Listen

Master's Degree in Catalan Language and Literature:Orality and Writing (MORE): 2012-13


Branch of knowledge Arts and Humanities
Organising Body(ies)
Programme management board
Number of Credits 60
Places available for new applicants 40
Type

On-site

BOE publication date
BOE Programme publication date
Administration Service
Contact person(s)
Teaching Building
Responsible Center
Useful Documents

Title Description

Candidate profile and admission requirements

Per poder-se matricular al màster cal estar en possessió d’una llicenciatura o d’una diplomatura. Va adreçat especialment a llicenciats en filologia, però també s’hi poden matricular altres llicenciats. Es necessita tenir uns coneixements de llengua catalana suficients per poder seguir les classes i realitzar els treballs.

Academic and Professional Objectives

Competències genèriques i competències específiques de la titulació

 1. Comprendre, analitzar, relacionar, expressar informació...
  • Capacitat d'usar correctament la llengua catalana, tant oral com escrita.
  • Adquisició d'uns coneixements complementaris de la llengua i de la literatura catalanes.
  • Habilitat en la recerca i anàlisi de la investigació filològica.
  • Capacitat d'interrelacionar coneixements diversos.

   
 2. Planificar, prendre decisions, resoldre problemes...
  • Capacitat de planificació en projectes de normalització lingüística.
  • Capacitat per aplicar els coneixements teòrics a la pràctica.
  • Disseny i gestió de projectes en el camp de la llengua o de la gestió cultural.
  • Capacitat de coordinació d'activitats culturals.

   
 3. Utilitzar destreses, eines o tecnologies.
  • Aplicació de les tecnologies modernes (informàtica...) al disseny de documents, correcció de textos, traduccions, etc.
  • Habilitat per cercar, analitzar i interrelacionar informacions de procedència diversa.

   
 4. Aprendre autònomament, investigar.
  • Capacitat de recerca de materials i d'informacions de valor filològic (treballs de camp o de recerca lingüística, recerca en hemeroteques, enquestes lingüístiques, anàlisi de textos, adaptacions a mitjans de comunicació, etc.)
  • Desenvolupament de les habilitats de la investigació.

   
 5. Pensar amb iniciativa i creativitat.
  • Capacitat per crear noves estratègies en el terreny de la sociolingüística.
  • Originalitat i creativitat en l'estudi i la interpretació dels textos literaris.

   
 6. Comunicar-se, relacionar-se assertivament, cooperar...
  • Capacitat de síntesi i habilitat per aplicar la teoria a les activitats pràctiques (ensenyament, mitjans audiovisuals, editorials, etc.). 

   
 7. Altres de personals, socials i emocionals.
  • Foment de l'esperit crític i de la recerca de noves perspectives i punts de vista novedosos.

Access to other professional courses and pathways

Serveix per accedir al Doctorat en Llengua i Literatura Catalanes per la Universitat de les Illes Balears dins el Programa d’humanitats i ciències socials.

Course Structure

El pla d'estudis es pot trobar a la publicació del BOE Núm. 251 del 16 d'octubre de 2010 - resolució 15844 i les assignatures a l'apartat " Assignatures " d'aquesta titulació

Assessment Criteria and Examinations

Els criteris d’avaluació de cada assignatura s’estableixen en els programes adjunts.

En general, se seguirà el criteri de l’avaluació continuada, amb la realització de treballs pràctics guiats pel professorat. També es realitzaran treballs monogràfics i proves escrites a criteri de cada professor.

ECTS Coordinating Lecturer

Dr. Pere Rosselló Bover

Departament   Departament de Filologia Catalana i Lingüística General , UIB.
Telèfon  (34) 971 17 2684
E-mail   pere.rossello arroba uib.cat

 

Administrative Procedures and Other Useful Information

Programme Suggestions Form

Comments and suggestions

 • http://postgrau.uib.es/digitalAssets/196/196338_queixes_suggeriments_en.doc

 

Quality Assurance System

Nominal Composition of the Quality Assurance Committee (CGQ)

Responsable de qualitat  Pere Rosselló Bover
PDI  Joan Mas Vives
PDI  Joan Melià Garí
PDI  Jaume Guiscafré Danús
PAS  Domènec Garcies Gomila
Alumne  Mª Magdalena Gelabert Miró

Accountability and transparency

Comments and Suggestions

The UIB welcomes your comments and suggestions about how to improve our courses and the information provided.
If you would like to help us improve or have any comment, please send it through the UIB master's course contact questionnaire