Listen

Master's Degree in Health and Life Quality Research (MSQV): 2015-16


Branch of Knowledge Health Sciences
Organising Body(ies)
Programme management board
Number of Credits 60
Places available for new applicants 25
Type

On-site

BOE publication date

Verification date (official approval by the spanish Quality an Accreditation Agency): 23/Jul/2013
Date of the Agreement of the Council of Ministers : 17/Jan/2014
BOE : Num. 33 - 07/Feb/2014 - res. 1287
RUCT code : 4314207

Administration Service
Contact person(s)
Teaching Building
Supervising centre Centre for Postgraduate Studies
Public price per credit
 • 1st registration : 33,34€
 • 2nd registration : 54,17€
 • 3rd registration : 54,17€
 • 4th registration : 54,17€
Useful Documents

Leaflets

About to pursue a masters at the UIB:

Prices regulated by " BOIB, Official Gazette, Núm.104 - July 11, 2015 - Decreto 65/2015 "

Title Description

Candidate profile and admission requirements

El perfil d'ingrés recomanat és el de Llicenciat/Llicenciada o Graduat/Graduada en alguna de les disciplines de Ciències de la Salut, com Infermeria, Fisioteràpia, Medicina, Psicologia, Teràpia Ocupacional, etc. Malgrat tot, l'èmfasi en competències d'investigació i l'enfocament dels continguts, pot afavorir la capacitació complementària d'altres disciplines sòcio-sanitàries que vulguin treballar en el camp de la salut.

En qualsevol cas, les característiques personals i acadèmiques que es consideren desitjables per accedir al màster, són:

 • Motivació i atracció vers el context de la salut i la qualitat de vida.
 • Interès per la investigació.
 • Capacitat d’iniciativa, dinamisme i lideratge per cercar solucions.
 • Capacitat per analitzar i sintetitzar la informació.
 • Domini del idioma anglès com a recurs per a la cerca, lectura i expressió escrita de informació.

La Comissió Acadèmica del Màster decidirà l'accés i acceptació dels candidats. Si el número de sol·licituds que compleixen els requisits d'accés és inferior al número màxim d'alumnes establert, els candidats podran efectuar la matrícula. Si és superior, la Comissió Acadèmica aplicarà el procediment d'avaluació de mèrits amb la finalitat de determinar quins candidats obtindran el dret a matricular-se.

Els mèrits considerats per a l'accés dels candidats seran l'expedient acadèmic de nivell de grau, amb un pes del 70%, la formació de postgrau i el currículum vitae .

Academic and Professional Objectives

L'objectiu del màster és completar la formació de l'alumnat que vulgui orientar el seu futur professional en la investigació i posterior aplicació pràctica en camps científics relacionats amb la salut i la qualitat de vida. La capacitació que doni permetrà respondre a les demandes de salut sorgides a rel de les transformacions socioculturals i econòmiques, tant a nivell local com global, que requereixen atencions des de una perspectiva integral.

Els continguts se estableixen como una continuació natural dels graus de la UIB afins a les Ciències de la Salut, especialment Infermeria i Fisioteràpia, però també Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia o Treball Social. La col·laboració entre les diferents àrees de coneixement afins implicades en el màster, podran generar sinergies capaces d'ampliar la perspectiva de cada professional a la hora d'afrontar les diferents i complexes situacions que es donen en el món de la salut i la qualitat de vida.

Access to other professional courses and pathways

El Màster ofereix formació complementària d'excel·lència que capacita als professionals de la salut per a realitzar pràctica avançada i tasques de docència, gestió i investigació, avalades per un nivell acadèmic superior.

A més, aquest Màster obri la possibilitat d'accedir a estudis de doctorat. A la UIB, l'alumne podrà matricular-se al programa de doctorat de l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS).

