Listen

Master's Degree in Inclusive Education (MEDI): 2012-13


Branch of knowledge Social and Legal Sciences
Organising Body(ies)
Interdisciplinary

Joint Master programme - Interuniversity

Participating universities:

Programme management board
Number of Credits 60
Places available for new applicants 20
Type

Semi-attendance, on-line support

BOE publication date
Administration Service
Contact person(s)
Teaching Building
Responsible Center
Useful Documents

Title Description

Universitat de Vic      Universitat de les Illes Balears     Universitat de Lleida

 

Coordinador general del Màster Dolors Forteza
   
Coordinador del Màster a la UVic José Ramón Lago
Coordinadora del Màster a la UIB Dolors Forteza
Coordinadora del Màster a la UdL Glòria Jové

(Segons el conveni signat per les tres universitats participants, la coordinació general de Màster serà rotatòria. Les dues primeres edicions (2009-10 i 2010-11) han estat coordinades per la Universitat de Vic, les dues següents (2011-12 i 2012-13), per la UIB, i les dues següents, per la UdL.)

Es tracta d’un màster interuniversitari, professionalitzador i de recerca, coordinat per la Universitat de les Illes Balears amb la participació de la Universitat de Vic i la Universitat de Lleida , que proporciona una formació específica a titulats i professionals i els capacita –si se segueix l’itinerari professionalitzador– per dissenyar, aplicar i avaluar propostes i plantejaments educatius que, a més d’integrar les persones amb discapacitat i amb risc d'exclusió, promoguin canvis per assegurar una inclusió real de totes les persones i contribueixin al desenvolupament d’institucions escolars i socials inclusives; o bé –si se segueix l’itinerari de recerca– capacita per investigar i fer una tesi doctoral sobre aquestes mateixes propostes i plantejaments inclusius.

Informació  

Podeu consultar el document complet " MEDI - Informació general del curs 2011-12 "

 

Candidate profile and admission requirements

Requisits d’accés i admissió

D’acord amb el Reial Decret 1393/2007, que estableix la regulació dels ensenyaments universitaris oficials, poden accedir a aquest Màster totes les persones que tinguin un títol universitari oficial espanyol, o un títol expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior que faculti en el país expedidor per accedir als ensenyaments de màster. També podran accedir-hi els titulats en sistemes educatius aliens a l’Espai Europeu d’Educació Superior sense necessitat d’homologar els seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquests titulats acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país expedidor, per a l’accés a ensenyaments de postgrau

Per a ser admesos al Màster, les persones que hi tinguin accés hauran de reunir els requisits establerts per cada Universitat participant. Entre aquests requisits hi pot haver el d’una formació prèvia específica en algunes disciplines, segons quina sigui la formació prèvia de l’estudiant.

Les titulacions prèvies considerades més idònies per a matricular-se al Màster en Educació Inclusiva són les següents:

 • Entre les titulacions oficials actuals:
  • Llicenciatura de pedagogia, llicenciatura de psicopedagogia, llicenciatura de psicologia, altres llicenciatures o enginyeries vinculades a la docència en àrees específiques del coneixement que capaciten per a fer classes en educació secundària i batxillerat de llengua i literatura catalana i castellana, llengua anglesa, matemàtiques, ciències socials (història i geografia), ciències experimentals (física i química), tecnologia, educació física, educació visual i plàstica, educació musical.
  • Diplomatura de Mestre (de les diferents especialitats actuals: infantil, primària, educació especial, educació musical, educació física, audició i llenguatge, llengua estrangera), diplomatura d’Educació Social, diplomatura de Treball Social.
 • Entre les titulacions adaptades a l’Espai Europeu d’Educació Superior:
  •  Graus de Pedagogia, Psicologia, Educació Primària, Educació Infantil, Educació Social, Treball Social, i altres graus de diferents àrees del coneixement que capacitin per impartir classe en l’educació secundària i el batxillerat, abans o després de realitzar el Màster en Formació del Professorat.

