Listen

Master's Degree in Telecommunications Engineering (METC): 2015-16

Entry information

D'acord amb l'article 16 del Reial Decret 1393/2007, d'Ordenació dels Ensenyaments Universitaris Oficials, modificat posteriorment pel Reial Decret 861/2010, l'accés als ensenyaments oficials de màster requerirà estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un altre Estat integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculti al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster. Així mateix, podran accedir-hi els titulats de sistemes educatius aliens a l'EEES sense necessitat d'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expenedor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

Seguint les directrius de l'ordre CIN / 355/2009 podrà accedir al Màster que habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyer de Telecomunicació, qui hagi adquirit prèviament les competències que es recullen en l'apartat 3 de l'Ordre Ministerial per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic de Telecomunicació i la seva formació estigui d'acord amb la que s'estableix en l'apartat 5 de l'abans citada Ordre Ministerial.

Així mateix, es permetrà l'accés al màster quan el títol de grau de l'interessat acrediti haver cursat el mòdul de formació bàsica i el mòdul comú a la branca, encara que no es cobreixi un bloc complet del mòdul de tecnologia específica i sí 48 crèdits dels oferts en el conjunt dels blocs de l'esmentat mòdul d'un títol de grau que habiliti per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic de Telecomunicació, d'acord amb l'esmentada Ordre Ministerial.
Igualment, podrà accedir a aquest Màster qui estigui en possessió de qualsevol títol de grau sense perjudici que en aquest cas s'estableixin els complements de formació prèvia que es considerin necessaris.

Tot l'anterior s'entén sense perjudici del que disposa l'article 17.2 del Reial Decret 1393/2007, que fa referència a la possibilitat que la Universitat pugui incloure requisits de formació prèvia en algunes disciplines i del que disposa la disposició addicional quarta del Reial Decret, on es contemplen les particularitats per l'accés d'aquells que estiguin en possessió de títols universitaris oficials obtinguts conforme a plans d'estudis anteriors a l'entrada en vigor del Reial Decret 1393/2007.

D'acord amb l'anterior, la Universitat de les Illes Balears requereix que els enginyers tècnics realitzen l'Itinerari d'Adaptació que s'estableixi en el Grau amb la finalitat d'obtenir el nivell formatiu necessari per accedir al Màster.

En el cas que la demanda superi l'oferta la selecció d'alumnes es farà en base al currículum vitae dels aspirants. Específicament es tindrà en compte:

  • L'expedient dels aspirants (ponderació: 70%).
  • L'experiència professional dels aspirants en l'àmbit de l'Enginyeria de Telecomunicació (ponderació: 20%).
  • L'existència de cartes de suport i de recomanacions acadèmiques o professionals per a l'admissió de l'aspirant al Màster (ponderació: 10%).

No es defineixen proves específiques d'accés al títol de Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació.