education: recommendations for improvement
 • Implementation of a specific content unit on career orientation for tutorial action plan in basic vocational training studies: applied to the speciality of cooking and restaurant business services
 • Art as a teaching method in philosophy class in High School level
 • The use of ICT applied to different methodologies
 • Are we getting the most of the mathematical tools we have at our disposal? Tools with graphic capabilities and symbolic computation SAC/CAS
 • SELF-PORTRAIT AS A TOOL FOR IDENTITY CONSTRUCTION: A proposal from the Art subject at the Secondari education.
 • A methodological proposal for working in an integrated manner the linguistic and communicative skills based on reading in the classroom of Spanish language and literature
 • A comparative study of different methodologies on teaching mathematics
 • A proposal of application of web 2.0-based tools as a platform for cooperative work in scientific and technical vocational training
 • School garden in Menorca's schools and high schools
 • The Effect of Student Groupings. The Study of a Case.
 • Project-based learning as a tool for educational improvement IES sa blanca dona experience and project-based proposal for the classroom
 • The challenge as a motivating element in the activities design: Application in the module of Reception and Reservations in formative cycle of high grade in Room Division Management.
 • From memory to cooperative education. Innovation proposal of teaching methodology for third year ESO.
 • Cryptology as a teaching tool in the area of mathematics
 • Chess in the ESO? Proposals for introducing chess in secondary Education as educational support.
 • Phonological competence in Russian at Spanish language Schools: singularities, challenges and methodologiacal possibilities
 • Oral interaction in the English classroom: improvements through strategies of communication
 • Native students: motivate them with methodology for highly gifted students
 • Virtual laboratories as tools for learning Chemistry
 • Family and those involved in the education of young people
 • Ingredients bàsics a una unitat didàctica per a un aprenentatge significatiu i competencial
 • Dealing with Special Educational Needs in the Inclusive English as a Second Language Classroom: Dyslexia.
 • Using of ICT i business administration vocational training on the island of Ibiza.
 • The parents go to High School
 • Study and improvement of teaching hydraulics and pneumatics
 • Orthography didactics
 • Social networks in the field of education. A concretion on mathematics' area.
 • Philosophical outreach in the media. applicable resources in the classroom.
 • El trabajo cooperativo como excelencia, profesionalización y motivación en CFGS Dirección de Alojamientos Turísticos (Módulo Profesional: Marketing Turístico
 • La metodologia de simulació com a eina de motivació a l'alumnat d'economia de l'empresa a batxillerat
 • Proposal of a reading plan for ESO
 • Archives a reality in history studies
 • Adressing philosophical problems through science fiction means
 • Introduction of food sovereignty in reflection of ethics 4th ESO
 • Campanet and the valley of Sat Miquel: a teaching aproach
 • Two didactic proposals for working the contemporary art in fourth course of ESO and second course of Bachillerato at the Museu Fundación Juan March (Palma)
 • Significant writing of explanatory texts for a wiki on the Generación del 27.
 • Three didactical proposals to meet and work the naviform and talayotic culture in Mallorca.
 • Being Positive and Finding Pleasure in Second Language Learning: Two Key Factors to Incorporate English in Student's Daily Routine
 • Interdisciplinary educational proposal from trips to the Serra de Tramuntana
 • School mediation as a measure to solve conflicts
 • Languajge and Culture in the Teaching of English as a Foreign Language
 • New teaching, the flipped classroom physics and chemistry.
 • The field work as educational resource for the subject of Geography and History in Secondary Education. Three proposals of field work for Son Real (Mallorca).
 • The Metadiscourse as a teaching resource in Phuilosophy subjects of Scondary Education
 • I listen, therefore I speak. Music and songs as tools to improve the acquisition of English as a second language
 • The use of webquests in the subject of spanish language and literature.
 • Philosophical texts as a method of detection and prevention of bullying
 • Gender perspective at "quart d'ESO" and "primer de Batxillerat"
 • Project-based learning in teaching Spanish. A flexible approach for the integration of immigrant students in highschool education
 • Inclusion and acceptance. Proposal for students and families’ welcome.
 • Popular festivities as a teaching resource in social sciences
 • ApS in Balearics: on the way to greater implementation
 • "Jo sóc aquest que em dic..." An educational proposal to work on poetry in 4th ESO
 • «Not always the weaker sex is the weaker». Didactic proposal to educate in equality.
 • "Tiza y viñetas" working some competences at the same time. Educational bloc for the introduction of techniques of comic in the process of teaching and learning in secondary education.
 • A working center in our classroom.
 • Market simulation on the subject Introduction to entrepreneurial and business activity
 • ICT usage to improve the teaching-learning process in Biology and Geology.
 • The "Instituts Escola" as innovation centers ahd the avialbality of ther implementations in the Balearic Islands
 • The historical novel and its teaching: the case of the trilogy The Century
 • A didactic proposal for the Muro's Ethnological Museum
 • Educational context as a protective factor against social risk situations or youth maltreatment
 • Main methodology on the latin lessons of Menorca
 • Discrimination towards Women in the Secondary Education Curriculum: Fighting for Gender Equality in the EFL Classroom.
 • Project working: an active tool for an educational change
 • Optimization of social and professional networks to increase employability: application to Module of Formation and the Occupational Guidance of Educational Cycle of Administración and Management.
 • Teaching proposal to correct the pronunciation of some sounds in Catalan interferenced by Spanish.
 • Project Based Learning (PBL) – From Teacher centred to Learner-centred Classes. Fostering Key Competences in the English Class through Cooperative Learning Groups.
 • Transversal methodology and ICT in Arts subjects.
 • Energy Certificate beyond saving
 • Motivational activities in response to the diversity in the field of material Technology
 • Proposal for the implementation of web-based tools for creating collaboratively contents of Spanish literature
 • Teaching medieval literature at high school. the meaningful learning and the multiple intelligences
 • Project-based learning in mathematics: from theory to practice.
 • Menorca glosa, a tool to work with basic competences in education
 • The importance of experimental and virtual practices in Secondary
 • Processes and democratic institutions. Proposal education in secondary education
 • The task-based approach to teaching hispanic american narrative of the 60's and 70's
 • Scientific competence in classroom: problems and interdisciplinary proposal to improve through informative elements
 • Joining Learning: the key of the new vocational training.
 • Visual Learning as a tool for the improvement and innovation in education.
 • The teacher's role: language awareness of the treatment of diversity in the classroom.
 • Activate you!
 • Learning to learn English through mnemonic techniques at Bendinat Secondary School of Calvià, Mallorca
 • Active involvement of different agents that take part in education at companies (FCT)
 • Contemporany urban sculpture of Palma: a visit in the city as a didactic proposal
 • New perspectives on teaching and learning literature: fanfiction, intertextuality, paraliterature, ekphrasis.
 • Health promotion: Training in Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) in Secondary Education.
 • Scientific literacy in compulsory secondary education
 • The educational value of physics and chemistry competicions. Designs of Mini Olympics at secondary school
 • Teaching philosophy from the philosophical materialism perspetive
 • The initial training of secondary education teachers: analysis and proposed application.
 • Rhetorical modes through cooperative learning
 • Emotional education in the classroom
 • Research projects as tool to work the scientific competence
 • ¿Quin valor té una reflexió? Com fomentar el pensament crític a través de la literatura postmoderna dins Educació Segundària Obligatòria
 • Newswriting teaching in the third year of Secondary School
 • Diagnosis of secondary schools environmental connissions in menorca
 • The golden age theatre in projects: a new approach to teach literature
 • DIGITAL LITERATURE IN THE EDUCATIONAL SYSTEM: new reading forms. Reading approaching through new didactic proposals and their evaluation
 • Oral communication in High School students
 • The Serra de Tramuntana as the reason for two educational proposals.
 • Classroom Management
 • A Study on Motivation in the Classroom: The Use of Music in the English Class
 • Sex education proposal in secondary school
 • Influence of physical activity in academic performance of students of IES Cap de Llevant
 • Flipped Classroom and the ICT: a pedagogical proposal for a History lesson at 4th of ESO and 1st ob Batxiller
 • Tractament de les altes capacitats en l'escola inclusiva
 • Service Learning: We prepare us for life
 • The reproduction of gender inequalities through the hidden cur'iculum in Secondary Education. A proposal for teaching English
 • A didactical proposal of gamification online tools in classes about El Quijote designed with a focus on project work ( TP )
 • The influence of new technologies
 • Science in films. Applicability of science fiction films in the teaching of science in secondary education.
 • Teaching geometry with bicycles
 • Towards a comprehensive revision of teaching and learning writing skills
 • Language learning in adults
 • Career guidance and entrepreneurship initiative: reshaping this subject to ensure labor input itineraries beyond University, tourism and construction sectors.
 • Emotional education, a challenge for the current education system.
 • Educating in gender equality. Teacher training programme
 • Inclusive Education: Practical Experiencience with Dyslexic Students in Secondary Classrooms.
 • Re-defining reading comprehension dynamics in the EFL classroom: an intertextual and transcendental approach
 • Prometheus to bibliocastia
 • Theoretical approach to Task-Based Language Learning. Application to 1st school year of secondary education.
 • Teen dating violence prevention from a gender perspective
 • 3D Frinters immersion in the educational world
 • Integration of different learning styles in a PBL methodology. A proposal for the Technology area.
 • Oral communication in the English lenguage classroom
 • Project-based learning complemented with ICT tools. An application in the area of Technology.
 • Didactic proposal based on the Multiple Intelligences Theory
 • School can change society: an interdiciplinary project to replace the wifi in highschool
 • “I learn to save lives at school”: educational proposal to include cardiopulmonary resuscitation learning techniques in Physical Education curriculum of secondary educational.
 • The use of virtualization in ICT subjects at secondary school: a didactic proposal
 • The lack of an affective sexual education and its relation to gender violence among young people
 • PMART: A methodological proposal through art for students with learning difficulties.
 • Vocational and occupational training programs for students with special educational needs and strategies of attention to diversity. A proposal of training to teachers of specific basic vocational.