Entre les persones que tinguin alguna de les titulacions anteriors es prioritzarà les que tinguin experiència laboral en el camp de l’educació (tant en l’educació formal com en l’educació no formal), i, entre aquests, es prioritzarà els que hagin cursat prèviament el Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP) o el Màster en Formació del Professorat, en qualsevol de les seves especialitats.

 

Academic and Professional Objectives

Objectius generals

 • Per als dos itineraris (professionalitzador i de recerca)
  Els objectius de formació d'aquest apartat responen als cinc “descriptors de Dublín” del segon cicle (que sintetitzen les competències que han de dominar els estudiants perquè sigui possible atorgar-los una titulació que impliqui el compliment del segon cicle d'ensenyament superior).

  Els estudiants del Màster, en finalitzar-lo, hauran de:
  1. Demostrar un nivell de coneixement i de comprensió de les idees relacionades amb l’educació entesa des d’un enfocament inclusiu, de manera que siguin capaços d’aplicar-les  tant en un context professional com en un context d’investigació (Mòduls 1, 2, 3, 4, 5 i 6).
  2. Ser capaços d’aplicar els seus coneixements i les habilitats per a treballar en equip amb la finalitat de resoldre problemes, en entorns nous i en contextos amplis o multidisciplinars relatius al camp de l’educació inclusiva, tant en l’àmbit formal (escolar) com no formal (social) (Mòduls 2, 3, 4, 5 i 6).
  3. Tenir l’habilitat d’integrar coneixements i d’afrontar la seva complexitat, així com de formular judicis sobre l’educació inclusiva que incloguin reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques relacionades amb l’aplicació dels seus coneixements, respectant en tot moment i aplicant en la pràctica professional els drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones, els Drets Humans i els principis d’accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis de la cultura de pau i de valors democràtics (Mòdul 6).
  4. Comunicar les seves conclusions i coneixements sobre educació inclusiva, així com el marc conceptual en el qual es basen, tant a experts com a no experts, de forma clara i sense ambigüitats (Mòdul 6).
  5. Haver desenvolupat habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar els estudis (si escau., el doctorat) de forma àmpliament autodirigida o autònoma (Mòduls 1, 2, 3, 4, 5 i 6).
 • Per a l’itinerari de recerca
  Els objectius de formació d'aquest apartat responen als dos primers “descriptors de Dublín” del tercer cicle (que sintetitzen les competències que han de dominar els estudiants perquè sigui possible atorgar-los una titulació que impliqui el compliment del tercer cicle d'ensenyament superior). Quant als altres descriptors del tercer cicle, lògicament, els estudiants hauran de demostrar la seva plena consecució al final del tercer cicle (és a dir, després del doctorat).

  Els estudiants del Màster, en finalitzar-lo, a més dels objectius generals anteriors, han de:
  1. Demostrar una comprensió sistemàtica del camp d’estudi de l’educació inclusiva i el domini de les aptituds i els mètodes d’investigació associats amb aquest camp d’estudi, que mostrin la seva preparació per a iniciar una tesi doctoral (Mòduls 1 i 2).
  2. Ser capaços de dissenyar, implementar i adaptar un procés substantiu d’investigació sobre algun problema o qüestió relacionat amb l’educació inclusiva, de manera que demostri la seva capacitat d’emprendre una tesi doctoral (Mòdul 6).

Competències

D’acord amb aquests objectius generals, el Màster pretén desenvolupar un conjunt de competències relacionades amb el seu objecte d’estudi. Cal diferenciar les competències específiques (les que són pròpies de cada un dels Mòduls del Màster en Educació Inclusiva) i les competències generals (les que es poden desenvolupar a través de molts altres màsters, és a dir, que no són específiques d’aquest màster en concret).

Les competències específiques les consignarem, en aquest document, a l’inici de cada un dels mòduls del Màster.

