Listen

Master's Degree in Master's in Agronomic Engineering

Academic year 2017-18 | 90 credits | 15 places

New student profile and admission criteria

Per accedir al Màster, les condicions són les indicades a l'article 16 del RD 1393/2007 de 29 d'octubre (modificat pel RD 861/2010 de 2 de juliol), les disposicions d'admissió indicades a l'article 17 d'aquest RD, a més de les condicions específiques recollides a l'Ordre CIN/325/2009 de 9 de febrer, que estableix els requisits del Màster per habilitar en l'exercici de la professió d'Enginyer Agrònom.

S'ha de disposar del Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural o equivalent.

En aquests moments, i d'acord a la legislació actual, just es poden matricular en el Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica les persones que disposin del títol de Grau. Els altres titulats, ho hauran de fer a través del procediment de matrícula extraordinària, per la qual cosa quan s'obri el període de matricula ordinària han de realitzar la corresponent sol·licitud. En els dos casos s'ha de fer primer aquesta preinscripció.

Academic and professional goals

Els objectius genèrics són els recollits a l'Ordre CIN/325/2009, de 9 de febrer.

Per obtenir el títol, l'estudiant haurà d'haver adquirit les següents competències:

 • Capacitat per a planificar, organitzar, dirigir i controlar els sistemes i processos productius desenvolupats en el sector agrari i la indústria agroalimentària, en un marc que garanteixi la competitivitat de les empreses sense oblidar la protecció i conservació del medi ambient i la millora i desenvolupament sostenible del medi rural.
 • Capacitat per a dissenyar, projectar i executar obres d'infraestructures, edificis, instal·lacions i equips necessaris per a l'acompliment eficient de les activitats productives realitzades a l'empresa agroalimentària.
 • Capacitat per a proposar, dirigir i realitzar projectes d'investigació, desenvolupament i innovació en productes, processos i mètodes emprats en les empreses i organitzacions vinculades al sector agroalimentari.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits per a la solució de problemes plantejats en situacions noves, analitzant la informació provinent de l'entorn i sintetitzant-la de forma eficient per facilitar el procés de presa de decisions en empreses i organitzacions professionals del sector agroalimentari.
 • Capacitat per transmetre els seus coneixements i les conclusions dels seus estudis o informes, utilitzant els mitjans que la tecnologia de comunicacions permeti i tenint en compte els coneixements del públic receptor.
 • Capacitat per a dirigir o supervisar equips multidisciplinaris i multiculturals, per a integrar coneixements en processos de decisió complexes, amb informació limitada, assumint la responsabilitat social, ètica i ambiental de la seva activitat professional en sintonia amb l'entorn socioeconòmic i natural en què actua.

Access to other study programmes and career opportunities

El Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica es professionalitzant, el qual habilita per exercir la professió d'Enginyer Agrònom.

Al mateix temps es pot habilitar per a la investigació a través del doctorat.

Les sortides professionals inclouen: assessorament i gestió d'explotacions agrícoles i ramaderes, la indústria alimentària, l'exercici professional com enginyer de disseny d'instal·lacions, les actuacions paisatgístiques i mediambientals, el cooperativisme o la investigació.

Structure of the study programme

El màster s'obté després d'haver superat 90 crèdits ECTS pels graduats en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural.

El Màster es pot realitzar al llarg de tres semestres. En els dos primers semestres es realitzarà el gruix de la formació acadèmica i en el tercer les pràctiques d'empresa i la elaboració del Treball final de Màster.

Els mòduls i les assignatures del màster es poden trobar a l'apartat "Assignatures".

La distribució de les assignatures per semestres i nombre de crèdits de cada una és la següent:

Primer Semestre
 • Construccions i infraestructures agroalimentàries (5 c)
 • Tecnologia i sistemes de producció agrària (6 c)
 • Gestió de la Sanitat Vegetal (5 c)
 • Organització i estratègia empresarial (3 c)
 • Investigació de mercats aplicada (4 c)
 • Instal·lacions agro-industrials (5 c)
 • Gestió de recursos hídrics. (4 c)
Segon Semestre
 • Desenvolupament rural (5 c)
 • Estructures agro-industrials (5 c)
 • Tecnologia i automatització de les Indústries Alimentàries (5 c)
 • Gestió de la qualitat (5 c)
 • Control i avaluació de la gestió a les empreses agràries (3)
 • Gestió i tecnologia paisatgística (5 c)
Tercer Semestre
 • Gestió i direcció de projectes agraris (9 c)
 • Pràctiques Externes (pràcticum) (9 c)
 • Treball Final de Màster (12 c)

Final Exam

L'obtenció del Màster implica la superació de totes les assignatures que el composen.

Evaluation criteria and exams

Se seguirà un sistema d'avaluació continuada seguint els criteris del professorat responsable de cada assignatura, definits a la guia docent corresponent.

Els criteris d'avaluació i exàmens seran els propis definits a cada guia docent que trobareu a l'apartat "Assignatures".

Study programme leadership

Dr. Jaime Vadell Adrover
Department
Biology , UIB.
Telephone
(34) 971 17 3167