 • Cooperative social network for education
 • Comunity of Inquiring and flipeed classroom in the subject History of Philosophy and a narrative proposal
 • A study about the error in mathematics class
 • Pedagogical Uses ot the Social Network Pinterest in Secondary Education
 • New methods to improve lexical competence in English Language
 • iTeac iLearn
 • To love with tales or to live by one's wits? Tales as an educational tool
 • Feedback investigation and improvement in Philosophy lessons
 • Take Advantage of tutorial class!
 • Case study at CFIP Son Llebre. Successful itineraries within vocational training
 • Self-knowledge and Entrepreneurship: Entrepreneurial Education as a tool for academic and professional guidance.
 • Kiva against bullying
 • The practical works in the field of biology and geology in secondary education (4th ESO)
 • The ITC focused on NESE/NEE's students
 • Analysis of the school abandonment's treatment in one secondary school
 • Musical creativity as a main source of innovation.
 • Teaching methodologies for significant learning in the subject of music in high school
 • L'ensenyament de la biologia de les plantes a la secundària. Projecte per aprofundir en el coneixement de les plantes i la seva biologia
 • Science teaching through CLIL. Is it a plausible method?
 • Role-play as an educational tool for the social Sciences
 • "The reflective practice in teaching"
 • Development of critical thinking through socio-scientific discussion in natural sciences: 3 educational proposals
 • Majorca's 18th Century's Art and Culture
 • Cooperative learning and ict applied to the subject of economy
 • Philosophy for a democratic education in a democratic society
 • Teaching pronunciation in Complulsory Secondary Education: Proposal for decreasing transfer of L1 into L2 (pronunciation)
 • Teacher training program on secondary gifted students
 • "Participation of families in educational processes. School project proposal that requires the involvement of the whole educational community"
 • "We get into the classroom's, the Young Surgery come running"
 • Educational adaption based in consolarium and the gamification to reduce school failure
 • Rubric for the improvement of the practical assessment of Basic Nursing Techniques
 • "Diversity attention programs in secondary education. Analysis and valuation"
 • Teenagers and social networking
 • The lost of the colonies 1898. The PBL as a principal didactic methodology
 • School absenteeism from the secundary education perspective
 • An educational visit to the Fundacio Pilar i Joan Miro de Palma from an inclusive perspective for blind students
 • Educational transformation in high schools promoted by the school counselor
 • "Educational guidance for teachers with students of higher educational skills intellectuals"
 • Horts ecològics adaptats, proposta per FPB en auxiliar d'agricultura i jardineria
 • "A program for the transition from primary to secondary school from the perspective of emotional intelligence"
 • Collborative learning to improving communication skills in englisch as a foreing language
 • A museum of science in Menorca
 • "Restorative practices and Secondary Teachers"
 • Inclusión de las Tic en el aula. El modelo Tpack y el uso de simulaciones
 • Optional subject proposal for Bachelor of Arts, Humanities and Social Sciences: Visual Culture
 • The scars of the City. Two educational routes through the Civil War memory and repression in Palma and Mallorca
 • "Death and mourning in class: Educational proposal for intervention"
 • "L'ensenyament de tecnologies i el patrimoni industrial: sinèrgies educatives"
 • El debate en la educación ciudadana sobre temas Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente en la Educación Secundaria y Bachille
 • "A proposal of an interpretation centre of migratory flows"
 • Ethical-cinic issnes through fables: philosophical method 3/18
 • Analysis of the role of women in the Russian Revolution through film and photography
 • Post-colonial english-speaking cultures in EFL teacging in secondary education
 • La enseñanza del Español como Lengua Extranjera para alumnos que se incorporan a la Educación Secundaria Obligatoria
 • "Ecoaudits as an educational strategy to deal with sustainability in secondary school"
 • Improvisiaton theatre techniques applied to secondary level education
 • "The Competence of creativity for vocational education and training Hospitality and Tourism students"
 • "Navigation and basic competences: 10 activities based on ESO's mathematics"
 • "The transition to democracy on the streets. A didactic proposal"
 • "Oral language activities in 3rd and 4th ESO Catalan Language lessons. A proposal in order to stimulate the practice of oral expression and comprehension"
 • "3D Rubrics: variations over tradicional rubrics"
 • "If we learn to projects? Media and literature"
 • Conflicts: a prevention program with learning skills
 • Singing as an interdisciplinary element at secondary school
 • "Gifted and Talented Students in the EFL Classroom"
 • Vertical organic garden, a great unknown in science education from secondary schools in the Balearic Islands
 • La didáctica de la expresión oral: dos secuencias didácticas ejemplificadoras
 • Plan para el desarrollo académico y personal mediante clases de apoyo entre estudiantes. Aplicación práctica en E.S.O
 • "Scaffolding oral production in CLIL classrooms: the case of oral presentations"
 • The attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) from the perspective of secondary teachers
 • Thoughts related to biological evolution in high school students. An study and didactical proposal
 • "Complementary outputs technology: Analysis and educational significance"
 • Critical Theory in philosophy class
 • Ethics and photography: a practical workshop
 • Criticism of the textbook and curriculum materials development
 • Prevention of eating disorders during secondary education
 • Analysis and methodological proposals of inclusive in compulsory secondary education the "C.C. The Milagrosa-Palma"
 • "Didactic use of the neighbourhood in Social Science"
 • Project based learning at the Josep Sureda i Blanes Secondary School: Interventions at the schools acoustic wall
 • The iReal Pro App: comparative study with other applications and practical potentialities in the secondary school classroom
 • "Serious diseases among adolescents: a comprehensive proposal to ensure the learning process: Practical application"
 • The Flipped Classroom: Towards a new student-central approach
 • Bridges 4 education: Tres sencillos pasos para aprender un idioma.
 • "The use of TIC resources to promote the development of a sustainable attitude in students of ESO"
 • "Written press as a didactic resource: a proposal of project-based learning on Catalan poetry"
 • "Courtly love in movie scenes"
 • "Financial culture: Contribution to the new Education law. Consoldation project in the obligatory secondary education (ESO)"
 • "Redacció i publicació en línia d'un recull de relats curts trilingüe amb il·lustracions: un projecte interdisciplinari a secundària"
 • Proposal to promote anthropology in secondary education
 • Collaborative Creation of Philasophical Knowledge in Secondary School the Wiki Tool.
 • Efficacy of tridimensional models to emulate real learning environments and thereby improve students performance in human biology
 • Poetics of orality: a didactic approach
 • Teacher training: ICT for techers of Natural Sciencies
 • "La implantació de l'Educació Física als cicle de Formació professional"
 • "Flipped Classroom application and new Tecnologies"
 • "MOOC aplicability in Secondary Education"
 • An introduction to classical mythology from popular literature in Menorca
 • Back assessment tool: proposal to secondary education
 • Preventing back pain in the school enviroment: a didactic integrative approach
 • Academic and professional guidance to vulnerable students
 • "Families in learning communities"
 • Interdisciplinary project of education for health in Secondary Education Schools
 • Learning with digital tablet touch education
 • "Discrete mathematics in curriculum"
 • "Philosophy and Moral Education"
 • "Fake it until you make it: the implementation of drama-based activities to improve oral communication in the Secondary EFL classroom"
 • "Adaptation of teaching methods for each school and classroom context"
 • Teaching Aesthetics in Philosophy (proposals for the classroom)
 • A lesson plan based on popular music for compulsory secondary education pupils
 • Exploring affective variables in the EFL classroom: An Educational Proposal for the development of the personal and emotional intelligences though dramatical interpretations
 • "The Inclusion of Literary Texts in the English Language Classroom"
 • "The error as a learning strategy: Stufe zu meinem Ziel"
 • El reino vegetal: Agricultura sostenible y nutrición saludable
 • Cooperative Learning and use of ITCs in Vocational Education and Training: Hospitality & Tourism
 • Activities and projects to teach English literature in secondary education
 • Visiting "diario Menorca" a learning experience
 • Attention to students with high intellectual capacities. Secondary Schools Ciutadella.
 • Economía del bien común: Una propuesta didáctica innovadora para economía de bachillerato
 • Sustainable development of eco-institute Ramon Llull
 • Cooperative learning applied to science teaching
 • The arrival of modern painting in Ibiza. Tradition versus avant-garde.
 • Proposal for a new perspective for the didactics of human nutrition processes
 • "Guidelines for teaching English to ADHD students at Secondary School"
 • An analysis of the educational context in secondary education students: challenges and suggestions for quality improvement in education.
 • The introduction of the oral memory as a source for the history classes.
 • El quadern de les paraules, a meaningful learning proposal
 • "Cinema as a teaching tool in History classes"
 • Proposta de creació d'un lloc web per al fonament de la participació de l'empresa privda en l'entorn educatiu de la Formació Professional
 • Videogames. Entertainment or educational tool?
 • Investigative practical work and key skills
 • El sistema educatiu holandés i l'aplicació de la metodoloogia Montessori a l'assignatura de llengua anglesa
 • Can Hapiness
 • Centres d'Especialització on-line (Moodle). De la utopía a la realitat
 • "Cooperate to learn the English Language"
 • "Shaping English Language Learners' Multilingual Identities: Going Glocal for Metalinguistic Reflection in the Balearic Islands"
 • Impact of emotional intelligence on the academic performance of high school students and strategiesto improne it
 • The didactic tryp like a diferent way to educate in the Secondary Obligatory Education at Ses Salines
 • "Culture in secondary classrooms"
 • Digital culture in the English classroom: Internet memes
 • "Know Felanitx, educational materials"
 • "Televisión y cocina: motivando a los alumnos"
 • "L'Art com a estímul d'aprenentatge"
 • "Millora del rendiment acadèmic de l'alumnat en la matèria de matemàtiques a través de les TIC"
 • Teaching proposal of the Maria-Mercè Marçal poetry
 • "Didactic approach to the inmigration processes though oral sources"
 • Is it possible to correct the plight of the pre-university physics? Analysis of a widespread and persistent problem to solve
 • Violence and school conflicts. Prevention and intervention measures
 • "A1 level of SFL to Chinese speakers: a proposal of linguistical and cultural reception for the secondary education"
 • Classroom climate: personal welfare and academic performance
 • Workshops for the aproximation to the german language in the classrooms of thecfgs of socio-cultural and tourist animation of the I.E.S. Mossen Alcover in Manacor
 • Educació plàstica i visual (EPV) com a motor dinamitzador per a realitzar activitats interdisciplinàries
 • We are what we eat: analysis of the degree of adherence to the Mediterranean diet in 3rd year high school teenagers from Ibiza and interdisciplinary teaching proposal for improvement.
