Pràctiques externes de postgrau

This language version doesn't exist

Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants de la universitat i supervisada per la UIB. L'objectiu és permetre a l'alumnat aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica i afavorir l'adquisició de competències que el preparin per a l'exercici d'activitats professionals i facilitin la seva ocupabilitat.

Les pràctiques es poden realitzar en empreses, entitats i institucions, inclosa la mateixa UIB, en l’àmbit nacional i internacional, segons la modalitat prevista.

Atès el caràcter formatiu de les pràctiques, no se’n derivaran, en cap cas, obligacions pròpies d'un contracte laboral, atès que tenen una naturalesa estrictament formativa.

Es poden classificar en 2 modalitats:

  1. Pràctiques externes curriculars. Són assignatures incloses en els diversos plans dels estudis oficials de postgrau de la UIB, que són els màsters universitaris i els doctorats.
  2. Pràctiques externes extracurriculars. Són les que els estudiants realitzen amb caràcter voluntari durant el seu període de formació. Per a fer pràctiques extracurriculars l’alumne ha d’estar matriculat a un estudi oficial de postgrau o a un títol propi de la UIB.

L’organització d’aquestes activitats són competència de cada una de les titulacions sota la supervisió i directrius del Centre d’Estudis de Postgrau.

Les pràctiques extracurriculars són gestionades pel DOIP (apartat: "Cerques feina i/o pràctiques en empreses?").

Per a més informació vegeu les guies docents de les assignatures de "pràcticum" o "practiques externes" especifiques de la titulació, contactau amb la direcció de la titulació i consulteu la següent documentació accessòria: