Master's Degree in Legal Practice (MJUR): 2012-13

Informació    *** This master's degree is currently in the process of extinction ( not supported enrollment of new students ) for the academic year 2012-2013


Informació    *** This master's degree is currently in the process of extinction ( not supported enrollment of new students ) for the academic year 2012-2013

Branch of knowledge Social and Legal Sciences
Organising Body(ies)
Programme management board
Number of Credits 60
Places available for new applicants 25
Type

Presencial

BOE publication date
BOE Programme publication date
Administration Service
Contact person(s)
Responsible Center
Useful Documents

** Before do the pre-registration, please contact the Programme manager **

Title Description

Candidate profile and admission requirements

El Màster Universitari de Pràctica Jurídica va dirigit a llicenciats en Dret. Hi haurà un nombre màxim de 25 alumnes a Palma de Mallorca.

En el cas de que les sol·licituds superin les 25 places ofertes, s‘atendran les mateixes per ordre de presentació.

Les classes es podran impartir en castellà i en català.

Academic and Professional Objectives

L'objectiu fonamental és que els alumnes realitzin una activitat jurídica d'aplicació pràctica de qualitat per tal d'iniciar amb garanties d'èxit la carrera professional de l'advocacia.

El Màster té un contingut i enfocament eminentment pràctic. Està organitzat segons els criteris de l'Espai Europeu d'Educació Superior amb crèdits ECTS.

Amb el Màster Universitari de Pràctica Jurídica es pretén:

 • Potenciar l'oratòria
 • Desenvolupar en general l'escriptura forense, la retòrica i la interpretació jurídica
 • Que l'alumne/a tingui i comprengui els coneixements bàsics per desenrotllar idees originals o simplement eficients i posar-les en pràctica en el context de l'exercici professional
 • Que l'alumne/a apliqui els coneixements i comprensió en la resolució de problemes plantejats en entorns nous o poc coneguts dins un context més ampli que el de la llicenciatura, solucionant qüestions de caire multidisciplinari
 • Que l'alumne/a emeti opinions jurídiques ben fonamentades, integrant els seus coneixements previs i els adquirits en l'estudi del cas plantejat i aplicant-los a una situació d'informació incompleta
 • Que l'alumne/a sàpiga buscar nous elements de judici, bé completant la informació sobre els fets del cas (cerca de noves proves), bé com a conseqüència de la cerca de normativa i jurisprudència aplicable al cas
 • Que l'alumne/a comuniqui les seves conclusions i coneixements i les raons en què es basen tant davant altres companys, dins un context de negociació, ben davant jutges, ben davant arbitres en un context litigiós, bé de cara a l'opinió pública
 • Que l'alumne/a aprengui a aprendre, desenvolupant les habilitats d'autoaprenentatge
 • Que l'alumne/a aprengui a usar la terminologia jurídico-catalana

Access to other professional courses and pathways

Sempre que el títol de llicenciat en Dret de l‘estudiant del Màster permeti exercir l‘advocacia a Espanya, el Màster permet la preparació de l‘examen per a l‘obtenció del Certificat d‘Acreditació Professional que atorga el Consell General de l‘Advocacia Espanyola que permet l‘accés al torn d‘ofici.

A aquest efecte, s‘esmentarà expressament la superació del Màster en la memòria sobre les activitats de l‘alumne que ha d‘enviar l‘Il·lustre Col·legi d‘Advocats de les Illes Balears al Consell General de l‘Advocacia Espanyola per a l‘obtenció del Certificat d‘Acreditació Professional.

L'obtenció del Certificat d'Aptitud Professional expedit pel Consejo General de la Abogacía Española permetrà l'accés al torn d'ofici general i assistència al detingut. En quant a les diferents especialitats del torn d'ofici, com violència domèstica, menors i estrangeria, o altres, s'estarà al què disposi el CGAE o l'ICAIB.

Course Structure

El pla d'estudis es pot trobar a la publicació del BOE Núm. 251 - del 16 d'octubre de 2010 - resolució 15841 i les assignatures a l'apartat " Assignatures " d'aquesta titulació.