 • "New digital genres for teaching"
 • The interactive whiteboard aplication to a mathematic classroom: the technological advancement
 • "Using Social Networking Sites in the English as a Foreign Language classroom: A Facebook Proposal"
 • "Working syntax inductively"
 • El libro de texto digital e interactivo.Ejemplos y propuesta de herramienta colaborativa para compartir recursos entre docentes
 • Neuroscience at the service of education
 • "Short lengh audiovisual resources (SLAR) and its use in the teaching of sciences in the secondary education"
 • "Transition between primary and secondary.Causes and suggestions for improvement"
 • "Literary education and education values: a didactic proposal through Conde Lucanor"
 • Dyslexia and English as a Foreign Language: educative proposal to improve reading and writing skills
 • Project based learning and emotional competence: a teaching proposal applied to the area of catalan language an literature
 • Music poems: an educational resource for the teaching of poety in the classroom
 • "Referendum proposal to secundary schools"
 • "Importance of the literature as a learning tool in the subject of English in Secondary Education"
 • An action research project: Enhancing students motivation
 • "Teaching Unit: Sociolinguistics though Facebook"
 • "The naturalistic novel as a teaching resource: A vision of the social question in the nineteenth century through Germinal"
 • Educational project for the Almudaina alace. Three itineraries to discover the Palace
 • Cultural Diversity in the mathematics Classroom
 • How to act when absenteeism and late incorporation merge?
 • Entrepreneurial education proposal
 • Sustainable education in secondary education: natural science perspective
 • "An approach to the feeling of the immigrant through cinema, music and literary works"
 • "Interdisciplinary didactic poetry of the Generation of '27. Multiple intelligences and emotional competence"
 • A crosscutting approach in ESO: art history, human figure and cult of the body
 • "Raising awareness of the values of tolerance and diversity through a dialogic approach to EFL instruction: A classroom experience"
 • Work the autonomic institutions of the Balearic Islands in the classroom
 • Creative and innovative methodologies for teamwork
 • Introducing Wes in the EFL classroom of secondary education
 • "Media Literacy in the English class: critical analysis of the sitcom through Project-Based Learning"
 • sex education in secondary stage, a necessity of the adolescent world
 • English Subject; the development of an intercultural competence through the creation of a thrid space between local and target cultura
 • Didactic proposal of investigation, based on a Webquest, to teach the cell during the fourth year of Secondary Education
 • "De la carta a l'e-mail"
 • "La publicitat com a recurs per a la producció de textos escrits creatius"
 • School Tracks. Built enviaronment education in ESO
 • Past instants, present instants: educational itineraries in sa Pobla using the rephotography
 • "Cooperative learning. Some propolsals for the Englisg classroom"
 • Fieldwork proposal for social sciencies to the nearby of the Cúber dam, Mallorca.
 • Feminism in a modern times: a proposal applicable to the classroom
 • "Multiple Intelligences machine converter: From theory to practice"
 • "Why and how to introduce emotional education at school"
 • "Social poetry or the construction of a better world: Blas de Otero and Gabriel Celaya"
 • "Resource bank to facilitate the treatment of use drug problematic in the classroom"
 • La metodología de la Filosofia 3/18 aplicada a la educación en Derechos Humanos en secundaria
 • " Narrative: Window and Mirror " The importance of the selection of texts to study the text types
 • The Co-classroom in the teaching-learning process: educational partnership between teachers and high school students
 • The glosa in the world and the word of glosa: a didactic proposal about oral improvised poetry
 • Cinema in the philosophy classroom: The film as a philosophical text
 • El cinema com a eina d'aprenentatge dins l'aula de Sociologia
 • "El método mítico y la reflexión personal en clase de Lengua y Literatura Españolas: una propuesta innovadora para acercar la literatura a los alumnos"
 • Misconceeptions about formation and representation of land relief in high school students
 • Cultura cientifica: Una assignatura per desenvolupar el pensament crític mitjançant projectes transversals
 • The mathematics laboratory, a resource to motivate students.
 • Comparison of practical strategies in the unit of Minivòlei
 • "XXI Century, educating with images and words"
 • "Cooperative learning as a methodological strategy at maths class"
 • Creativity in Secondary Education: How to foster it from the classroom
 • Development of an adaptive digital educational game in the form of an action maze for the field of physics and chemistry in 2º ESO
 • "¿Qué valores fomentan la literatura del Romanticismo, de la Posguerra y la publicidad?"
 • "Educational care home in your hands. SAED 2.0"
 • Bullying intervention program. A proposal to adress bullying in high school.
 • The implemtation of the Frans H. Eemeren and Rob Grootendorst pragma-dialetical of argumentation theory in he subjecy: Ethical-civic education
 • "Influence of students' preconceptions in the classroom methodology on Physics and Chemistry subject"
 • Proposta pel tractament d'educació sexual a les aules de secundària
 • Enseñar las cuestiones de género desde la filosofia
 • Didactics: aspects and thecnics of second language teaching
 • "A new approach to translation: translation as an integrated skill in the Foreign Language Classroom"
 • Group dynamics: an integrative tool.
 • Design, organization, planning, evaluation of the I congress of nursing research.
 • Analysis of a diversity plan and improvement proposal.
 • Proposal of a School coexistence Plan
 • Curricular diversification programs
 • Gamification in the English Classroom
 • "The duration of the lessons as a tool to enhace concentration and the use of more effective methodologies"
 • Teaching oral lenguage to loreign students
 • Project work implementation in Secondary Education. Guide to develop a transversal project work to promote Education for sostenability in 3º school year (ESO)
 • Proposta didàctica matemàtica-musical per a ESO
 • "Prezi application in flipped classroom methodology"
 • Projecte d'APS a l'IES Guillem Cifre de Colonya per al disseny d'un parc de lleure
 • Study techniques for an efficient performance. Practical Manual.
 • How to teach English culture through ICT?
 • Technology over concrete to abstract logical thinking.
 • Languages portfolio, motivation tool and training evaluation. Practical experience in non-regulated training, centro Picasso, Tallinn (Estonia).
 • The role of tablets in the learning of Chemistry and Physics
 • Mallorca tourist database.
 • Learning to undertake. Innovation in the secondary school
 • The social educator at school
 • Training pathways: a teaching proposal to address diversity based on multiple intelligences.
 • The narrative text in the reception classroom.
 • Facebook as a teaching tool. Practical application in the formative cycle of marketing and advertising.
 • Fellowship's improvement in Secondary Schools trough rest Restorative Practices.
 • Interdisciplinary project. Learning languages through the medieval literature.
 • Perceval 2.0
 • Everyday Chemistry
 • A new approach to evaluación. Evaluation rubrics.
 • Education for the Development across a project twinning: application to formative cycles of top degree
 • The figure of the school nurse like key element inside the educational community: implantation of this figure in the educational centers.
 • Are the exercises and test included in ESO textbooks suitable for teaching natural sciencies?
 • Strategies to Enhance Automaticity in Secondary School English Teaching.
 • Proposal for teaching Aesthetic in high school according to Philosophy 3/18.
 • The European Language Portfoli in the Balearic Islands. Two case estudies.
 • Liquid society and philosophy lessons, new didactic challenges.
 • Use, abuse and misure of social networks and instant messagins in adolescents. guide for marents and education.
 • Instructional materials offering internet: the webquest as a case study.
 • The literary story during the ESO. Didactic design to the short story of Guillem Frontera, Antònia Vicens i Maria Antònia Oliver.
 • The cell learning from a research approach.
 • Teaching history: a dialogue between science, didactics and tecnology.
 • An approach to the contemporary art throug the scultures of Palma
 • Didactic proposal to learning the local geography of the municipality of Sóller
 • Communicative Approach in secondary Schools: Practical Proposals to foster Orality
 • The cultivation of olive trees and oil production in the Tramuntana mountains in the nineteenth and early twentieth centuries: proposed teaching.
 • Motivation of human resources in the classroom.
 • Theoretical and practical analysis of Harry K. and Rosemary T. Wong's teaching methodology and comparison with the actual classic methodology and the teacher's formation master's contents
 • Do you know what I mean when I say "tales"?
 • the political thinking in the classroom. A problem of democratic values?
 • The use of songs as an educational resource in middle and high school science lessons.
 • Financial Education in ESO and didactic techniques more apropiate for its teaching/learning.
 • Educational intervention with adolescents who are at social risk: a methodological approach from the area of Biology and Geology.
 • Education and Social Equality: a tutorialand socio-educational intervention proposal intended to improve students' quality of life and social inclusion in schools.
 • Young adult literature in digital contexts: considerations for the promotion of reading skills and elaboration of a resources guide.
 • Pedagogical proposal for a workshop addressed to students of culinary arts.
 • Popular and traditional culture in the school curriculum from the ethnographic work of Mateu Obrador.
 • Why genetics in our classrooms?
 • Interdisciplinary project for the improvement of school success.
 • Tourism, proposal for social sciencies and development of critical thinking.
 • Videogames integration in educational environments.
 • The use of a creative resort for the technology workshop
 • Let's make a safer workshop.
 • Restorative practices as a tool for improving the coexistence in the secondary schools of the Balearic Islands.
 • The role of theater in the world of teaching: benefits for teaching
 • Drugs and educational world. Myths and risk perception in adolescents.
 • Development of the High School's website by way of cooperative work
 • Use and analysis of didactic function of mathematical demostrations in obligatory secondary education and high school.
 • The parliament of the Balearic Islands in the classroom of ESO.