Competències generals

Les competències generals (comunes a altres màsters) que el Màster en Educació Inclusiva pretén desenvolupar en els estudiants són les següents:

 • G1: Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts.
 • G2: Integrar coneixements i formular judicis a partir d’una informació incompleta o limitada que inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • G3: Comunicar les seves conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
 • G4: Comunicar-se oralment i per escrit, en les llengües oficials de la comunitat i en una llengua distinta a la pròpia d’abast internacional.
 • G5: Aplicar els mètodes inductiu, deductiu i analògic per raonar.
 • G6: Buscar i analitzar informació i documentació.
 • G7: Recollir dades i analitzar-les.
 • G8: Gestionar el temps per aconseguir la màxima eficiència.
 • G9: Reflexionar críticament sobre els seus pensaments, decisions i actes.
 • G10: Tenir un comportament professional amb iniciativa, serietat, compromís, perseverança i independència.
 • G11: Treballar en un equip interdisciplinar i assumir-ne el lideratge.
 • G12: Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar l’aprenentatge de forma àmpliament autodirigida o autònoma.

Access to other professional courses and pathways

Requisits d’accés i admissió

D’acord amb el Reial Decret 1393/2007, que estableix la regulació dels ensenyaments universitaris oficials, poden accedir a aquest Màster totes les persones que tinguin un títol universitari oficial espanyol, o un títol expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior que faculti en el país expedidor per accedir als ensenyaments de màster. També podran accedir-hi els titulats en sistemes educatius aliens a l’Espai Europeu d’Educació Superior sense necessitat d’homologar els seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquests titulats acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país expedidor, per a l’accés a ensenyaments de postgrau

Per a ser admesos al Màster, les persones que hi tinguin accés hauran de reunir els requisits establerts per cada Universitat participant. Entre aquests requisits hi pot haver el d’una formació prèvia específica en algunes disciplines, segons quina sigui la formació prèvia de l’estudiant.

Les titulacions prèvies considerades més idònies per a matricular-se al Màster en Educació Inclusiva són les següents:

 • Entre les titulacions oficials actuals:
  • Llicenciatura de pedagogia, llicenciatura de psicopedagogia, llicenciatura de psicologia, altres llicenciatures o enginyeries vinculades a la docència en àrees específiques del coneixement que capaciten per a fer classes en educació secundària i batxillerat de llengua i literatura catalana i castellana, llengua anglesa, matemàtiques, ciències socials (història i geografia), ciències experimentals (física i química), tecnologia, educació física, educació visual i plàstica, educació musical.
  • Diplomatura de Mestre (de les diferents especialitats actuals: infantil, primària, educació especial, educació musical, educació física, audició i llenguatge, llengua estrangera), diplomatura d’Educació Social, diplomatura de Treball Social.
 • Entre les titulacions adaptades a l’Espai Europeu d’Educació Superior:
  •  Graus de Pedagogia, Psicologia, Educació Primària, Educació Infantil, Educació Social, Treball Social, i altres graus de diferents àrees del coneixement que capacitin per impartir classe en l’educació secundària i el batxillerat, abans o després de realitzar el Màster en Formació del Professorat.

Entre les persones que tinguin alguna de les titulacions anteriors es prioritzarà les que tinguin experiència laboral en el camp de l’educació (tant en l’educació formal com en l’educació no formal), i, entre aquests, es prioritzarà els que hagin cursat prèviament el Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP) o el Màster en Formació del Professorat, en qualsevol de les seves especialitats.

 

Course Structure

Orientació del Màster

El Màster Universitari d'Educació Inclusiva té una orientació acadèmica (o mixta) amb un doble itinerari:

 1. L’itinerari professionalitzador capacita als estudiants per a una intervenció professional especialitzada en l’atenció socioeducativa de les persones amb risc d’exclusió, des d’un enfocament inclusiu.
 2. L’itinerari de recerca capacita als estudiants per iniciar un procés de recerca sobre problemes relacionats amb l’atenció socioeducativa d’aquest mateix col·lectiu de persones, des d’un enfocament inclusiu, de manera que el Màster representa el període de formació del Programa de Doctorat en Educació Inclusiva, de les tres universitats participants i, en acabar-lo, els estudiants poden inscriure la seva tesi doctoral per obtenir el títol de doctor o doctora.

