Listen

Master's Degree in Health and Life Quality Research (MSQV): 2015-16

Entry information

El perfil d'ingrés recomanat és el de Llicenciat/Llicenciada o Graduat/Graduada en alguna de les disciplines de Ciències de la Salut, com Infermeria, Fisioteràpia, Medicina, Psicologia, Teràpia Ocupacional, etc. Malgrat tot, l'èmfasi en competències d'investigació i l'enfocament dels continguts, pot afavorir la capacitació complementària d'altres disciplines sòcio-sanitàries que vulguin treballar en el camp de la salut.

En qualsevol cas, les característiques personals i acadèmiques que es consideren desitjables per accedir al màster, són:

  • Motivació i atracció vers el context de la salut i la qualitat de vida.
  • Interès per la investigació.
  • Capacitat d’iniciativa, dinamisme i lideratge per cercar solucions.
  • Capacitat per analitzar i sintetitzar la informació.
  • Domini del idioma anglès com a recurs per a la cerca, lectura i expressió escrita de informació.

La Comissió Acadèmica del Màster decidirà l'accés i acceptació dels candidats. Si el número de sol·licituds que compleixen els requisits d'accés és inferior al número màxim d'alumnes establert, els candidats podran efectuar la matrícula. Si és superior, la Comissió Acadèmica aplicarà el procediment d'avaluació de mèrits amb la finalitat de determinar quins candidats obtindran el dret a matricular-se.

Els mèrits considerats per a l'accés dels candidats seran l'expedient acadèmic de nivell de grau, amb un pes del 70%, la formació de postgrau i el currículum vitae .