 • Biological evolution in the secondary curriculum
 • Coexistence and habits in the classroom. Research and intervention proposal.
 • The use of the legends in the teaching of Social Sciences: the traditional legendary of Majorca and the History of Balearic Islands.
 • Bullying and Cyberbulling: Conceptualitzation, detection and prevention from tutorship in secondary education.
 • The value of physics education in a sports center tecnificación.
 • Multidisciplinary didactic proposal for prevention of back diseases in secondary students.
 • The transmission of values through literature
 • Mindfulness in the classroom: a resource for students and teachers.
 • The future project with e-portfolio, a proposal to IES Berenguer d'Anoia.
 • ADHD: Treatment in ESO.
 • The importance of the cultural competence in the foreign language subject
 • Popular culture of oral tradition. Proposals far a teaching aplication of proverbs
 • Motivation and learning strategies in English Language teaching in adolescence
 • Prevention programs aimed at drug secondary school students: analysis and ideas for improvement.
 • Interdisciplinary treatment of economics in high school.
 • Didactic outputs a basic strategy to promote learning in the social sciences. Two examples applied to municipalitics Pla de Mallorca
 • Legal rules and web design in Advanced Expert in Web Application Development
 • Sketchup, not just a drawing application.
 • What is it known about food?
 • Education in juvenile delinquency centers.
 • The importance of multiple intelligences in secondary.
 • The Transition from Primary to Secondary School.
 • The challenge of motivation. Implementing cooperative work as a motivational strategy
 • The application of the english language in a multilingual educational system.
 • Citizen science and it use as an educational resource.
 • The walls of Palma: A Didactic Itinerary.
 • Determining factors for choosing a science degree
 • Discrimination Based On Sexual Orientation In The Educational System. Proposals To Fight It.
 • Addressing conflicts in secondary school education: restorative practices.
 • the teaching of discourses markers in the first cycle of Secondary Education.
 • Development of the study of socioeconomic and cultural center by the students of economics
 • Entrepreneurship in secondary education
 • School and Standardization . An approximation to the role of cCatalan inside the classroom
 • A world of symbols: learn we to write with Rodoreda?
 • Let's party: A didactic proposal about traditional celebrations.
 • Intervention protocol focused bullying situations at risk.
 • Domotics using LEGO Mindstorms robots for a problem-based learning.
 • Teaching of physics and chemistry through cooperative work.
 • The nineteenth century literature through cinema and TV series.
 • Education and Cognitive Neuroscience. Practical cases about attention and reading.
 • Literary topics: a didactic proposal for ESO.
 • "Education for life": proposed of formation for adults.
 • Use of ICT tools to create a 2.0 work environment.
 • Educational approach to promote school succes: the Problem-Based learning.
 • E-Learning as an alternative to workbooks
 • Educational proposals related to the theme of death (through Mercè Rodoreda, Salvador Espriu, etc)
 • A functional proposal from Physical Education to adapt the teacher performance to gifted students and talented students in Physical Education.
 • Educational development of a technology project.
 • The conflict in Ukraine. A work proposal from the scope of the social sciences.
 • Literary constellations to strenethen reading habits. A didactic proposal on the Holocaust
 • Emotional education in the spanish language and literature class in the secondary education. A teaching proposal.
 • Resilience and its promotion in formal education.
 • Educational project for preventing bulling with junior students of Secondary School.
 • Reading and landscape interpretation when teaching geography in secundary school, an innovate contribution in the field of social sciencies.
 • A transcultural approach to CLIL in the music class
 • Our high school is 150 years old. Proposal of cultural activities to commemorate the aniversary of the IES Joan Ramis i Ramis
 • A project work to learn dialectology in secondary studies.
 • Design of educational video games: example of a 3ª ESO teaching unit.
 • Teaching of catalan to newcomes adolescents from Son Gotleu
 • Digital competence and the Competence in the information research on the Catalonian Language subject of second ESO: The TIC as a resource in a proposal of didactic unit.
 • Projects of education for sostainable development in the tutorial action plan.
 • Mythology in the classroom. Educational proposals for teaching language classes in 3rd and 4th ESO
 • Treatment of tourism textbooks for secondary education.
 • The importance of emotional competencies for secundary school teachers in the educational.
 • Historical and industrial heritage of mills to learns basic educational skills.
 • How to aprouch the hiperactivity disorder at school.
 • The benefits of adapted physical education to children with attention deficit and hyperactivity.
 • Introduction to Arabic Culture in Mallorca trough in Toponyms: a didactic proposal for Secondary
 • Can Xoroi educational project.
 • The Introducción of Fitness Trends in Compulsory Secondary Education: Aerobic activities and the Pilates method.
 • Implementation of a new module in the training cycle Higher Degree Hospitality Management: History, Culture and Art Tourism in IB
 • The role of secondary education tutor in the prevention of domestic violence in couple Young
 • ICTs as an educational tool in the vocational training: Creation of a Virtual Tourist Information Office.
 • Cooperative learning: challenges
 • Heritage as a teching resource in social sciences
 • Using ICT to improve social abilities in professional training
 • Adapted and specific sport knowledge workshop for children with especial needs.
 • Teaching material, methodologies and assessments for the realization of a work of force: application to 1st of Batxiller.
 • Literature, territory and didactics: a poetic journey through Blai Bonet's texts
 • Image identification in the subject of art history: Christian iconography
 • The methodology challenger. A good use of them.
 • Role-playing in ESO (Compulsory Secondary School): an adaptation of a tale.
 • Horsemanship techniques adapted on the module to conduction of group riding and first equine cures.
 • The tattoo in the secondary school.
 • Inclusión of social networks Facebook, Twitter and Virtual Learning Classes in the subjects Physics and Chemistry and Experimental Science workshop
 • Education for sustainable development: study of sustainability treatment in Secondary Science books text
 • Business in classroom for everyone
 • Project based learning in the mathematics of secondary school
 • The introduction of video-games in formal education
 • CLIL Challenges in subject content teaching
 • Use of digital resources for geology of ESO
 • Educational itinerary: The cultural landscape of the "Serra de Tramuntana"
 • Open software and hardware in an environment of significative learning in fourth of ESO.
 • Proposal for a web site as a resource to plan and organize school outings.
 • The essential union families-institutions to finnish with school failure
 • The importance of promoting healthy habits in the high schools.
 • Approching the Fundació Pilar i Joan Miró to the students of secondary and high school. Proposal of improvement of the current educational program.
 • ¿Is there an incompatibility between the competences demanded by the labor market and the education system established? Exploratory study on the issue
 • A proposal for an education itinerary through the economic sectors in el Molinar de Llevant.
 • Families' school: high school proposal
 • Social conflictivity in late medieval Mallorca: a didactical proposal
 • Project for sexuality education for 3rd ESO students
 • The picaresque across television series.
 • Study of the integration of IWB in Physics and Chemistry of upper Secondary. Proposals for implementation in the classroom
 • Augmented reality in education
 • Profits of reading in science class to achieve a basic skills
 • Treatment of dislexia from the Science of Nature
 • PISA Balearic Report: Results and Thoughts.
 • Educational proposal for the Castle of Capdepera.
 • Practical work in the laboratory: the importance of doing it and ways to address it
 • Sysed for improving competence.
 • Analysis and proposals to improve the area of functions and graphs in Secondary Fourth Grade-option B
 • The mythology beats Cronos.
 • CLIL: Towards a suitable implementation
 • Latin american prose didactics
 • The vegetable garden, a learning tool in Secondary Education
 • Santueri Castle. A resource for the job heritage in the classroom.
 • Music Education in Art History's curriculum: ties between visual and sonorous.
 • Entrepreneurship guide
 • reinventing constructive assessment: expanding our comfort zone, applying to "History of Philosophy" from 2nd year of high school.
 • Teaching language through literature on the subject of English in secondary education
 • Cooperative learning in secondary education: proposed activities for Natural Sciences.
 • School Mediation: Principles and fundamentals.
 • School gardens as a didactic resource in ESO (secondary Basic Education) and in deversity attention.
 • Hospital and home education programs for students with medical needs
 • Teamwork in secondary education.
 • Teaching History from primary sources. The chronicles of the conquest of Majorca in the classroom.
 • Oral production assessment in CLIL subjects: a proposal.
 • Social and emocional learning in Biology classes
 • Innovating centers: a way to follow
 • The Use of Scaffolding as a CLIL Strategy.
 • Olympic world education.
 • The introduction of the animated short film in education.
 • From practice to theory. Importance of practice in the process of science learning.
 • Family involvement in secondary education the case of "IES Felanitx"
 • The practical work: problems and possible solutions.
 • Reading and child sponsorship. The culture of Artá as an experience in our school
 • Neurolinguistic Programming (NLP) as a method for Foreign Language Teaching.
 • Didactics of the crisis. A proposal through films as a mirror of reality
 • Preparation and follow-up of new practices for the workshop of Telecommunication Systems Elements.
 • Detection and prevention of sexual abuse in adolescence. An educational initiative form the subject of Natural Sciences.
 • Preventive education in high school laboratories
 • Gaudí in the Cathedral and the Episcopal Palace: a didactic proposal for the secondary education.
 • Cooperative learning as a teching method in the foreinlanguage classroom
 • Proposal to develop creativity in the classroom
 • Education with iPad
 • Presence of the process of argumentation in the science curriculum of ESO
 • 3rd of ESO and 1st of Bachillerato, two diferents ways of seeing the "siglo de oro" theater.
 • The transition in the IES Mossèn Alcover
 • Physical Education 2.0 - New models of learning m-learning.
 • Use of Tic resources whith students nese in the area of tecnology.
 • Incorporating a theatre project into the English classroom to improve oral expression.
 • Teaching English as an International Language. Analysis of proposals
 • Introduction to text comment
 • Emotional Education.
 • Text coment, a new methodology.
 • Cyberbulling. The importance of good prevention at school.
