Master's Degree in Equality Policies and Gender-Based Violence Prevention (MVI2): 2016-17


Branch of Knowledge Social and Legal Sciences
Organising Body(ies)
Programme management board
Coordinating Lecturer(s)
Number of Credits 60
Places available for new applicants 25
Type

Semipresencial

BOE publication date

Data de verificació : 13/05/2009
Data de l'Acord de Consell de Ministres : 04/09/2009
BOE : Núm. 244 - 09/10/2009 - número de disposició 16106
Codi RUCT de l'estudi : 4310138

BOE Programme publication date

BOE : Núm. 251 - 16/10/2010 - número de disposició 15840

Administration Service
Contact person(s)
Teaching Building
Supervising centre Centre for Postgraduate Studies
Public price per credit
 • 1st registration : 31,61€
 • 2nd registration : 51,36€
 • 3rd registration : 51,36€
 • 4th registration : 51,36€
Useful Documents

Tríptic

Links

Pàgina web del màster: http://estudiosdegenero.uib.es/master.htm

About to pursue a masters at the UIB:

Prices regulated by " BOIB, Official Gazette, Núm 93 - July 23, 2016 - Decreto 44/2016 "

Title Description

Candidate profile and admission requirements

Podrán iniciar sus estudios universitarios en este título aquellas personas que:

 • Estén en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.
 • Sean tituladas conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, previa comprobación por la Universidad de que aquellas acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado.

De acuerdo con la normativa y plazos establecidos por la universidad, el alumnado deberá preinscribirse al máster como formalidad previa su matriculación. Si el número de solicitudes supera el número máximo de alumnos/as fijado, la Comisión Académica de la Titulación (CAT) elaborará una relación por orden de prelación a partir de la valoración de los dos criterios siguientes:

 • La nota media obtenida en el expediente académico que se tome como referencia para el ingreso del/la alumno/a en la titulación.
 • El currículum del/la alumno/a en el que se valorarán: la adecuación de su titulación a los ámbitos de especialización del Máster y la formación y actividades de carácter científico-profesional realizadas previamente y que se adecuen a los ámbitos de especialización del máster.

En cualquier caso, si la CAT lo estima conveniente podrá llevarse a cabo una entrevista personal con el/la aspirante a ser admitido en el Máster.

Academic and Professional Objectives

L'objectiu general és oferir una formació que permeti als / les futurs / es titulats / des desenvolupar el seu treball en polítiques d'igualtat i / o prevenció de la violència de gènere en el marc legislatiu actual (marcat per la Llei de mesures de protecció integral contra la Violència de Gènere i la Llei d'Igualtat Efectiva entre Dones i Homes) oferint-los les eines conceptuals i metodològiques necessàries per a això. La persona experta en polítiques d'igualtat és aquell o aquella professional que dissenya, dirigeix, coordina, dinamitza, implementa, gestiona i avalua plans, programes, projectes i campanyes d'actuació referits a la igualtat d'oportunitats en diferents àrees i escenaris professionals.

La persona experta en prevenció de la violència de gènere és aquell o aquella professional que dissenya, dirigeix, coordina, dinamitza, implementa, gestiona i avalua plans, programes, projectes i campanyes d'actuació referits a la prevenció i / o eradicació de la violència de gènere en diferents àrees i escenaris professionals. L'objectiu de la titulació que es proposa és formar professionals experts / es en el desenvolupament d'aquestes tasques.

