Master's Degree in Catalan Language and Literature: Knowledge and critical analysis of Intangible Heritage (MCAP): 2016-17


Branch of Knowledge Arts and Humanities
Organising Body(ies)
Programme management board
Number of Credits 60
Type

On-site

BOE publication date

Verification date (official approval by the spanish Quality an Accreditation Agency): 07/Oct/2014
Date of the Agreement of the Council of Ministers : 12/Jun/2015
BOE : Núm. 168 - 15/Jul/2051 - res. 7903
RUCT code : 4314852

Administration Service
Contact person(s)
Teaching Building
Supervising centre Centre for Postgraduate Studies
Public price per credit
 • 1st registration : 26,54€
 • 2nd registration : 43,13€
 • 3rd registration : 43,13€
 • 4th registration : 43,13€
Useful Documents

Leaflets

About to pursue a masters at the UIB:

Prices regulated by " BOIB, Official Gazette, Núm 93 - July 23, 2016 - Decreto 44/2016 "

Title Description

Candidate profile and admission requirements

Per poder-se matricular al màster cal estar en possessió d'una llicenciatura o d'una diplomatura. Va adreçat especialment a llicenciats en filologia, però també s'hi poden matricular altres llicenciats. Es necessita tenir uns coneixements de llengua catalana suficients per poder seguir les classes i realitzar els treballs.

Academic and Professional Objectives

Competències genèriques de la titulació

 1. Usar correctament la llengua catalana, tant oralment com per escrit, i en tots els registres, tot destacant especialment el filològic avançat.
 2. Desenvolupar treballs d'iniciació a la investigació en el camp de la filologia catalana.
 3. Cercar, analitzar i interrelacionar coneixements procedents dels diversos camps del saber relacionats amb la llengua i la literatura catalanes, vistes com a patrimoni immaterial.
 4. Cercar, sistematitzar i usar adequadament en un nivell avançat la bibliografia, així com saber valorar críticament els coneixements que s'exposen en les fonts bibliogràfiques i en altres fonts d'informació (tant digitals com analògiques) sobre la llengua i la literatura catalanes considerades com a patrimoni immaterial.
 5. Dissenyar i coordinar activitats culturals referents a la llengua i a la literatura catalanes, vistes com a patrimoni immaterial.
 6. Analitzar la realitat cultural i lingüística i aplicar els coneixements teòrics sobre l'estudi del patrimoni immaterial referit a la llengua, a la literatura i a la cultura popular catalanes.
 7. Realitzar treballs extensos i de síntesi, exposicions i presentacions orals sobre temes relacionats amb la llengua i la literatura catalanes, considerades des de la perspectiva del patrimoni cultural immaterial.

Competències específiques de la titulació

 1. Aplicar les diferents teories sobre el concepte de patrimoni immaterial i que les sàpiguen aplicar a l'estudi del fet lingüístic i literari català en el disseny de projectes d'actuació en el terreny del patrimoni cultural immaterial.
 2. Aprofundir en la diversitat i la complexitat del patrimoni immaterial català lingüístic i literari des d’una perspectiva científica.
 3. Integrar coneixements procedents de diferents branques d'estudi de la filologia, referents a la llengua i a la literatura catalanes considerades com a patrimoni immaterial, més enllà dels continguts genèrics estudiats a nivell de Grau o equivalent.
 4. Realitzar treballs de camp en lingüística, d'enquestes lingüístiques i de planificació de projectes de normalització lingüística aplicats a la llengua catalana considerada como patrimoni immaterial.
 5. Dur a terme treballs avançats de correcció, traducció i d'edició filològica de textos catalans en un nivell avançat.
 6. Reconèixer distints models d'explicació historicocrítica dels textos des de disciplines auxiliars procedents d’altres ciències, principalment humanístiques.
 7. Aplicar els coneixements i tècniques de l'ecdòtica i elaborar un aparat crític en l'edició de textos en llengua catalana medievals, moderns i contemporanis.
 8. Localitzar i utilitzar els fons documentals, tant analògics como digitals, en arxius, biblioteques, hemeroteques, internet, etc. per a realitzar treballs de nivell avançat de filologia catalana i de cultura popular catalana.
 9. Identificar, analitzar, classificar i aprofundir en els aspectes literaris (rondalles, cançoner, teatre popular i tradicional, mites, etc.) i lingüístics (refranys, modismes, expressions, etc.) de la cultura tradicional catalana.
 10. Aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit de la investigació filològica especialitzada i saber utilitzar-les en el terreny de la filologia catalana i de l'estudi del patrimoni immaterial.
 11. Elaborar models d'intervenció social i cultural en el terreny de la llengua, la literatura i la cultura catalanes enteses com a patrimoni immaterial.
 12. Proposar hipòtesis de treball en la investigació sobre la llengua o la literatura catalana, i sobre el patrimoni cultural immaterial en general, tenint en compte els recursos metodològics de les diferents teories lingüístiques o literàries contemporànies.
 13. Conèixer i discriminar la diversitat dialectal catalana, entendre-la com un valor patrimonial de la llengua i comprendre la relació entre la variació lingüística i la cultura, així com les relacions existents entre la llengua i el medi natural.