En tots dos itineraris, la titulació que s’obté, si es superen els 60 crèdits, és una titulació oficial de Màster Universitari d' Educació Inclusiva .

Estructura modular

El Màster en Educació Inclusiva està estructurat en 6 mòduls (veure Taula 1). Els cinc primers, de continguts fonamentals i metodològics, de 9 crèdits ECTS cadascun, i el sisè, sobre el Pràcticum i el Treball Final de Màster, de 15 crèdits ECTS.

Els cinc primers mòduls consten de tres assignatures de 3 crèdits cadascuna, i el mòdul 2 –sobre continguts metodològics- consta de 3 assignatures obligatòries de les quals la tercera és diferent a cada universitat doncs es presenten línies de recerca pròpies.

El Mòdul 6 consta de dues “assignatures”: el Pràcticum i el Treball Final de Màster. Si s’ha triat l’itinerari professionalitzador, el Pràcticum és de 9 crèdits i el Treball Final de Màster és de 6 crèdits. Si s’ha escollit l’itinerari de recerca, el Pràcticum és de 6 crèdits i el Treball Final de Màster és de 9 crèdits.

Taula 1: Estructura general de Màster en Educació Inclusiva (mòduls i assignatures)

(1) Obligatori per als que facin l’itinerari professionalitzador
(2) Obligatori per als que agafin l’itinerari de recerca

Modalitat, tipus de sessions i horari

La modalitat del màster és semipresencial, amb suport virtual. Degut a això, els crèdits de contacte professorat-alumnat i els crèdits de treball personal es distribueixen de la següent manera: els crèdits de contacte professorat-alumnat representen el 33’3% dels crèdits de les assignatures, mentre que els crèdits de treball personal suposen el 66’6% restant.

Segons aquesta proporció, tenint en compte que 1 crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l’alumnat, 1c ECTS equival a 8,3 hores de contacte amb el professorat i a 16,65 hores de treball personal.

Així doncs, en una assignatura de 3c ECTS (com la majoria d’assignatures del Màster), hi ha 25 hores de contacte professorat-alumnat (8,3 h x 3 crèdits), repartides de la següent forma:

 • 3 sessions de classes presencials (SC) amb tot el grup classe, de 3 hores cadascuna (total: 9 h.), dedicades fonamentalment a introduir els continguts i a posar en comú les reflexions dels estudiants i debatre sobre elles.
 • 4 sessions de treball dirigit (STD) individuals o formant equips reduïts, de 3 h cada sessió (total: 12 h.), dedicades a treballar els continguts més pràctics de l’assignatura (activitats en grup, estudi de casos…).
 • La resta d’hores (4 h.) seran de tutories (T) individuals, dedicades a fer un seguiment del Pla de Treball individual de cada alumne, i del seu procés d’aprenentatge.

Durant les hores de treball personal, (16,65 h. x 3 crèdits = 50 h., que sumades a les 25 h. de contacte, equivalen a les 75 hores de l’assignatura), l’alumnat haurà de realitzar les activitats i exercicis inclosos en el Pla de Treball Individual que el professorat de les diferents assignatures presentarà en la primera classe presencial. Aquestes activitats inclouen: estudis de cas, comentaris de textos, lectura de llibres, estudi personal, etc., i complementaran els continguts introduïts pel professorat en les classes presencials i treballats en les sessions de treball dirigit.
La docència de cadascun dels mòduls 1, 2, 3, 4 i 5 es distribueix al llarg de 5 setmanes, de la forma que s’indica en la Taula 2:

Taula 2: Distribució de les assignatures i les sessions dels mòduls 1,2,3,4 i 5 al llarg de cinc setmanes