 • The reads in high school level: analysis of the change and a suggestion to literary canon
 • Influence of TV series based on professional categories on career choices
 • Physical Education and Disability: Resources for inclusion
 • Gender estereotypes: manifestations in the classroom and didactic intervention in Catalan Language and Literature subject
 • Mental Arithmetic. The Japanese abacus as a tool to improve the mathematical competence
 • The importance of oral communication in class
 • Fostering entrepreneurschip in education: an educational resourse to teach College and Vocational Education students the alternative financial tools.
 • The advertising and literary contest: a didactic proposal.
 • The development of intercultural competence throughout second language teaching.
 • Teaching English through Cinema.
 • Teacher's formation and selection, key in the improvement of the education
 • The teaching of culture in the english classroom in compulsory secondary education: analytical and critical approach.
 • Is there a coincidence between the common errors of english students and the basic differences between the mother toungue and the second language?
 • Teaching strategies in laboratory practical skills in Biology and Geology: A comparative study in public secondary schools in Menorca
 • Inclusive Education: from theory to practice
 • Guided Inquiry in Physics and Chemistry Laboratories
 • Proposal to introduce an Economy subject in compulsory education
 • Learn how to learn. Ecommerce project
 • Analysis of models of teaching in physical education
 • New technologies to support teaching mathematics.
 • Hazard Prevention in profesional education
 • Cooperative work: assessment and theoretical proposal.
 • Affective education - sex work as the cross in the social integration.
 • Analysis of Genetics learning during Secondary School Period.
 • Narrative Characters: protagonists and antagonists in literature and film. Didactic application
 • Financial Education in Compulsory Secondary Education (ESO)
 • Didactic proposal: Fray Junipero Serra and his environment.
 • Use of the electronical gadgets to learn music at the secondary school
 • An approach to nerveus system involving emotional structures in the third level of Compulsory Secondary Education.
 • The Sant Carles Museum as a teaching resource for the social sciences.
 • An holistic education
 • Scientific learning through the argumentation
 • Transgenic organisms, knowledge, approaches and sggestions
 • Reading comprehension. Ways to improve it.
 • Developing reading skills and literary education.
 • Google Drive for education 2.0
 • Current learning platforms in science. Design and inclusion the Biology and Geology subject of first of Bachillerato in the virtual space Moodle of the programa Xarxa
 • Recreational mathematics: mathemagic. A didactical approach for mathematic classroom
 • Educational Coaching
 • Pedagogical Material abaout the Roman City of Pol·lèntia
 • Ocuppy in the metro
 • A proposal of new resources for visual and manual arts
 • Cinema and History: cinema as a teaching resource for studing contemporany historic events.
 • Development of a portfolio of activities with attention to the different levels of learning, for the modulus of Fol
 • The phenomenon of migration: reality and perception: Didactic proposal in favoor of climate of respect to immigrants.
 • Curricular grid @urban grid in Educacio Secundaria Obligatoria. Tranversal teaching abaout Palma's urban evolution through several subjects: Tecnologies, Educació Plàstica i Visual and others.
 • The voices of the diversity. The study of minorities in School Sciences
 • Educational innovation through Blended Learning: Uses of Moodle in Secondary Schools of Eivissa.
 • Poetry and dance: creating a performance
 • Natural sciences from an interdisciplinary perpective.
 • Creation of a Teaching Unit called "Tourist typologies with upward trend in periods of crisis", within the curriculum of CFGS of Travel Agencies and Event Management.
 • Working with Projects Methodology Using ICT in the subject "Bussines Economics" in second yea Batxillerat IES Damià Huguet in Campos
 • Materials for the study of the region of Pla de Mallorca.
 • Coperative learning aplied to the area of Spanhis Lenguage.
 • Didactic proposal from an environmental focus in ESO.
 • Innovation and science, the challenge of any society begin in the mandatory education.
 • Contribution of the school library in the development of the curriculum of Castilian Language and Literature in ESO (Secondary Obligatory Education): a didactic proposal.
 • The Rondaies Mallorquines in the First Stage of Secondary. Educational Application Interdisciplinary
 • A methodological proposal to integrate a holistic approach to foreign language teaching.
 • Research on access systems to vocational training in Europe, Spain and the Balearic Islands.
 • cooperative learning applied to physical education
 • Sociolinguistic foundations: playing to eliminate prejudice.
 • Language, literature and Gastronomy: cooking (with) texts
 • Bicycle: a healthy proposal at schools
 • Sun-earth-moon model: students' conceptions and proposal of new strategies.
 • Didactic journeys, a basic methodological resource for social sciences learning in secondary school. Two pactical examples Palma city center and Puig de Randa
 • Introduction of poetry in the first stage of Compulsory Secondary Education
 • Drama at secondary school. Staging a classical play
 • Where is best time to lacate the Physical Education time table?
 • ICT for learning Chemistry: using virtual class
 • Digital tool for dyslexia: that students, parents and teachers should know.
 • ICT on Art Education: Beyond the prjector
 • Oral language in secondary schools. Didactic, correction and evaluation proposal.
 • physics and chemistzy in 4th of "ESO", why?
 • The treatment of ecology in compulsory secondary education
 • Project of a model of education for high school open to multiple intelligences.
 • Application of some resources to the problem solving work
 • Teaching english as a foreign language in Mallorca: an intercultural and communicative approach.
 • The virtual laboratory as a complementary tool in the practical teaching of experimental sciences
 • theeducational guidance: ideal and reality
 • The treatment of the methods and principles in farming as a tool to grow the students into social and civic competences.
 • the didactic output as a tool within the social sciences to know the contemporary history of Palma.
 • Counselling in Europe
 • Career counseling in High School. POAP's proposal.
 • The importance of argumentation in the Socials Sciences: a proposel to work with students form Primero Bachiller.
 • The importance of linguitic communication competence in conflict resolution.
 • Public estates as a didactic tool at secondary education.
 • Bullying: a proposal of intervention in a High School.
 • Catalan dialectology teaching and learning methodology for Secundary School Studies.
 • `pplication of theater workshop for the subject of Etic and Civic Education
 • Feminism at secondary education, a working proposal.
 • The importance of simulation technology in the classroom
 • The orchard complex as an interdepartamental resource
 • A methodological change in Schools for Adult
 • The attention to diversity in physical education.
 • Working towards a more inclusive education through Restorative Practices
 • EDUCATION AND MUNICIPALITY. The city of Alaior in the context of educating cities.
 • Origami as a teaching resource.
 • The problems of the use of PowerPoint in education.
 • The school laboratory: educational applications of safety standars
 • Cultural diversity in the IES Mossèn Alcover of Manacor.
 • Diabetic students in the educational centres. How to assist a cardiac arrest
 • Woman in Social Sciencies. A proposal for inclusion in the fourth year of Secundary Education.
 • How does the FP help to improve the tourism sector?
 • The application of mathematical competence in the subject of natural sciencies and biology and geology in the compulsory secondary education.
 • The "gloses" and oral improvisation in the classroom
 • Proposal for the application of the TIC in the Physical Education framework.
 • The "Museu Diocesà de Mallorca", a didactic proposal for "2n d'ESO"
 • Practical work in natural science teaching at secondary school.
 • Study and development of a Web 2.0 vocabulary learning tool to be used in High School subjects
 • By overcoming the crisis of youth values.
 • Cyclical time and postwar literature spanish.
 • Remote Access Implementation.
 • Comprehensive assessment and integrated in the teaching-learning process: the portfolio.
 • The work as a teaching methodology in Physical Education. Developing a tesk for students of 3rd ESO.
 • Development of an internship program for professional training
 • The comic like a didactic source: the spanish civil war.
 • Study and improvement of the Vocational Education in Tourism Accommodations Management.
 • Mass media in the Philosophy class
 • Application of mathematical games in high school classroom.
 • Consideration about the relevance of investigations in a science class of secundary school
 • NGO's. Social Action in high schools.
 • Didactic proposal for the treatment of the concept of ecological footprint and the Human Development Index in the course Bachelor of Economics.
 • Literature at secondary schools. A practical view of reading.
 • In the hours of tutorship also we learn!
 • Connectivism: a new theory applied to teaching English as a forein language
 • Pragmatic Competence in Secondary Education: a Didactic Proposal
 • Cinema and Literature: Factories of Dreams.
 • Inclusive education from theory to practice.
 • Comparison of certain cultural irish and ibicencan aspects applied in a competent way in class.
 • The Student with ADHD: Training project for teachers.
 • Press and democracy, complementary mechanisms: an educational project for future citizens
 • ITC applied to literature: Blog as a didactic propose.
 • Didactic proposal of sportive orientation
 • Application of comics in Spanish Language and Literature
 • Inclusive Education, ICT adn attention to diversity: analysis of our secondary shools.
 • Applications and contributions of music teaching in the area of Catalan Language and Literature.
 • Projecte of a plan of physical activity and health
 • Approximation of the review of the Sapanish History exam of the University entrance exams in the Illes Balears (2008-2012)
 • Innovative educational proposal for the Training Module and Employment Guidance concerning the active employment search in the Balearic Islands
 • Educating the critical attitude around the cult of the body in physical education: The project "Imatgine".
 • Sustainable program: first course of ESO
 • The word's knowledge: Josep Pla and the Literary's description
 • Discovering a new language: an audiovisual project
 • Workimg primary sources in the teaching of history.
 • The Normalization of Dyslexia in the learning environment.
 • Teaching of armed conflict, a proposal: the Western Sahara conflict.
 • Castell del Rei (1343-1349). An epic poem as a didactic resource in History
 • Clownmunication
 • general idea of science in the classroom. To rise up motivation and interest in chemistry
 • Investigation tasks: a strategy for teaching and learning school science in ESO
 • CREATING GARDENS AT THE SECONDARY SCHOOL. Porposal Applied to Initial Vocational Qualification programs assistant gardens, nurseries and parks.
 • The study of historical and artistic heritage in secundary education. A proposal of the Gothic in Palma and in the "Part Forana" of Mallorca.
 • Teaching or educating? Analysis of the Spanisch educational regulations from the Philosophy of Education
 • Strategies for the development of positive emotions in the English class.