Pla d'Acció Tutorial (PAT)

L'estudi compta amb un Pla d'Acció Tutorial (PAT) amb tres eixos o modalitats: tutoria de matrícula, tutoria de l'estudi i tutoria de sortida al món laboral, a més de la tutoria acadèmica específica de cada assignatura. D'aquesta manera, l'alumnat de nou ingrés disposa de sessions d'orientació i guia prèvies a la matrícula efectuades per l'adreça del màster. Més concretament, quan l'alumne/a és admès/a en el màster rep un correu electrònic on se li indica el procés a seguir per efectuar la matrícula, així com la importància de desenvolupar una tutoria amb l'adreça del màster.

La tutoria continuada de l'estudi la realitza també l'adreça del màster a través de diferents vies: tutories presencials individuals i en grup, correu electrònic i del fòrum disponible a la pàgina de la plataforma de formació on-line de la universitat, denominat Campus Extens (http://campusextens.uib.es), que a més de donar suport a la formació presencial, permet un contacte continuat amb professorat i alumnat del màster.

En la UIB, la tutoria de sortida al món laboral és voluntària i es produeix en finalitzar el títol a través de la Fundació Universitat Empresa ( https://fueib.org/doip ). En qualsevol cas, tenint en compte el perfil del màster, una vegada que l'alumne finalitza la defensa del TFM i en conjunt amb el seu tutor valora la informació rebuda sobre com aplicar les competències adquirides o les vies de continuació de la seva formació a través dels programes de doctorat.

Course Structure

El Máster està dissenyat amb dos itineraris formatius a triar per l'alumne: Itinerari Psicosocial i Itinerari de Salut Pública.

Es contempla també la possibilitat d'un itinerari generalista, no especialitzat, que l'alumne podrà configurar sumant als 30 ECTS dels mòduls obligatoris, 30 ECTS dels mòduls d'assignatures optatives. En qualsevol cas, tant si l'itinerari és especialitzat com generalista, l'alumne tindrà que completar el total de 60 ECTS, segons una de les alternatives següents:

 • Itinerari Psicosocial : 18 ECTS del mòdul obligatori "Metodologia d'Investigació" + 22 ECTS del mòdul "Humanització Clínica i Qualitat de Vida" + 12 ECTS del Treball Fi de Màster + 8 ECTS del mòdul complementari.
 • Itinerari de Salud Pública : 18 ECTS del mòdul obligatori "Metodologia d'Investigació" + 24 ECTS del mòdul "Estils de Vida i Salud Pública" + 12 ECTS del Treball Fi de Màster + 6 ECTS del mòdul complementari.
 • Itinerari generalista : 18 ECTS del mòdul obligatori "Metodologia d'Investigació" + 12 ECTS del Treball Fi de Màster + 30 ECTS a triar entre els mòduls "Humanització Clínica i Qualitat de Vida", "Estils de Vida i Salud Pública" i mòdul complementari.

També podeu consultar l'apartat " Assignatures " d'aquest Màster.

Final Examination

Presentació i defensa pública del Treball Fi de Màster.

Assessment Criteria and Examinations

Es durà a terme un procés de avaluació continua, segons es detalla a la guia docent de cada assignatura. (Apartat " Assignatures ")

ECTS Coordinating Lecturer

La coordinació acadèmica la realitza el Consell de Estudis del Màster, presidit per la Directora del Màster universitari d'Investigació en Salut i Qualitat de Vida.

Dra. Joana Fornés Vives

Departament   Infermeria i Fisioteràpia , UIB
Telèfon  971 17 2662
E-mail   Formulari de contacte
  Fitxa personal

Administrative Procedures and Other Useful Information

Programme Suggestions Form

If you want to help us improve, or in case you have comments or suggestions to make, please let us know via our Contact Form - Center for Postgraduate Studies.

Quality Assurance System

Accountability and transparency

Procedure Document Date/Year
Monitoring External follow-up report (2014-15) 16/09/2016
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2014-15) 2014-15

Comments and Suggestions

The UIB welcomes your comments and suggestions about how to improve our courses and the information provided.
If you would like to help us improve or have any comment, please send it through the UIB master's course contact questionnaire