Competències genèriques de la titulació

 1. Desenvolupar les estratègies de treball autònom i investigació i la motivació necessària per formar-autònoma i permanent.
 2. Capacitat d'analitzar els discursos i models polítics que determinen l'exclusió, inclusió i institucionalització de les identitats diferencials (gènere, classe, raça, ètnia, identitat sexual, etc.) en diferents societats.
 3. Capacitat de desenvolupar postures crítiques que permetin a l'alumnat replantejar-se els mecanismes que determinen els processos de construcció identitària en el món contemporani i les estratègies textuals utilitzades per reforçar-los o subvertir-los.
 4. Desenvolupar la capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica i d'adaptar-se a situacions i contextos diferents, transferint
  aprenentatges.
 5. Capacitat per identificar i resoldre problemes.
 6. Desenvolupar la capacitat d'organització i planificació de l'acció.
 7. Desenvolupar la capacitat de resoldre problemes amb autonomia i seguint un adequat procés de presa decisions.
 8. Conèixer i manejar les tecnologies d'informació i comunicació (TIC) relatives a l'àmbit d'estudi i desenvolupament professional.
 9. Capacitat per manejar tècniques i instruments validats.
 10. Capacitat de comunicació oral i escrita (redacció d'informes o documents).
 11. Capacitat per establir relacions interpersonals hàbils i comunicar-se assertivament.
 12. Capacitat per respectar les aportacions dels altres.
 13. Capacitat d'empatia
 14. Capacitat per proporcionar retroalimentació als / les destinataris / es i usuaris / es de forma adequada i precisa.
 15. Capacitat per compartir coneixements, recursos i idees amb persones expertes i no expertes en el tema.
 16.  Capacitat per elaborar informes orals i escrits
 17. Capacitat per treballar en equip, coordinar actuacions i col·laborar eficaçment amb altres / es, incloent equips interdisciplinaris.
 18. Capacitat per actuar de manera crítica i responsable.
 19. Capacitat per assumir responsabilitats i d'autocrítica, sabent valorar la pròpia actuació personal i coneixent les pròpies competències i limitacions.
 20. Capacitat per desenvolupar i mantenir actualitzades les pròpies competències, destreses i coneixements segons estàndards de la
  professió.
 21. Capacitat per fer propostes creatives.
 22. Capacitat per implicar-se en processos de millora.
 23. Saber ajustar-se a les obligacions deontològiques de l'acompliment professional
 24. Desenvolupar un compromís ètic i social, mostrant sensibilitat cap als problemes de les persones i les comunitats i reconeixement la diversitat i la multiculturalitat.

Competències específiques de la titulació

 1. Desenvolupar la capacitat per analitzar la realitat des d'una perspectiva crítica, incorporant l'enfocament de gènere.
 2.  Conèixer els aspectes històric-antropològics, socioeconòmics, psicosocials i biològics del binomi sexe-gènere i els polític-legislatius que afecten el principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
 3.  Conèixer i aplicar els conceptes clau relacionats amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
 4.  Conèixer les polítiques d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes i les institucions, organitzacions i entitats públiques i privades que les desenvolupen a nivell local, nacional i internacional.
 5. Conèixer les metodologies, tècniques d'intervenció i avaluació aplicables a la consecució de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
 6.  Identificar diferències, problemes i necessitats relacionades amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en diversos contextos d'aplicació.
 7. Identificar contextos d'intervenció per a la implementació d'accions positives i de la transversalitat de gènere.
 8.  Anticipar-se a les realitats emergents que impliquin discriminació, especialment en aquelles situacions que generin risc de exclusió social.
 9. Elaborar el discurs teòric sobre la violència de gènere, les seves causes històriques, la seva permanència en l'actualitat i la seva relació amb el patriarcat.
 10. Conèixer les metodologies, tècniques d'intervenció i avaluació aplicables a la prevenció i maneig psicosocial de la violència de gènere.
 11. Conèixer models d'anàlisi i intervenció psicosocial i tècniques de recerca en violència de gènere.
 12. Identificar contextos d'intervenció psicosocial en violència de gènere (prevenció, sensibilització).
 13. Conèixer i manejar adequadament els principals canals d'informació en relació amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i la violència de gènere.
 14. Desenvolupar la capacitat d'analitzar i sintetitzar la informació en relació amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i la violència de gènere.
 15. Desenvolupar la capacitat per a dissenyar, implementar, gestionar i avaluar programes, projectes i recursos (materials i humans) tendents a potenciar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
 16. Desenvolupar la capacitat per a dissenyar, implementar, gestionar i avaluar programes, projectes i recursos (materials i humans) tendents a eradicar la violència de gènere.
 17. Desenvolupar la capacitat per a dissenyar, implementar, gestionar i avaluar programes, projectes i recursos (materials i humans) tendents a pal·liar les conseqüències de la violència de gènere.
 18. Capacitat d'analitzar els discursos i models polítics que determinen l'exclusió, inclusió i institucionalització de les identitats diferencials (gènere, classe, raça, ètnia, identitat sexual, etc.) en diferents societats.
 19. Capacitat de desenvolupar postures crítiques que permetin a l'alumnat replantejar-se els mecanismes que determinen els processos de construcció identitària en el món contemporani i les estratègies textuals utilitzades per reforçar-los o subvertir-los
 20. Capacitat per identificar i resoldre problemes.
 21. Desenvolupar la capacitat d'organització i planificació de l'acció.
 22. Desenvolupar la capacitat de resoldre problemes amb autonomia i seguint un adequat procés de presa decisions.
 23. Desenvolupar les estratègies de treball autònom i investigació i la motivació necessària per formar-autònoma i permanent.
 24. Desenvolupar la capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica i d'adaptar-se a situacions i contextos diferents, transferint aprenentatges.
 25. Capacitat per manejar tècniques i instruments validats.