 • Flipboard teaching unit.
 • Application of Multiple Intelligence in the field of the webquests as an integrative tool in the classroom.
 • Teaching philosophy?
 • Math in motion. Dynamic Resources in TIC
 • A personal blog and a school online magazine as methodology to develop itc literacy.
 • Learning to think. A proposal for compulsory secondary education (ESO).
 • Literaty Theory in the classroom: a curriculum review of the subject Literatura Universal.
 • Dyslexia in the english classroom in secondary schools.
 • Approximate the Mallorca Cathedral at Secondary Education.
 • Social networks in education.
 • Practical Applications of mLearning inside the Classroom.
 • Publishing proposal about the link between art an science
 • High school students motivation to learn mathematics
 • Detection and monitoring of conducts contrary to the rules of coexistence through the GestiIB warnings management.
 • Proposal of intervention in the secondary education classroom for the progressive teaching of syntax
 • Teaching literature to ESO students. Didactic proposal for the discovery of an author: Alexandre Ballester.
 • the series of television like didactic element in Philosophy. A proposal of activity at classroom.
 • Reading in EFL classrooms: Reading Ciircles.
 • Analysis and Game Theory: from probability to negotition and mediation in schools.
 • Use of material resources in mathematical education.
 • Application of pedagogic role-playing to develop competences for talking care of covegivers.
 • Project based learning in secondary education
 • Emotional Intelligence: A basic Education to improve in Second Lenguage Acquisition.
 • Design of a physical simulador of machine and facilities of a boat for teaching at the CIFP Nauticopesquera from Palma de Mallorca.
 • The tutorial in adolescence. Tutor intervention in the first cycle of secondary education through a training program.
 • Teacher training for active learning of students
 • The history of Philosophy through films
 • The municipality of Marratxí as resource for working the Social Sciences.
 • Project management focus on new school model
 • Accounting and finance module: a proposal to improve education from the methodology of business simulation.
 • Philosophy 3/18 and Graphic Novel.
 • How to the develop emotional intelligence through the physical education.
 • The socioeducation networks and the advantages that suppose for social sciences of the secondary education. A practical example.
 • Usage of ICTs by professors of science, physics and chemistry in Mallorca high schools.
 • Galatzó outdoor learning center: a new educational offer.
 • Teaching vocabulary.
 • Telling myths: how to work with mythology in Secondary School?. A didactic proposal.
 • Geographic information systems applied to Social Sciences. An educational proposal.
 • General analysis and treatment of cultural insues and regional territorial/national textbooks of Social Sciences of the Balearic Islands.
 • The application of virtual simulators as a methodological alternative in high education and FP.
 • Proposals for the implementation of the role of woman in the sciences taking advantatge of competitive work.
 • The judo in education:a proposal for visually impaired learning.
 • The great route.
 • "Fight against climate change: A better world is possible". A proposal for interdisciplinary work for 1st course of ESO.
 • Local heritage as a relationship between theoretycal knowldage and space lived: The case of Alaró.
 • Videogames and basics skills: future learning tools.
 • Flexible grouing as a way to attend diversity in English lessons.
 • Guidelines on using magazines and newspapers in an EFL Class.
 • The interactive whiteboards and digital resourses in the new teaching and learning paradigm of the English language.
 • The treatment of noise pollution in the secondary schools of Palma.
 • Motivacions in the study of mathematics.
 • Going out the class, one more step: the adaptation of a Social Sciences, Geography and History formal planning into a non-formal context.
 • Educating in values by Edublog
 • How pronunciation is presented to students of english as a foreign language.
 • Changes in the teaching-learning process with the introduction of ICT at High School.
 • Workimg on speaking skills through the media in catalan lenguage lessons.
 • Project work in Secondary schools through a transversal issue: environmental education.
 • Proposal and analysis of an intergenerational program of Secondary Education.
 • Simulation systems
 • Studying in a foreign country.
 • "Acting out" workshop in Secondary School.
 • Webquest about New Zealand
 • Study of sexuality treatment in Science books text.
 • The educational itinerary: A methodical proposal for the geohistorical study of the municipality of Sa Pobla.
 • transition from primary school to high school. An attempt to improve it
 • Developement of basics skills throug dramatic play for Technology and Computing subjects
 • The Intercultural Perspective in the English Languge Classroom.
 • Treatment of basic skills through the television series.
 • Self-esteem and personal development in english learning
 • A different tourism for Mallorca Island.
 • The education, a new view of the world
 • Scouting as part of formal education system. An A i D to work for basic competences.
 • Networking as a tool to aaddres (reduce o fight) the school failure in compulsory high school.
 • Education and inteligent societies: proposal for teaching social sciences.
 • Interdisciplinary approach of the childhood obesity in secondary education.
 • From the currículum to the English teaching lessons
 • The writing workshop: A creative methodology.
 • STSE contents in the curriculum and textbooks of natural science for the second year of secondary school.
 • Educational project: Development of a virtual travel to Bali to meet its economic system and compare Mallorca, in the course of economic bachelor of 1 in colaboration with the subject of economics in english.
 • Dealing with the contents of ethical civics in the curriculum and tutorschips through external programs.
 • Proposed no significant curricular adaptations in the area of science for dyslexic students of E.S.O.
 • The diversification as a measure of attention to diversity
 • ¡Eat healthy, Live better!
 • The quality of education. Comparative study based on the book "La buena y la mala educación" by Inger Enkvist. The decadence of the Spanish education system.
 • Evaluation of the basic competitions by rubrics
 • Are we emotionally ready? .The importance of Emotional Intelligence in education.
 • Didactic transposition of evolutionary biology in secondary school textbooks (1070-2005).
 • Mallorca by bike: tourism resources and its Internet promotion.
 • Video games, powerful tools for generating knowledge in the 21st century.
 • Music listening: A learning tool to work with students with specific needs of educational support. A proposal of activities for the inclusion of the students with ADD or ADHD.
 • Using a Virtual Learning Environment to develop a Constructivist Model of Education.
 • El Secar de la Real: A proposed use for the teaching Social sciences in Secondary Education Compulsory.
 • Didactic itinerary: The modernisme in Sóller.
 • "A digital heritage catalog of the Llevant region, propose for work the research projects in high school".
 • Written expression. Writing to learn how to write.
 • Use of the blog as an ICT resource at compulsory secondary education stage.
 • Teaching catalan as an L2 to the newly arrived students. A proposal for the organization of the classroom.
 • Basic competences: the current educational challenge
 • Health promotion at highschool.
 • Physical activity, nature and culture. An educational tour through the town of Algaida.
 • Comparative study on skills and relational general course students first, second and third of secondary school Concerted College Nostra Senyora de la Consolació , the Theory of Multiple Intelligences and Basci Skills.
 • Cooperative reading, peer-evaluation and self-evaluation in science education.
 • Development of a vocational guidance web to facilitate the process of making decisions of balearic students and their families.
 • The Universe in classrooom.
 • Analysis and proposal of the usage of ICT tools in the current setting of the secondary education-.
 • Practical work based on investigations, methodology in order to develop key competences.
 • Thinking, feeling, living: Philosophy
 • Location-based learning
 • The applications of GeoGebra in the secondary education
 • Approach for the development of education from the secondary curriculum.
 • Reading, literary education and development of linguistic awareness. Reflections from the internship.
 • Stress management program for segon de batxillerat.
 • The school radio like didactic resource to work the contents of hering of the curriculum of the Illes Balears.
 • How have we arrived here? Multidisciplinary proyect for 2n ESO (car company).
 • Activities for the study of Minorca history
 • Introduction of the graphic calculators in the classroom. Methodological implications.
 • Conceptions of teachers in training of the nature of science and tecnology and its influence on the teaching practice
 • "Infosalut Jove". Peer to peer health education project.
 • Journalistic techniques in order to develop spoken language skills and critical thinking in the context of learning the catalan language
 • ICT as a tool for improving communication an coordination of teacher
 • Use of PDI. How to create resources
 • Educatived bicycle tours in Menorca. Case 0: Water on wheels
 • The development of critical thinking in the students of secondary education: a proposal
 • The use of educational suplements of newspapers and media in the classroom.
 • Attention to diversity: the haigh capacities in match class.
 • The music workshop as development and integration tool for pupils with social and school exclusion risk at IES Marc Ferrer.
 • Applying PMBOK to secondary education management
 • Creation a digital magazine about economics in the classroom.
 • The use of mobile technology in Phisical Education teaching. An interdisciplkinary proposal to improve the health of secondary school students.
 • A new way to learn art: A didactic project for high school.
 • Care Plan for students with frequent absences from school due to rare deseases.
 • The use of ICT to improve the speaking skills inthe Encglis classroom.
 • Establishment of an educational coordination comission, Science Comission with a plan for scientific action that regulates the interdiciplinary curriculum contents.
 • Foreign langueges teaching with CLIL
 • The legends in secondary: Didactics proposals.
 • CLIL instruction and its effects on the development of negotiation strategic.
 • The birth of the Modern Music to the present day: an alternative to the current curriculum
 • The videogames as educational tools
 • The Botanical Garden of Sóller as an educational tool for introducing environmental education in the formal ambit.
 • Distance Professional Training.
 • Qualitative analysis on the keys skills of the activities proposed in secondary education books.
 • Scientific literary in secondary education: didactic proposal for third course of ESO.
 • Changing approaches to Teaching English Grammar to Non-native speakers.
 • A practical application of documentary sources to Social Sciences in Secundary Education.
 • A proposal for an ideal school magazine.
 • The Domestic Economy. Useful practices in everyday life.
 • The importance of being inclusive. (A serious warning for trivial teachers).
 • Integrated training in natural and cooperative contexts: The school garden
 • The webquest, an effective tool.
 • Fields trips as teaching tool: Proposed riutes to study socials sciences in Mallorca.
 • Diet and Kitchen. Competencial Treatment
 • Choice of science careers: interests and influencing factors
 • The XVIIIth centyry in Majorca. A new didactic approach to the historical and artistic heritage of Palma basaed on the convent church of Nostra Senyora del Socors and Sa Gerreria district.
