Listen

Master's Degree in Socio-Educational Intervention with Minors and Families (MISO): 2012-13


Branch of knowledge Social and Legal Sciences
Organising Body(ies)
Programme management board
Number of Credits 60
Places available for new applicants 25
Type

On-site

BOE publication date
 • Verification date (official approval by the spanish Quality an Accreditation Agency): 29/07/2010
 • Date of the Agreement of the Council of Ministers : 12/11/2010
 • BOE : Núm. 305 - 16/12/2010 - res. 19334
BOE Programme publication date
Administration Service
Contact person(s)
Teaching Building
Responsible Center
Useful Documents

Title Description

Candidate profile and admission requirements

D'acord amb l'establert a l'article 16 del Reial decret 1393/2007:

Per a accedir als ensenyaments del Màster Universitari oficial en Intervenció Socioeducativa amb Menors i Famiília serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

Així mateix, podran accedir els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.

Els candidats han de presentar una preinscripció, telemàticament o personalment, al responsable dels serveis administratius de postgrau de la Facultat d’Educació. Si no han cursat els estudis de grau a la UIB, han de presentar una fotocòpia compulsada dels documents acreditatius de la seva titulació i un certificat acadèmic de la universitat emissora de la titulació esmentada.

La Comissió Acadèmica de la Titulació analitzarà les sol·licituds presentades, inclosos els casos de convalidació i reconeixement de crèdits. Es valoraran els mèrits presentats pels candidats.

Orientacions del barem d'admissió.

Els estudiants podran ser admesos al màster d'acord amb els següents criteris:

 1. Seran considerats en primer lloc els llicenciats, diplomats i graduats en carreres educatives (pedagogia, educació social, mestres, psicopedagogs, i carreres socials (treballadors socials, sociòlegs, psicòlegs i antropòlegs. (80 punts)
 2. Es valorarà la formació acreditada, per universitats o entitats oficials, en menors i família com un mèrit per a accedir al màster; (10 punts)
 3. Es valorarà l'experiència professional acreditada en serveis i programes per a menors i família com un mèrit per a accedir al màster; (5 punts)
 4. Es valoraran les publicacions i investigacions acreditades amb menors i família com un mèrit per a accedir al màster; (5 punts)

Academic and Professional Objectives

L’objectiu fonamental del màster és formar sistemàticament sobre tots els elements estructurals i dinàmics de la família, aportats per les diverses ciències socials i de l'educació, així com sobre les estratègies d'intervenció socioeducativa amb menors i família de manera que els estudiants puguin iniciar un doctorat en aquest camp amb una base interdisciplinària sòlida o respondre a les demandes científiques i a les tècniques d’intervenció en aquest camp que demanden les institucions i serveis que actuen en aquesta àrea.

Objectius específics

 1. Formar als alumnes en les àrees de coneixement necessàries per a l'exercici de la intervenció familiar. Capacitar per al diagnòstic sobre la situació i sobre les relacions familiars al llarg dels diversos cicles de la vida.
 2. Formar als alumnes en la pràctica de l'exercici professional de la intervenció familiar. Capacitar per al disseny, desenvolupament i avaluació de diverses estratègies d'intervenció.
 3. Formar la capacitat d'investigació de futurs professionals de la intervenció familiar. Iniciar en la investigació bàsica i aplicada sobre les diverses formes de convivència, les seves característiques, canvis i factors que els expliquen.
 4. Orientar als alumnes sobre les formes d'accedir al desenvolupament professional de la intervenció familiar, tant en el sector públic com en el privat. Obrir noves perspectives professionals en el camp de l'assessorament familiar.
 5. Sensibilitzar als alumnes perquè en l'exercici professional es respectin els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, així com amb els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

Access to other professional courses and pathways

L'estudiant, quan estigui en possessió del títol oficial de Màster Universitari d'Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família , pot sol·licitar l'admissió als estudis de tercer cicle que portin a l'obtenció del títol de doctor i en especial als programes d’aquest nivell per la Universitat de les Illes Balears, dins del programa de Educació: primera infància, menors i família.

Course Structure

El pla d'estudis es pot trobar a la publicació del BOE Núm. 14 del 17 de gener de 2011 - disposició 908 i les assignatures a l'apartat " Assignatures " d'aquesta titulació.

Les ensenyances del Màster MISO s'impartiran amb la modalitat d' ensenyança semipresencial segons el sistema propi de la UIB, utilitzant entorns virtuals i altres mitjans de suport als processos d'ensenyança i d'aprenentatge presencials. La plataforma virtual de la UIB (Campus Extens, desenvolupada sobre Moodle), serà el mitjà habitual de comunicació entre el professorat i l'alumnat. Les ensenyances de l' itinerari professionalitzador es desenvolupen, de forma presencial , en centres de serveis socials i educatius amb els que s'estableixen acords de pràctiques.

L'alumnat tindrà accés, una vegada que comenci el curs, a la plataforma de Campus Extens.

Final Examination

Presentació i defensa pública del treball de fi de màster.

Assessment Criteria and Examinations

Es durà a terme mitjançant un procés d'avaluació continuada que està detallat a la guia docent de cada assignatura. ( Web de la titulació , apartat " Assignatures ")

ECTS Coordinating Lecturer

Directors:

Dr. Bernat Sureda Garcia

Departament   Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques , UIB.
Telèfon  (34) 971 17 2591
E-mail   bernat.sureda arroba uib.es

 

Dra. Carmen Orte Socias

Departament   Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques , UIB.
Telèfon  (34) 971 17 3296
E-mail   carmen.orte arroba uib.es

 

Comissió Acadèmica de la Titulació.

Administrative Procedures and Other Useful Information

Programme Suggestions Form

Comments and suggestions

 • http://postgrau.uib.es/digitalAssets/196/196338_queixes_suggeriments_en.doc

 

Quality Assurance System

 • Composició nominal de la Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)
  Responsable de qualitat  Martí Xavier March Cerdà
  PDI  Josep Lluís Oliver Torelló
  PDI  Francesca Comas Rubí
  PDI  Margarita Vives 
  PAS  Mercè Moll Salleras
  Alumne  Carlota-Hannah Ayerra Shaw
  Alumne  Magdalena Gelabert Horrach
 • Normativa per la qual es creen les comissions de garantia de qualitat (CGQ)
 • Les funcions de les CGQ dels títols oficials de la UIB són les següents:

  1. Vetllar per la qualitat del títol i del professorat.
  2. Verificar la implantació del SGIQ.
  3. Desplegar la política de qualitat de la institució en l'àmbit del títol, verificar-ne el compliment i retre'n comptes a la junta de centre o al Centre d'Estudis de Postgrau .
  4. Realitzar el seguiment de l'eficàcia dels processos, analitzar els resultats i les informacions que rebin relatius a la satisfacció dels grups d'interès, la inserció laboral dels graduats, la valoració del progrés i els resultats d'aprenentatge, el desenvolupament de les pràctiques externes i dels programes de mobilitat i altres informacions, i fer propostes d'actuació amb la finalitat de millorar contínuament el títol.
  5. Revisar, analitzar i proposar accions de millora en relació amb la qualitat de l'ensenyament i del professorat.
  6. Elaborar la memòria anual de seguiment, avaluació i millora del títol i elevar-la a la junta de centre o al Centre d'Estudis de Postgrau .
  7. Qualsevol altra que els assigni la junta de centre o el Centre d'Estudis de Postgrau .
 • Compromís del títol amb la qualitat
 • Manual de qualitat de la UIB
 • Procés de gestió i revisió d'incidències, reclamacions i suggeriments (PDF)
 • El Sistema de Garantia de Qualitat d'aquest Programa de Màster es troba recollit i està basat en el Sistema de Garantia Intern de Qualitat de la UIB (SGIQ) .
  A l'enllaç http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Verificacio/Titols-master-oficials/ trobareu els plans d'estudis dels títols oficials de màster verificats pel Consell d'Universitats, així com tota la documentació rellevant relacionada amb la seva verificació. A més, hi trobareu els plans d'estudis que estan en procés de verificació.

Accountability and transparency

Comments and Suggestions

The UIB welcomes your comments and suggestions about how to improve our courses and the information provided.
If you would like to help us improve or have any comment, please send it through the UIB master's course contact questionnaire