Treball de fi de màster

This language version doesn't exist

El Treball de Fi de Màster (TFM) s’ha de considerar com una assignatura més del pla d’estudis, i per tant, estarà sotmès a les mateixes normes i regulacions generals que s’apliquin a les altres assignatures.

 • Matrícula del treball de fi de màster:
  El nombre màxim de matrícules per superar l'assignatura del TFM és de 4 més una matrícula addicional que serà concedida per la direcció del Centre d'Estudis de Postgrau, previ vistiplau de la direcció del màster.
  En cas que la defensa del TFM no es pugui fer el mateix any acadèmic de la matrícula, es podrà fer una matrícula anual per tutela acadèmica.
  La matrícula per tutela acadèmica ha de ser consecutiva.
 • Inscripció del projecte del treball de fi de màster:
  Una vegada realitzada la matrícula de l'assignatura corresponent al TFM l'alumnat formalitzarà la inscripció del projecte de treball de fi de màster dins els terminis establerts per a cada una de les titulacions.
  Les sol·licituds d'inscripció del Treball de Fi de Màster es faran per l'aplicació https://postgrau.uib.es/tfm

  Heu de tenir en compte el següent per emplenar el formulari:
  • Intrducció del títol del TFM (no escriure tot en MAJÚSCULES).
  • Nom i llinatges del tutor/a i el seu correu electrònic correcte.
  • Guió del TFM en format PDF i amb un tamany inferior a 100MB.

  Podreu fer el seguiment de la sol·licitud a la mateixa aplicació.

 • Lliurament del treball de fi de màster:
  Una vegada acceptada la inscripció del projecte del TFM l'alumnat el podrà lliurar dins els terminis establerts per a cada una de les titulacions.
  El lliurament es farà accedint a l'aplicació https://postgrau.uib.es/tfm

   

  Heu de tenir en compte el següent per emplenar el formulari:

  • El document del TFM ha de ser en format PDF i amb un tamany inferior a 100MB.
  • La Portada del TFM, què es troba a l'apartat "Impresos de màster".
  • La llicència de distribució del TFM es cumplimentarà a través de la mateixa l'aplicació.

  Podreu fer el seguiment de la sol·licitud a la mateixa aplicació. La signatura d'aquesta llicència per part de l'alumne/a i el tutor/a permet autoritzar la publicació del treball al repositori institucional per la seva consulta pública.

 • Defensa del treball de fi de màster:
  La direcció del màster pot nomenar un o diversos tribunals a l'inici del curs acadèmic o nomenar un tribunal específic per a cada TFM.
  Procediment:

  • La direcció del màster farà arribar la còpia del TFM als membres del tribunal.
  • La direcció del màster comunicarà als serveis administratius la composició del tribunal i la data de defensa i ho farà públic.
  • El president del tribunal convocarà als altres membres, al/a la tutor/a, i/o cotutors, i a l'autor, en un màxim de 15 dies naturals.
  • Els serveis administratius elaboraran l'acta corresponent.
 • Avaluació del treball de fi de màster:
  La qualificació obtinguda s'incorporarà a l'expedient una vegada superats la resta de crèdits del títol.