  1a setmana 2a setmana 3a setmana 4a setmana 5a setmana
Dilluns T A1: STD3 A2: STD2 T A3: STD3
Dimarts A1: SC1 A1: SC3 A2: SC2 A3: SC1 A3: SC3
Dimecres A1: STD1 A1: STD4 A2: STD3 A3: STD1 A3: STD4
Dijous A1: SC2 A2: SC1 A2: SC3 A3: SC2 T
divendres A1: STD2 A2: STD1 A2: STD4 A3: STD2 T
M =
A =
SC =
STD =
TP =
T =
Mòdul
Assignatura
Sessió de classe presencial (amb videoconferència o sense)
Sessió de Treball Dirigit (sempre a través del Campus Virtual)
Treball Personal
Tutoria (virtual o presencial)

 

Cada Assignatura (A1, A2 i A3) consta de:

 • 3 sessions de classe presencials (SC1, SC2 i SC3), que es faran sempre un dimarts o un dijous, de les 18 h. a les 21 h.
 • 4 sessions de treball dirigit (STD1, STD2, STD3 i STD4), que estan senyalades dins l’horari els dilluns, els dimecres i els divendres.
 • Dins l’horari de les 5 setmanes de docència de cada mòdul, es senyalen 4 dies per tutories: el dilluns de la 1a i la 4a setmanes, i el dijous i el divendres de la 5a. setmana.

Sessions de classe

Les 9 hores (3 h x 3 sessions = 9 h.) de les sessions de classe (SC) de cada assignatura dels mòduls 1, 2, 3, 4 i 5 són presencials, i, si són impartides des d’una universitat diferent d’aquella en la qual l’estudiant s’ha matriculat, es podran seguir en temps real per videoconferència des de les tres universitats participants.

Les sessions de classe presencials del mòdul 2 s’impartiran des de cada una de les universitats participants, amb professorat de la pròpia universitat. Per aquest motiu no s’impartiran per videoconferència.

Les SC seran sempre els dimarts i els dijous (veure calendari corresponent al curs 2010-2011), de les 18 a les 21 hores.

Sessions de treball dirigit

Les 12 hores (3 h x 4 sessions = 12 h) de les sessions de treball dirigit (STD) de cada assignatura dels mòduls 1, 2, 3, 4 i 5 són virtuals: els estudiants hauran de treballar en equip, o individualment, i comunicar-se amb el professorat de l’assignatura, a través del campus virtual.

Hi haurà dos tipus d’activitats dirigides per a les STD:

 1. Per a les STD intercalades entre SC i SC : es tracta d’activitats de realització immediata concebudes com a “continuació” o “culminació” del contingut treballat en la SC precedent, o bé com a “preparació” de la SC següent. Es tracta d’activitats breus i concises, que es puguin realitzar de forma immediata, entre sessió de classe i sessió de classe. El professorat, doncs, haurà de facilitar el material (articles, dades, estudi de cas...) necessari per poder fer l’activitat. Es tracta, també, d’activitats que es poden fer individualment, tot i que, si així es concreta, es poden fer en equip. Aquestes activitats s’han de fer arribar al professorat a través del campus virtual; i el professorat haurà de fer un “retorn” als estudiants, amb les corresponents observacions i valoracions.
 2. Per a les STD del final de cada assignatura : es tractarà sempre d’una activitat de síntesi, de caràcter individual, breu, en la qual l’alumnat explicarà en forma d’enunciats què ha après en l’assignatura. L’estudiant farà arribar aquesta síntesi al professorat de l’assignatura, abans no comenci l’assignatura següent. I el professorat haurà de fer un “retorn” als estudiants d’aquesta síntesi, amb les corresponents observacions i valoracions.