Access to other professional courses and pathways

Serveix per accedir al Doctorat - Llengua i Literatura Catalanes per la Universitat de les Illes Balears dins el Programa d'humanitats i ciències socials.

Tot i que el títol no habilita per a l’exercici d’una determinada professió, es considera un complement adequat per a les següents feines:

 • Ensenyament de la llengua i de la literatura catalanes
 • Assessorament lingüístic
 • Treballs editorials
 • Gestió cultural
 • Periodisme i mitjans de comunicació

Course Structure

Les assignatures es poden trobar a l'apartat " Assignatures " d'aquesta titulació.

Assignatures obligatòries

 • Mètode d'investigació en filologia catalana
 • El concepte de patrimoni en la cultura catalana: discursos i evolució
 • Treball Fi de Màster

ITINERARI 1

 • De la llengua catalana com a patrimoni a l’anàlisi lingüística
 • La innovació lingüística: mecanismes d’innovació en el lèxic i en la fonètica
 • La variació dialectal catalana entesa com a patrimoni
 • Pragmàtica, discurs i llengua oral
 • Competència i usos lingüístics

ITINERARI 2

 • De la literatura catalana com a patrimoni als estudis literaris
 • Literatura oral popular catalana
 • Literatura catalana i història de la cultura (1890-1936)
 • Literatura i territori
 • Anàlisi patrimonial de cinc propostes escèniques

ITINERARI 3

 • Coneixement del patrimoni immaterial i assessorament
 • Assessorament lingüístic: toponímia i antroponímia
 • Assessorament literari i edició de textos literaris catalans
 • Llengua i mitjans de comunicació
 • Teoria de la traducció
 • Pràctiques externes

ALTRES OPTATIVES

 • Història oral i memòria històrica
 • Etnografia lingüística
 • Mites populars en la literatura catalana del segle xx
 • La crítica literària en la literatura catalana contemporània
 • Teories del contacte literari i cultural
 • Literatura i memòria en la literatura catalana de postguerra
 • Llengua i medi natural

Assessment Criteria and Examinations

Els criteris d'avaluació de cada assignatura s'estableixen en els programes adjunts.

En general, se seguirà el criteri de l'avaluació continuada, amb la realització de treballs pràctics guiats pel professorat. També es realitzaran treballs monogràfics i proves escrites a criteri de cada professor.

ECTS Coordinating Lecturer

Administrative Procedures and Other Useful Information

Programme Suggestions Form

If you want to help us improve, or in case you have comments or suggestions to make, please let us know via our Contact Form - Center for Postgraduate Studies.

Quality Assurance System

Planning improvement measures

Improvement plan

Accountability and transparency

Procedure Document Date/Year
Accreditation Final accreditation report 10/07/2018
Monitoring External follow-up report (2015-16) 16/02/2018
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2015-16) 23/06/2017
Monitoring Annual follow-up and internal assessment report (2014-15) 04/03/2016
Verification Official university degree statement 01/08/2014
Verification Final verification report 30/07/2014

Comments and Suggestions

The UIB welcomes your comments and suggestions about how to improve our courses and the information provided.
If you would like to help us improve or have any comment, please send it through the UIB master's course contact questionnaire