Listen

Master's Degree in Industrial Engineering

Academic year 2018-19 | 78 credits | 30 places

What is it?

El títol proposat compleix amb l'Ordre CIN/311/2009 de 9 de febrer de 2009 per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió d'Enginyer Industrial. L'objectiu del màster en Enginyeria Industrial és completar els estudis de Grau de la família de l'Enginyeria Industrial, a fi de proporcionar la formació avançada de caràcter multidisciplinari requerida per adquirir les atribucions de la professió d'Enginyer Industrial. Sens dubte la professió d'Enginyer Industrial és de gran interès per a la major part del teixit industrial d'Espanya. És bastant factible que aquest tipus de titulats puguin actuar com a líders tant en PIMES com a grans empreses, exercint un paper fonamental en el país. Si passem a l'estranger, els titulats també poden també tenir un paper destacat dins el sistema industrial dels països del nostre entorn.

Per tant, la formació de l'enginyer industrial ha de respondre al d'un professional que pugui actuar com a enginyer, com a generador d'empreses, com a administrador, com a assessor-consultor i com a investigador científicotècnic.

What will you learn?

 • Tenir coneixements adequats dels aspectes científics i tecnològics de: mètodes matemàtics, analítics i numèrics en l'enginyeria, enginyeria elèctrica, enginyeria energètica, enginyeria química, enginyeria mecànica, mecànica de mitjans continus, electrònica industrial, automàtica, fabricació, materials, mètodes quantitatius de gestió, informàtica industrial, urbanisme, infraestructures, etc. Projectar, calcular i dissenyar productes, processos, instal·lacions i plantes.
 • Dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
 • Realitzar recerca, desenvolupament i innovació en productes, processos i mètodes.
 • Realitzar la planificació estratègica i aplicar-la a sistemes tant constructius com de producció, de qualitat i de gestió mediambiental.
 • Aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i multidisciplinaris.
 • Gestionar tècnicament i econòmicament projectes, instal·lacions, plantes, empreses i centres tecnològics.
 • Poder exercir funcions de direcció general, direcció tècnica i direcció de projectes R+D+I en plantes, empreses i centres tecnològics.
 • Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Saber comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Posseir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera autodirigida o autònoma.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'Enginyer Industrial.

What will you be able to do once you finish?

El títol de Màster en Enginyeria Industrial, proposat en aquesta memòria, habilita per a l'exercici de la professió regulada d'Enginyer Industrial (Ordre Ministerial CIN/311/2009) i, per tant, és l'únic que proporciona les atribucions professionals de la professió regulada d'Enginyer Industrial. Segons múltiples informes d'organitzacions públiques i privades, un dels perfils universitaris més buscats per les empreses espanyoles és el d'Enginyer Industrial. Entre les possibles sortides laborals poden destacar-se:

 • Enginyeria de Projectes
 • Enginyers en PIMEs
 • Producció i control de béns d'equip
 • Enginyeria comercial
 • Gestió de Qualitat
 • Plantes de producció d'energia
 • Aplicacions de l'electrònica industrial i la robòtica
 • Enginyeria de grans instal·lacions
 • Oficina tècnica
 • Enginyeria i disseny de pavellons industrials
 • Gestió i direcció de projectes de R+D+i
 • Funcionaris o empleats de qualsevol òrgan de l'administració pública a la UE, nacional, regional i local en les àrees de l'enginyeria industrial i innovació.
 • Investigadors i acadèmics a les universitats públiques o privades.

High-quality official study

Legislation requires that official Spanish degree programmes receive a positive assessment from the National Agency for Quality Assessment and Accreditation (ANECA, by its Spanish acronym). This process is known as verification, and it serves to ensure that education programmes are properly designed to provide the competencies and reach the learning goals around which the programmes are built. In the results you can find reports on official study programmes.

The European Higher Education Area requires that there be a system in place to ensure the quality of degree programmes .

The Master's programme is subject to constant assessment and improvement processes that guarantee that it maintains a certain level of prestige and renown in Europe. You can see the results of the assessment processes in the section on quality.

Engineering and Architecture
Study programme leadership Dr. Eugenio Miguel Isern Riutort
30 places
78 credits

Presencial

Campus: Mallorca
Language: Catalan, Spanish ( See subjects for more details )
Public price per credit for first enrolment: 25,03¤
Price applicable to citizens of member states of the European Union and Spanish residents: 2.012,94¤ *
* Additional information about price

Would you like more information?

If you would like to help us improve, or if you have a comment, question, or suggestion, contact the Centre for Post Graduate Studies with the following form or at (+34) 971 17 3336