Carpeta d’aprenentatge

Cada estudiant per a cada una de les assignatures dels mòduls en el qual s’haurà matriculat disposarà, en la plataforma virtual de la UIB, d’una Carpeta d’Aprenentatge en la qual haurà d’anar col·locant les activitats de les STD intercalades (les que s’han de fer entre sessió i sessió de classe), l’activitat de síntesi que haurà de fer un cop hagi acabat la darrera sessió de classe presencial de l’assignatura, així com les activitats que anirà realitzant del Pla de Treball Individual. Finalment, en el termini que s’indicarà més endavant quan es presenta cada un dels Mòduls del Màster, haurà de completar la seva carpeta amb un document que contingui les reflexions personals sobre els continguts tractats en l’assignatura en qüestió i sobre el propi procés d’aprenentatge. Aquest document pot tenir una extensió màxima de 10 pàgines.

Sessions de tutoria

Les 4 hores de tutoria de cada assignatura dels mòduls 1, 2, 3, 4 i 5 es podran dur a terme els dies senyalats per a les tutories en les 5 setmanes de docència del mòdul (veure Taula 2), però es podran fer també al llarg de les setmanes següents mentre s’imparteixen els altres mòduls, fins que l’alumne o l’alumna hagi completat el seu Pla de Treball individual i hagi lliurat els diferents treballs o activitats per a l’avaluació dels diferents mòduls.

Les sessions de tutoria podran realitzar-se presencialment (a la universitat respectiva) o a través del campus virtual.

Material de suport i guions de treball

Per a cadascuna de les assignatures dels Mòduls 1, 2, 3, 4 i 5 el professorat haurà de posar a disposició de l’alumnat –per mitjà del campus virtual- un document de suport a la docència (a manera de manual i d’orientacions per a l’estudi), amb els continguts de l’assignatura agrupats en blocs, i amb la descripció detallada dels exercicis i/o activitats a realitzar en les sessions de treball dirigit i en el Pla de Treball individual, així com els terminis de realització dels mateixos amb la data de lliurament de cadascun d’ells. Per al mòdul 6 es posarà a l’abast del professorat i de l’alumnat una guia de pràctiques i del Treball de Fi de Màster (TFM).

 

Informació  

Podeu consultar la programació del curs en el document " MEDI - Programació del curs 2011-12 "

També podeu consultar l'apartat " Assignatures "

 

Final Examination

Consultar l'apartat de " Criteris d'avaluació i exàmens "

Assessment Criteria and Examinations

En el Màster en Educació Inclusiva, les 3 assignatures de cada un dels mòduls s’avaluaran per separat, en una sola convocatòria. En les assignatures en les quals intervé més d’un professor o professora, el professorat que hi ha intervingut avaluarà de forma conjunta els alumnes i les alumnes.

L’avaluació dels mòduls 1, 3, 4 i 5

Les competències generals i específiques que les assignatures d’aquests mòduls pretenen desenvolupar en l'alumnat del màster s'avaluaran:

 1. El 50 % de la qualificació de cada assignatura dels mòduls 1, 3, 4 i 5 ve determinat pels següents elements: (1) el seguiment i participació en les classes presencials i en les Sessions de Treball Dirigit; (2) la realització de les activitats del Pla de Treball Individual; i (3) La Carpeta d’Aprenentatge, que inclourà les activitats que l’estudiant haurà realitzat en les STD i del Pla de Treball Individual, a més d’un document final amb les reflexions personals sobre els continguts de l’assignatura i el propi procés d’aprenentatge.
 2. Pel que fa al 50 % restant de la qualificació de les assignatures d’aquests mòduls:
  • En els mòduls 1 i 4 ve determinat per un Treball en Equip (màxim 4 alumnes) d’aprofundiment d’algun tema relacionat amb els continguts dels Mòduls 1 i 4, respectivament. Aquest element serà valorat, en el Mòdul 1, pels coordinadors d’aquest mòdul de cada universitat, a qui li hauran de lliurar el treball en la data fixada en el calendari del màster; i, en el Mòdul 4, pel coordinador o per la coordinadora d’aquest mòdul, a qui li hauran de lliurar el treball en la data fixada en el calendari del màster. El treball en equip del mòdul 1 s’haurà de presentar oralment a cada universitat, en la data fixada dins el calendari del màster.
  • En els mòduls 3 i 5 ve determinat per un Treball per Parelles o en Equip (màxim 3 alumnes) d’aprofundiment d’algun tema relacionat amb els continguts d’aquests mòduls, en forma d’article científic, que serà valorat pel coordinador o per la coordinadora dels corresponent mòdul, al qual se li haurà de lliurar per escrit abans del termini fixat en el calendari del màster.