 • Jigsaw technique in high school. Application to mathematics
 • A school radio.
 • Visit to the Maritimal-Terrestrial national Park of Cabrera islands.
 • Pedagogical theories that justify basic skills and their involvement in the classroom
 • Difficulties in mathematics learning: Dyscalculia
 • The phonetics of Englis as an international language at Schools of Obligatory Secondary Education.
 • Present time as a motivating element in the classroom.
 • Pedagogical approaches to address the cognitive diferences between male an female brain.
 • Proposta of a tutorial plan of action for the third year of secundary education: Collection of resources available on the net
 • ICT and secondary school teachers: Perception, competence and use in IES Son Ferrer.
 • The "Trivial Pursuit" of economics as an educational resource.
 • Previous ideas on 1º ESO students. Initial evaluation proposal
 • Development of the expressive capabilities of the students with special educational needs.
 • The argumentation in learning science
 • Teaching and methodology of control and robotics block in the Balearic Islands
 • On line math league.
 • Musical Education. What is it for?
 • Textual cohesion for 2nd ESO students a didactic proposal.
 • Competencial itinerary in Maó
 • ICT implementation in the mathematics classroom within the framework of the Escuela 2.0 project.
 • School cutings in the science subjects.
 • Language support programs and plurilingüism in educational centres of the Balearic Islands.
 • Technical drawing in "batxillerat". An analysis and a proposal.
 • Educational inclusion: Close your eyes, do music!
 • Digital competence in the area of spanish language in secondary.
 • Anglo-Saxon festivities and culture in England classes.
 • Teaching Englisch literature in ESO and Batxillerat.
 • 21st century education: Change is the key; Project Based Learning, an option.
 • Virtualization in education. Virtual desktops and other virtualized resources
 • The teacging of orality. A didactic proposal.
 • Physics and Chemistry an interesting subject, isn't it?
 • Summary of feeding proceeing projects during secondary school.
 • Interculturalitu in the educational word: "who is different is attractive".
 • Geogebra in the Maths classroom
 • The promotion to the reading
 • Tools 2.0 to improve the employability of graduates in Vocational Training. Creation proposal of a virtual environment for the promotion of employment from the secondary schools.
 • Pilot project in prevention of new technologies addiction in IES Marratxí.
 • Activities: Our tool. Applied to technology
 • "That the biggest door is affection": About poetry and emotional competence.
 • Debate over islamic veil in education contexts.
 • Knowledge and beliefs that adolescents have about sexually transmitted discases, contraceptives and barrier methods.
 • A project work: a litterary "workshop" about the epic subject.
 • The teaching of sociolinguistics in secondary education in the Balearic Islands.
 • Cooperative work methodology in English Subject
 • Day to day mathematics: don't let others do you accounts.
 • the potential of kinect as an alternative of interactive whiteboard.
 • Inmigration in Balearic Islands. Impact on the education system. Proposal for third year Social Science students whithout competences in either of the official comunity languages.
 • The values of art: how to educate through contemporary art in ESO
 • KIPP schools.
 • The Information Technology and Communication in education. Digital Journal of Economics "Small Economists".
 • The use of the historical novel to learn Social Sciences.
 • Multidisciplinary activities in Secundary Educations. Evaluation and metodology.
 • Hoe instructors influence in secundary student's lingüístics habits
 • Treatment of the war of succession and peace of Utrecht in the secondary level studies: Theoretical, and practical framework for the developement of efucationl materials.
 • An interdisciplinary theatre project of German as a foreing language in Secondary Education
 • Promotion of the multiple language acquisition in Sapnish schools using the exemple of German as tertiary language
 • Customer service in training courses in tourism Branch based on collaborative work and project work
 • Project of support to the learning process of students with difficulties by TIC
 • Pedagogical propousal for the IES Joan Ramis i Ramis historical archives in Maó
 • Development of a basic competences project inside a curricular diversification group
 • Key competencies. A proposal for IPQP
 • Promoting reading through ICT's educational use
 • How to expound students what happens around them through the ICT
 • Meaningfol learning: translating with intelligences
 • Promoting formal vocational training: a resolution which should be considered.
 • Patrimony work in Secondary Obligatory Educaction
 • Project based learning in secondary school, is it possible?
 • Psichomotricity in Physiscal Education in the first levels of compulsory secondary education
 • The legacy of the monastery of Miaramar and Son marroig in ESO and Batxillerat
 • Learning limits: Formal, informal and nonformal information.
 • Youth unemployment and educational centre performance.
 • Physics and cinema: an innovation in classrooms
 • The European Sections and their application to tecnologies and design
 • Learning Communities.
 • Importance of school nurses in teaching
 • Internet improving skills
 • Educational garden as a multidisciplinary learning tool
 • education for media literacy
 • Stimulating creativity and logical thinking programming with Scratch
 • Literary treasure hunters
 • Linked contents in the speciality of Tecnology as the basis for significant learnings
 • Does students attitude towards the environment improve by going to visit an environmental education centre?
 • The educational establishment: a role model for a democratic coexistence
 • Heterogeneity of students in vocational training
 • Technological Party
 • The briefcase in Secondary Education
 • Welcome to the independent republic of education
 • Proposal for a Social Science laboratory in a Secondary School
 • Convenience of create the "Superior title in performing arts" and its implementation in the town of Manacor.
 • Didactic posibilities of the majorcan folktales applied to the curriculum of "Conservation and restoration of cultural heritage"
 • The game like didactic wealth-producing strategy to favor the processes of education-learning
 • Energy efficiency in secondary schools
 • Interdisciplinary approach to heal the education in the secondary school
 • Meaningfull learning through music
 • Analysis of practical methodologies in trade and marketing
 • Assessment for learning : experience in teamwork co-evaluation
 • The Ciutadella School of adult education: proposals for learning methods
 • Implications of competence learning in the Seccions Europees classroom
 • Research surroundings the evaluation
 • Learning to learn: from de theory to the practice
 • Practical Teaching o technologies. Examples and Benefits.
 • Cinema as a teaching resource and source for the subject of Social Science. Geography and History in cocompolsory secondary education . A didactic teaching proposal
 • The media at the class of Catalan. Four didactic proposals to learn to read, write, speak and listen
 • Poetry staff: the alliance of two gears or a symbiosis suitable for promotion of lyric in the early stages of ESO an Bachillerato
 • Educative games: an innovative methodology at secondary level
 • The ninth competence: transversatility of thinking skills
 • Teaching methodology of law studies for vocational training
 • The social and civic competence a major challenge for teachers
 • Time and its teaching
 • Mathematical games and puzzles as an educational tool in developing the mathematics curriculum in ESO
 • Promoting the environmental education in schools, program eco-environmental.
 • Parent's academc training in Maths
 • The basic sakills. proposal to work them in the educational centers and the subject of Tecnologies
 • Protocols of diagnosis and intervention for teachers on Asperger syndrome
 • Study and improvement proposals on the use of paper in the Isidor Macabich Secundary school.
 • Strategies for personal attention.
 • Language teaching of the Pitiüses.
 • Attention to diversity: adaptation of the method used in the subject of technologies under the student's learning style.
 • A proposal about new topics for the mathemathic curriculum
 • Watching to transform: teaching cross-curricular themes with audiovisual cultural products in the Englisch subject
 • CLIL enlargement proposal in the secondary schoools of the Balearic Islands
 • Advancing towards the digital school
 • Intractive activities of sciences in Mallorca
 • Practical woks for the development of the education in the classroom
 • From the dialogue to the assembly in the education for the citizenship
 • Wikipedia as a teaching tool
 • Logical networks
 • All meanings of reading
 • Attention to newcomer students.
 • Competent physical education: a practical aplication
 • The History of Art in Secondary an area to reconsider
 • Learning through Oral succes. Didactic proposals abput their use and introduction to a digital blog as sprending items
 • Design of a rating scale for second stage in ESO students about mathematics amb a rating scale of competence method education for teachers in secondary colleges.
 • Interdepantamental work. Creative friends.
 • ICT resources at Secondary Schools: analysis of the current situation and resources proposal
 • Teaching reading comprehension. Review and proposal
 • Physics, chemistry and everyday lafe: a proposal for laboratory practice for the fourth year of secundary education required
 • Mixture of approaching to daily life and historical conxtectualization of Physics and Chemistry: an efficient solution to motivate high school students
 • Communicative skill. Is encouraging the "know how to speak" in schools?
 • The mobility and the permanent training as improvement's factors of the education's quality
 • Screenplay workshop: a tool for developing cretivity and communication skills
 • Teaching and learning linguistic attitudes in secondary education. How can we overcome linguistic prejudices?
 • Les rondalles. Didactic proposal. First stage of ESO
 • Evaluation of tratement of literature in text books
 • How to deal with the digital competition?
 • Questionnaires as a tool for the teaching and learning of english as a foreing language
 • Didactic and currricular proposals to treat writting skills in secondary school (ESO)
 • Iquality Between men and women
 • IES Bendinat and its language plan in relation to the center of socioling
 • Introduction to sustainable tourism through an interdiscipinary project in the technical course of travel agency.
 • Proposal for teaching matematics throught chemistry
 • The use of the documentaries in the social science classes
 • A tale on child laboor as a learning tool in geography
 • Applying the methodology of project work in teaching Economics to A-levels through the simulation of investments in equity securities on the Stock Exchange
 • Madera de letras. Blog application of classroom in the area of spanish language and literature.
 • Do you sapeak English? How to make English a communicative tool in the clasroom.
