Listen

Master's Degree in Law

Academic year 2018-19 | 90 credits | 80 places

What is it?

El principal objectiu del Màster d’Advocacia és facilitar al llicenciats o graduats en Dret els instruments i recursos necessaris per capacitar-los en les habilitats, actituds i coneixements pràctics mínims que els permetin iniciar-se en l'exercici de l'advocacia amb eficàcia, responsabilitat, seguretat i respecte a la deontologia. Si bé aquest és l'objetiu principal del Màster, també s'hi desenvoluparan activitats, fonamentalment avaluatives, que serveixin d'assaig per a afrontar la prova que hauran de superar els estudiants ja postgraduats per a l'accés a la professió d’advocat. Aquest Màster és fruit de l’acord entre la Universitat de les Illes Balears (UIB) i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears (ICAIB).

What will you learn?

L'estudiant podrà resoldre qüestions pràctiques concretes relatives a la deontologia, l'estatut professional del advocat i l'estratègia de defensa del client (incloent les decisions sobre les vies jurisdiccionals i no jurisdiccionals disponibles). Sabrà redactar els escrits bàsics de la pràctica forense i organitzar l'exposició de fets i l'argumentació jurídica. Sabrà preparar un interrogatori senzill i emprar altres mitjans probatoris, especialment pericials i documentals. L'estudiant podrà resoldre qüestions pràctiques i adoptar decisions d'estratègia processal a favor del seu client que exigeixin una especialització i actualització dels seus coneixements.

En relació a les ordres jurisdiccionals, l'estudiant sabrà plantejar una estratègia de defensa del seu client en un cas pràctic complex, redactar els escrits que siguin necessaris dins l'iter processal del cas, emprar els instruments probatoris, elaborar la necessària argumentació jurídica (acudint per això a les fonts de coneixement del Dret) i defensar-la verbalment. En el període pràctic desenvolupat en despatxos professionals, l'estudiant guanyarà seguretat en les seves competències. A més sabrà organitzar i mantenir reunions i treballar en equip, atendre als clients i distribuir eficientment el seu temps de treball. L'estudiant coneixerà el treball i competències d'altres operadors jurídics i la seva utilitat per a l'exercici de l'advocacia.

What will you be able to do once you finish?

La superació d’aquest màster (i la de l'examen estatal d’accés a l’advocacia) permet exercir la professió d'Advocat; a més, serveix de títol d’accés a estudis de doctorat.

High-quality official study

Legislation requires that official Spanish degree programmes receive a positive assessment from the National Agency for Quality Assessment and Accreditation (ANECA, by its Spanish acronym). This process is known as verification, and it serves to ensure that education programmes are properly designed to provide the competencies and reach the learning goals around which the programmes are built. In the results you can find reports on official study programmes.

The European Higher Education Area requires that there be a system in place to ensure the quality of degree programmes .

The Master's programme is subject to constant assessment and improvement processes that guarantee that it maintains a certain level of prestige and renown in Europe. You can see the results of the assessment processes in the section on quality.

Social and Legal Sciences
80 places
90 credits
Campus: Mallorca
Language: Spanish ( See subjects for more details )
Public price per credit for first enrolment: 26,87¤
Price applicable to citizens of member states of the European Union and Spanish residents: 2.478,90¤ *
* Additional information about price

Would you like more information?

If you would like to help us improve, or if you have a comment, question, or suggestion, contact the Centre for Post Graduate Studies with the following form or at (+34) 971 17 3336