Els 60 crèdits del Màster s‘estructuren en quatre mòduls i un projecte de fi de Màster, dirigits als alumnes perquè desenvolupin coneixements i habilitats pràctiques en les matèries següents (i sense perjudici que, per les seves característiques, qualque matèria es pugui desenvolupar a varis mòduls):

 • Mòdul de matèries generals (13 crèdits):
  Deontologia professional, Dret Notarial i Dret Registral. Noves tecnologies (TICs) i Dret. Extrajudicial. Resolució alternativa de disputes: Conciliació i Mediació. Tècniques de negociació. Dret Constitucional. Dret Internacional Privat i estrangeria. Dret Internacional Públic. Torn d‘ofici i assistència jurídica gratuïta. Protecció de dades. Minutació. Previsió social. Organització i gestió del despatx.
 • Mòdul de Dret públic (13.5 crèdits):
  Dret Penal especial.Dret processal penal. Dret Penitenciari. Menors. Violència domèstica. Dret Urbanístic. Responsabilitat de les Administracions Públiques. Dret Medi Ambiental. Procediment administratiu i procés contenciós-administratiu. Dret Comunitari.
 • Mòdul de Dret públic de l‘empresa (13.5 crèdits): Dret Tributari:
  imposts i procediment economicoadministratiu. Dret Laboral i de la Seguretat Social. Procediment Laboral.
 • Mòdul de Dret privat (14 crèdits):
  Drets reals. Arrendaments urbans i propietat horitzontal. Dret de família i matrimonial. Dret de successions. Dret de danys (en especial, la responsabilitat civil mèdica). Dret turístic. Dret del consum. Dret de societats. Dret de la competència. Dret canviari. Contractes mercantils nacionals i internacionals. Dret bancari. Dret concursal. Dret de l‘assegurança (en especial de vehicles de motor i assegurança mèdica). Dret marítim i aeronàutic.
 • Projecte fi de Màster (6 crèdits):
  El contingut del projecte pot anar referit a qualsevol matèria de les previstes als diferents mòduls del Màster. Es tracta d‘un treball personal de l‘alumne tutoritzat per un professor de la UIB

Per a obtenir el títol de Màster Universitari de Pràctica Jurídica s‘han de superar (aprovar) els 4 Mòduls i el projecte de fi de Màster de forma independent. La superació de part dels Mòduls o del projecte de fi de Màster no donarà dret a cap tipus títol de parcial.

El curs durarà tot l‘any i tots els mòduls i el projecte fi de Màster són obligatoris.

Final Examination

No hi ha examen global final per superar el Màster.

Tampoc hi haurà examen final específic per a poder accedir a l‘examen del Consell General de l‘Advocacia, necessari per al Certificat d‘Acreditació Professional que permet exercir al torn d‘ofici.

Assessment Criteria and Examinations

Resolució de casos i intervenció a classes (vegeu programa de cada mòdul).

Assistència al 80% de les classes (i seminaris obligatoris) del Mòdul (vegeu programa).

Realitzar les pràctiques externes i els judicis simulats (vegeu programa de cada mòdul per veure la seva rellevància).

El projecte de fi de Màster es presentarà per escrit i serà defensat oralment davant un tribunal de 3 persones (vegeu programa).

ECTS Coordinating Lecturer

Els directors del Màster són: Bernat Garcias (per part de l‘ICAIB) i Pedro Grimalt (per part de la UIB).

Gestió acadèmica del Màster: Pedro Grimalt . Tel.: 971 17 29 46. Fax: 971 17 23 89. pedro.grimalt arroba uib.es .

Els distints mòduls, a més, tenen un coordinador (vegeu programes dels mòduls).

Administrative Procedures and Other Useful Information

Programme Suggestions Form

Comments and suggestions

 • http://postgrau.uib.es/digitalAssets/196/196338_queixes_suggeriments_en.doc

 

Quality Assurance System

Nominal Composition of the Quality Assurance Committee (CGQ)

Responsable de qualitat  Pedro Grimalt Servera
PDI  Santiago Cavanillas Múgica
PDI  Lluís Garau Juaneda
PDI  Carmen Vila Ribas
PAS  Dolors Panadés
Alumne   a determinar

Accountability and transparency

Comments and Suggestions

The UIB welcomes your comments and suggestions about how to improve our courses and the information provided.
If you would like to help us improve or have any comment, please send it through the UIB master's course contact questionnaire