 • Dyslexia in the Secundary Education
 • Management and implementation of a school coexistence plan
 • Motivation and educational achievement based on expectations of their own career
 • Methodologic strategies for new students at ESO. Technology
 • The brain is not neutral. Guidelines and strategies to different forms of learning
 • The literature on foreign language teaching: an approach to "The Metamorphosis" by Franz Kafka
 • A new concept of school libraries: proposal of improvement ans dynamization
 • Proposal for aan educational network in the Balearic Islands
 • Environmental education and management in Secondary Schoools
 • Linguistic programmer in Artà
 • Technologies making projects with more subjects to achieve the key competences
 • Towards a responsible and sustainable consumption
 • Physical education in 1st of ESO using Volleyball as teaching and learning content
 • Interaction environment apprenticeship. program and design of deidactis itineraries at Raixa's Interpretation Center
 • Monotheistic religions in CSE. A textbook
 • Speak and listen to the world. The speaking and listening skills of the English language as an international language
 • Laptops and digital books: new opportunities for working in the classroom
 • Service-learning from the philosophy
 • Project work. A proposal aimed at a group of curriculum diversification
 • Adult education: an approaching to a teaching and learnin model in Social Sciences
 • Development project on social skills
 • Treasure in the museum
 • The activities of motivation in Secondary Education
 • Learning to teach science constructiver: teacher training proposal based metacognición
 • Learning and knowdlege technologies in secondary education
 • Asperger's Syndrome a proposal for philosophy
 • Programming as a pedagogical resource for the improvement of mathematics education . The tool : Scratch.
 • Webquest and her didactics
 • ICT and key competences in Higher Degree Vocational Training Sailing, fishing and sea transport
 • Teaching English as a foreing language through multiple inteligences and key competences
 • Plurilingualism vs semilingualism at the educational multilingual and multicultural context. A critical revision and a pedagogical proposal.
 • The school fail in Social Sciences. A diagnostical approach for an interpretation. The Porto Cristo Institute
 • School Jailure and conflict of residents of a juvenil centre
 • Compilation of activities for the professional module "Marketing Policies" of high level training cycle "Business management and marketing"
 • Study on the use of ict in the teaching environment in menorca, proposed tac-plan in a secondary school
 • The TIC in Physical Education
 • Being educated to be prepared for changes : a way to move forward
 • Interdisciplinary task in competences for 4th ESO : King Island
 • Strategies for optimizations of local educational resources from a constructivist perspective in the fiels of social sciences. The municipality of Llucmajor
 • Influencing factors in the Science career choice
 • From de Classroom to the city. Output didactic classrroom to Palma for first and second cicle in Social Science
 • Hannah Arendt. Thinking resources.
 • Learning the wild
 • School failure: a shared responsiblity
 • the thechnology workshop as a background for values education
 • A didactic proposal: the use of the journalism genres to promote teaching-learning of sociolingüistics
 • The school visits of Social Sciences in Mallorca
 • Coexistence ans conflicts in Secondary Education
 • Evaluation and Evolution. implementation of new methodologies for vocational trainings.
 • Fron museums to high schools
 • Education in virtual worlds.
 • Schools as flattering contexts of resilence
 • Proposal for innovative methodological strategies to improve social skills related care users profile professional cycle average Nursing Assistant
 • Fonts Ufanes: a magic explosion of nature. Field notebook to visit the natural monument for the first two years of ESO
 • PAULLUSMETELLUS. The creation of a blog of resources about Ancient History for teachers in High School (E.S.O. and Baccalaureate)
 • Socrates in the clasroom
 • Training and guidance occupational subject: labor market mechanism?.
 • Quality management systems in education
 • Motivation and learning: What do teachers know about it?.
 • The importancy of reading.
 • Astronomy in Secundary: an inclusive perspectiva
 • An insight into digital learning: Xarxipèlag 2.0
 • Activity corners applied to secundary school as a measure to attend diversity
 • The CLIL methodology in the teaching of Physics and Chemistry for a more effective learning of English in the Balearic secondary school centrs
 • Proposal methodology and assessment tool for integration in schools
 • Attention to diversity addressed to blind pupils in the learning of experimental sciences, chemistry and physics
 • Learning Physics in secondary. Useful and important?
 • Some problems in the foundation of ethics
 • Music in the philosophy class
 • The digital educational content in the area of Philosophy: a proposal of a one Learning Unit for Philosophy and Citizenship of 1st. Bachelor degree
 • Proposal curriculum development for the education and learning of the literature to secundary
 • Is Easy to revolutionize a village?
 • Eduacation level. Balearic Islands at the last place, Finland on top. Differences, reasons and possible solutions.
 • Application of the sistemic theory in education
 • How evaluate the basic competence.
 • Mathematics with wood, cardboard, dice and hope.
 • The virtual museums as teaching methods for Social Sciences.
 • Reading comprehension and science: scientific texts for high school classrooms
 • Practices of chemistry in network
 • Physics and Chemistry, prejudices, It is on intimate relationship?
 • One way to combat school science crisis. Learning science by doing science
 • Reading literacy in the Classroom. Teaching tecniques to implement superior reading skills
 • Educational proposal to work reading skills addressed to students with special educational needs
 • The use as biographies as a didactic tool in the Social Sciences
 • Yes we can! Promoting oral skills in the classroom
 • The Myth of Andratx in Porcel's writing: a work proposal for Secundary Education
 • The use of surces in middle and high school: the documentary film as a teaching resource in Social Sciences
 • The importance of using images as a didacte tool in the Social Sciences
 • Oral language school: didactic proposal
 • Program evaluation and assessment of initial professional qualification.
 • Poertry in secondary schools: a methodological approach
 • The critical hypertext for education
 • Training groups.
 • Environmental problems in the textbooks.
 • Cooperative work.
 • Learning to work in the area of Spanish language and literature
 • Diversity in the classroom and curriculum of secondary
 • Non-standard education in teaching science.
 • As this is the attention to diversity in the IES Llucmajor.
 • Material design proposal for the assessment of skills in the Basic Technical Module of Nursing.
 • Expectations of the transferability of school science in everyday life and social life.
 • Treatment of reading images in the Social Sciences: a proposal for first and second year of compulsory secondary education.
 • The history of the Balearic Islands in the web. Creating a blog with resources for teachers from ESO.
 • Dihedral system processes and from the significant learning Autocad.
 • Communication and coordination among teachers: IES Joan Maria Thomas example.
 • European Sections, a strategy for the communication in the classroom.
 • Judo as an educational practice and a vehicle for educating in valors from a cooperative and comprehensive approach.
 • Educational materials for students newly arrived non-Roman language. A proposal for modification of social sciences.
 • Different models of education in novice and experienced teachers.
 • A WebQuest on The Roqueta (1902) as a teaching tool.
 • Attention to diversity: Newcomers and the Educational System in the Balearic Islands
 • The learning of grammar and textual production: some proposals for integration.
 • Training in the workplaces.
 • Recreation radio
 • ICTs in distance learning. A teaching unit for social sciences.
 • The trilingualism in the first cycle of ESO.
 • Hearing disorders in education and their respective adaptation.
 • Incorporation of new graphical techniques in the programming of art in the second year of art school
 • Film as a teaching resource in the social sciences: an applications to 4th of ESO.
 • Design of various assessment tools into teaching units.
 • A competent IES
 • The emotional drama and social skills, the role-playing in the curriculum of technology in ESO.
 • The writingof the self as didactic.
 • Architectural school.
 • Advantages and disadvantages of the technology subject in English.
 • Assembled contents, well arranged learning
 • Implementation of the history of nature science to improve science teaching in secondary education.
 • How to add new ITCs in teaching: programming through webquest.
 • Games for collective expression to learn to work together.
 • Cooperative learning in the classroom.
 • Information and Communication Technology in physical education.
 • Ergonomic school.
 • Scheduling in the classroom: a process for training, innovation and research.
 • A module of Administrative Management of International Trade in foreign language (English) of the Superior level Training Cycle in International Trade.
 • Undertake secondary.
 • Values education through film. A specific methodology.
 • Physical activity and sport as a means of social integration and transmission of values to socially disadvantaged youth.
 • Educational guide for teachers of secondary students Deficit attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD)
 • School integration for Down syndrome.
 • Cooperative work in social science education in high school.
 • Treatment of diversity in the classroom in the natural sciences: case students with NESE
 • Beyond integration.
 • Cinema and tales, an interdisciplinary vision of literature in secondary education
 • Education changes, also spaces: the case of IES Joan Maria Thomas.
 • Field trips. A didactic approximation
 • The game in the classroom. Materials for working with basic skills.
 • Function of the management team of the IES Arxiduc Lluis Salvador (Palma)
 • The subjectivity in the process of correcting exams.
 • Critical analysis of assessment tools in technology.
 • The media and core competences. A specific proposal for print and television work.
 • A new approach about teaching literature in secondary
 • Attending to diversity in Biology and Geology: The exceptionally gifted students
 • Interactive methods in social sciences: a proposal for ESO (Compulsory Secondary Education).
 • A project for working written expression
 • Health and Safety in the classroom workshop on IES Technology.
 • Evaluation of an IES: projects, bodies, relationships and quality of education.
 • Cooperative learning in teaching a subject in a foreign language.
 • Methodologies for the treatment of diversity in the classroom. Proposals to address the work in the classroom with students with special educational needs.
 • School mediation program
 • Unappropiate behavior in the classroom and solutions are proposed.
 • ICT and Social Sciences. Proposal for the creation of a web log.
 • The European sections and its application to technology.
 • There reintegration after the attention to diversity? Shared schooling.
 • Currriculum adaptations for students with Asperger Syndrome in Secondary School.
 • Video games:The impact in the classroom.
 • The significance of actual subjects in training courses
 • Vocational training as a commitment to the future: the challenge of the professionalization of teachers.
 • Type of questions in the textbooks of Natural Science in ESO and its contextualization
 • The application of basic skills in social science, critical analysis and possible improvements.
 • How to alleviate school failure and truancy
 • A commitment to permanent teacher training.
 • Social Responsibility. Methodological applications in Vocational Training.
 • Basic life support in classrooms and schools.
 • Meaningful learning in the classroom: the current world in quarter of ESO.
 • "The mountain of Randa: applications as an educational resource for Social Sciences".
 • Coexistence and disputes in schools.
 • Analysis of the implementation of the New ICTs in education system
 • Education and multiculturalism
 • "Do you econo me?" Educationally innovative proposals relating to the training of multilingual students in Mallorcain the specialty of economics.