Access to other professional courses and pathways

Después de cursar este programa de máster, el alumnado podrá solicitar si lo estima conveniente ser admitido en un programa de doctorado (cada universidad regula a través de las comisiones académicas de sus doctorados los requisitos de acceso).

Course Structure

El plan de estudios se puede encontrar en el apartado " Asignaturas " de este Máster.

Final Examination

En cada asignatura del apartado " Asignaturas " se establecerán los criterios de evaluación pertinentes.

Assessment Criteria and Examinations

En cada asignatura se establecerán criterios de evaluación determinados (Ver las fichas en cada caso).

Al final del máster, el alumnado realizará una defensa pública del trabajo final de máster.

ECTS Coordinating Lecturer

Profesoras coordinadoras ECTS

Victoria A. Ferrer Pérez

Departament   Departament de Psicologia , UIB.
Telèfon  (34) 971 17 3480
E-mail   Formulari de contacte
  Fitxa personal

Capilla Navarro Guzmán

Departament   Departament de Psicologia , UIB.
Telèfon  (34) 971 17 2418
E-mail   Formulari de contacte
  Fitxa personal

 

Profesora coordinadora técnica

Virginia Ferreiro Basurto

Departament  Técnica del grupo de investigación "Estudios de género".
Telèfon  (34) 971 17 2043
E-mail   Formulari de contacte
  Fitxa personal

Administrative Procedures and Other Useful Information

Programme Suggestions Form

If you want to help us improve, or in case you have comments or suggestions to make, please let us know via our Contact Form - Center for Postgraduate Studies.

Quality Assurance System

 • Composició nominal de la Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)
  Responsable de qualitat  Esperança Bosch Fiol
  PDI  Capilla Navarro Guzmán
  PDI  Victoria A. Ferrer Pérez
  PDI  Margalida Capellà Roig
  PAS  Maria Balle Cañellas
  Alumne  Perry Xavier Rushlau Enseñat
 • Normativa per la qual es creen les comissions de garantia de qualitat (CGQ)
 • Les funcions de les CGQ dels títols oficials de la UIB són les següents:

  1. Vetllar per la qualitat del títol i del professorat.
  2. Verificar la implantació del SGIQ.
  3. Desplegar la política de qualitat de la institució en l'àmbit del títol, verificar-ne el compliment i retre'n comptes a la junta de centre o al Centre d'Estudis de Postgrau .
  4. Realitzar el seguiment de l'eficàcia dels processos, analitzar els resultats i les informacions que rebin relatius a la satisfacció dels grups d'interès, la inserció laboral dels graduats, la valoració del progrés i els resultats d'aprenentatge, el desenvolupament de les pràctiques externes i dels programes de mobilitat i altres informacions, i fer propostes d'actuació amb la finalitat de millorar contínuament el títol.
  5. Revisar, analitzar i proposar accions de millora en relació amb la qualitat de l'ensenyament i del professorat.
  6. Elaborar la memòria anual de seguiment, avaluació i millora del títol i elevar-la a la junta de centre o al Centre d'Estudis de Postgrau .
  7. Qualsevol altra que els assigni la junta de centre o el Centre d'Estudis de Postgrau .
 • Compromís del títol amb la qualitat
 • Manual de qualitat de la UIB
 • Procés de gestió i revisió d'incidències, reclamacions i suggeriments (PDF)
 • La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

  Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial (04/09/2009)

  L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol. El Sistema de Garantia de Qualitat d'aquest Programa de Màster es troba recollit i està basat en el Sistema de Garantia Intern de Qualitat de la UIB (SGIQ)

  A l'enllaç http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Verificacio/Titols-master-oficials/ trobareu els plans d'estudis dels títols oficials de màster verificats pel Consell d'Universitats, així com tota la documentació rellevant relacionada amb la seva verificació. A més, hi trobareu els plans d'estudis que estan en procés de verificació.

Planning improvement measures

Improvement plan

Accountability and transparency

Procedure Document Date/Year
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2016-17) 05/06/2018
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2015-16) 23/06/2017
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2014-15) 04/03/2016
Accreditation Final accreditation report 10/04/2015
Accreditation Self-assessment report 01/10/2014
Monitoring External follow-up report (2012-13) 25/07/2014
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2012-13) 18/02/2014
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2011-12) 06/02/2013
Monitoring External follow-up report (2010-11) 21/12/2012
Verification First official university statement modification 07/11/2012
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2010-11) 20/03/2012
Verification Official university degree statement 17/11/2008

Comments and Suggestions

The UIB welcomes your comments and suggestions about how to improve our courses and the information provided.
If you would like to help us improve or have any comment, please send it through the UIB master's course contact questionnaire