L’avaluació del mòdul 2

Les competències generals i específiques que les assignatures 2.1 i 2.2 d’aquest mòdul pretenen desenvolupar en l’alumnat del màster s’avaluaran d’acord amb els següents criteris:

 1. El 50 % de la qualificació ve determinat pels següents elements: (1) el seguiment i participació en les classes presencials i en les Sessions de Treball Dirigit; i (2) la realització de les activitats del Pla de Treball Individual.
 2. Pel que fa al 50 % restant de la qualificació ve determinat, en el cas de l’assignatura 2.1 (investigació qualitativa) per un treball individual que consistirà en el disseny d’una investigació de caire qualitatiu, que podrà coincidir amb el treball d’investigació que l’estudiant voldrà realitzar com a Treball Final del Màster; en el cas de l’assignatura 2.2 (investigació quantitativa) consistirà en la realització individual de diferents càlculs estadístics a través de SPSS o Excel, a partir d'un supòsit pràctic facilitat pel professor o la professora.

L’avaluació del mòdul 6 (Pràcticum i Treball Final de Màster)

Pràcticum

Les competències associades al Pràcticum s’avaluaran a partir dels següents elements:

 1. En l’itinerari professionalitzador (en el qual el pràcticum té un valor de 9 crèdits):
  • L’Informe del tutor o de la tutora de la Universitat (50 %).
  • El Projecte d’innovació o de millora, que haurà de presentar l’estudiant, que inclogui l’anàlisi (des d’un enfocament inclusiu) de les mesures d’atenció a la diversitat del centre o institució on ha realitzat les pràctiques (50 %).
 2. En l’itinerari de recerca (en el qual el pràcticum té un valor de 6 crèdits):
  • L’Informe del tutor o de la tutora de la Universitat (50 %).
  • La Memòria d’investigació, en la qual l’estudiant haurà d’especificar l’experiència adquirida amb la seva col·laboració i participació activa en algun projecte d’investigació del grup on ha realitzat les pràctiques (50 %).

Treball Final de Màster

Les competències associades al Treball de Final de Màster (tant si s’ha seguit l’itinerari professionalitzador com si s’ha seguit el d’investigació), s’avaluarà a partir dels següents elements:

 1. L’informe dels membres del tribunal sobre la presentació escrita i oral del Treball Final de Màster (60 %).
 2. L’informe del professor o la professora del màster que haurà tutoritzat l’alumne o l’alumna en la realització d'aquest treball (40 %).

Aquests dos informes han de tenir com a mínim una qualificació de 5 sobre 10 perquè es pugui calcular la mitjana ponderada entre ambdues.

Defensa oral del Treball Final de Màster

Per a la defensa pública del Treball Final de Màster es convocarà als estudiants que hagin presentat prèviament el document escrit en les dates que determini cada universitat, d’acord amb la seva normativa.

 

Administrative Procedures and Other Useful Information

Programme Suggestions Form

Comments and suggestions

 • http://postgrau.uib.es/digitalAssets/196/196338_queixes_suggeriments_en.doc

 

Quality Assurance System

Nominal Composition of the Quality Assurance Committee (CGQ)

Responsable de qualitat  Dolors Forteza Forteza
PDI  Joan Jordi Muntaner Guasp
PDI  Mª Rosa Rosselló Ramon
PAS  Maria Balle Cañellas
Alumne  Antonio Vigo Aguiló

Comments and Suggestions

The UIB welcomes your comments and suggestions about how to improve our courses and the information provided.
If you would like to help us improve or have any comment, please send it through the UIB master's course contact questionnaire