Listen

Master's Degree in Teacher Training (MFPR): 2013-14


Branch of Knowledge Social and Legal Sciences
Organising Body(ies)
Programme management board
Number of Credits 60
Places available for new applicants 250
Type

On-site

BOE publication date
BOE Programme publication date
Administration Service
Contact person(s)
Teaching Building
Supervising centre Centre for Postgraduate Studies
Public price per credit
  • 1st registration : 27,1€
  • 2nd registration : 40,66€
  • 3rd registration : 40,66€
  • 4th registration : 40,66€
Useful Documents
Links

Further information about this master's degree in the website http://mfp.uib.es

Title Description

Candidate profile and admission requirements

Els requisits d’admissió al Màster són:

  • Acreditació del domini de les competències relatives a l’especialització que es desitgi cursar mitjançant la realització d’una prova dissenyada a l’efecte per les universitats, de la qual quedaran exempts els qui estiguin en possessió d’alguna de les titulacions universitàries que es corresponguin amb l’especialització elegida.

  • Acreditació del domini d’una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència (MCER) per a les Llengües. Aquesta acreditació es pot aconseguir mitjançant la certificació corresponent o la superació d’una prova convocada per la UIB.

  • Acreditació del domini de la llengua catalana equivalent al nivell C1 del Marc Comú Europeu de competència en llengua catalana. Aquesta acreditació es pot aconseguir amb qualsevol dels certificats de llengua catalana de nivell C1 acceptats pel Govern de les Illes Balears.

Academic and Professional Objectives

El Màster Universitari de Formació del Professorat (MFP) pretén oferir una preparació inicial àmplia i rigorosa sobre la que s’articularà, posteriorment, la formació permanent i la necessària actualització en els diversos aspectes de la professió docent. Es pretén que els estudiants del MFP adquireixin la capacitat d’aplicar els coneixements i destreses adquirits, i de resoldre els problemes propis de l’ensenyament, en els diversos àmbits i contexts en què es desenvoluparà la seva feina, considerant en tot moment la incertessa i la dinàmica dels processos educatius. Es pretén també que puguin integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat del sistema i als processos educatius, incloent les reflexions pertinents sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades al desenvolupament de la seva tasca com a docents. Finalment, es tracta d’iniciar un procés que permeti als futurs professors i professores prosseguir de forma autònoma el seu desenvolupament professional com a docents. En definitiva, el MFP de la Universitat de les Illes Balears pretén que els futurs professors i professores adquireixen o millorin les competències professionals específiques relacionades amb quatre aspectes bàsics: la docència en unes determinades àrees o matèries; la seva funció com a tutors d’alumnes; el seu paper com a membres actius d’un equip docent i d’una comunitat educativa; i, de forma general, el seu desenvolupament professional.

Access to other professional courses and pathways

El MFP és un requisit per accedir a les proves selectives d’ingrés i accés als cossos docents de professors d’ensenyament secundari. En tractar-se d’un màster professionalizant no dóna accés directe a altres estudis.

Course Structure

Descripció de l'estructura i programació la podeu trobar al BOE Núm.262 del 29/10/2010  (o en format pdf ). També podeu consultar l'apartat " Assignatures " d'aquest Màster.

 

Final Examination

Per a l’obtenció del títol de Màster és obligatori una defensa pública del Treball de Fi de Màster (TFM) davant una comissió constituïda a aquest efecte, en les dates designades per la comissió acadèmica. La defensa només es podrà realitzar una vegada s’hagin superat totes les assignatures dels blocs genèric i específic i les pràctiques en centres docents.

El TFM consisteix en la realització d’un projecte original en el qual s’elaborarà una proposta educativa a partir dels continguts treballats als mòduls genèric i específic i de l’experiència duta a terme durant les pràctiques a centres docents. Es tracta d’un treball individual dirigit pel professorat del màster. A cada estudiant se li assignarà un tutor el qual tindrà la funció d’assessorar, supervisar i donar el vist i plau al projecte.

Assessment Criteria and Examinations

Les matèries del MFP seran avaluades de forma contínua d’acord amb les recomanacions per a les titulacions adaptades a l’Espai Europeu d’Educació Superior. L’avaluació de cada matèria és competència del professor de cada assignatura i per tant pot disposar o no d’un examen final. Els criteris específics d’avaluació s’indiquen a les guies docents de cada assignatura que estaran a disposició dels alumnes abans de l’inici del curs.

ECTS Coordinating Lecturer

Directors de la titulació :

Dr. Joan Frau Munar

Telèfon  971 17 3254
E-mail   juan.frau arroba uib.es

Dr. Antoni Ordinas Garau

Telèfon  971 17 2358
E-mail   antoni.ordinas arroba uib.es

 

Coordinadors acadèmics

Coordinadora bloc genèric  Dra. Dolors Forteza Forteza  dolors.forteza arroba uib.es
Coordinador bloc específic  Dr. Bartolomé Vilanova Canet  bartomeu.vilanova arroba uib.es
Coordinador de pràctiques  Sr. Agustí Vergés Aguiló  agustiverges arroba gmail.com

Administrative Procedures and Other Useful Information

Programme Suggestions Form

Comments and suggestions

  • http://postgrau.uib.es/digitalAssets/196/196338_queixes_suggeriments_en.doc

 

Quality Assurance System

Nominal Composition of the Quality Assurance Committee (CGQ)

Responsable de qualitat  Joan Frau Munar
PDI  Bartolomé Vilanova Canet
PDI  Antoni Ordinas Garau
PAS  Vanessa León Maldonado
Alumne  Laura Mariño Pérez

Accountability and transparency

Comments and Suggestions

The UIB welcomes your comments and suggestions about how to improve our courses and the information provided.
If you would like to help us improve or have any comment, please send it through the UIB master's course contact questionnaire