Convocatòries de beques, premis i ajuts generals pels estudis de màster

This language version doesn't exist

Convocatòries obertes

Institud d'Estudis Catalans
58a convocatòria del Premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física (per a estudiants).

Ofert a un treball de fi de màster (TFM) d'un màster que tingui un elevat contingut de física, realitzat per alumnes d'universitats de terres de llengua catalana. Poden participar en aquesta convocatòria estudiants universitaris i titulats que hagin defensat el TFM durant el curs 2019-2020.
La física ha de ser el contingut prioritari del treball. El treball ha de ser inèdit i redactat en català, anglès o en qualsevol altra llengua que sigui oficial a la universitat on s'ha presentat. El treball ha de començar amb un breu resum en català i en anglès. En el cas que el treball no s'hagi escrit en català, també s'haurà d'adjuntar un resum més ampli en català (d'entre 500-1.000 paraules), que pot incloure algun gràfic i/o alguna taula, i d'una extensió mínima d'una pàgina de mida ISO A4 i una extensió màxima de dues.
Termini d'admissió de candidatures fins al 30 de novembre de 2020, a les 13 hores.. (Més informació...)

Ajut per la compra material per pràctiques de màster
Ajuts CEP-Santander per als estudis oficials de màster per al curs 2020-21.

La Universitat de les Illes Balears (UIB), a través del Centre d’Estudis de Postgrau (CEP), amb el patrocini de Santander Universidades, convoca aquests ajuts.
Cada ajut consistirà en una partida de 1.000 euros. En principi, es concedirà un mínim d’un ajut per titulació de màster, sempre que hi hagi qualque candidat que reuneixi els requisits per accedi-hi.
El termini comença el dia 01 d’octubre i acaba el dia 20 de novembre de 2020, a les 23.59 hores, hora peninsular espanyola. (Més informació...)

Ajut per la compra material per pràctiques de màster
Convocatòria de quatre beques Joan Vidal Perelló per a estudis de màster (2020-21).

La present convocatòria té com a objectiu ajudar l’alumnat de postgrau de la UIB que cursi els estudis de màster universitari en Advocacia o en Formació del Professorat durant l’any acadèmic 2020-21 i que es trobi en una situació de vulnerabilitat econòmica o de desestructuració social o familiar que afecti l’evolució acadèmica dels seus estudis. Per això, es convoquen dues beques pel Màster Universitari en Advocacia i dues beques pel Màster Universitari en Formació del Profesorat. Data de publicació dia 15/09/2020 (Més informació...)

Becas Santander Impuls
Programa d'Impuls, Mobilitat i Internacionalització per a Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears

El Centre d’Estudis de Postgrau (CEP) i l’Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears (EDUIB) i el Vicerectorat d'Investigació i Internacionalització, juntament amb el patrocini del Banco Santander, amb la voluntat de contribuir al perfeccionament del potencial humà que hi ha en tots els seus àmbits d’actuació, i convençuts de la importància que tenen el progrés científic, la investigació, l’excel·lència formativa, la mobilitat i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat, han aportat el finançament necessari per tal de crear un Programa d’Impuls, Mobilitat i Internacionalització dirigit als estudis oficials de postgrau de la Universitat de les Illes Balears (UIB).
Data de publicació dia 02/09/2020. Publicada resolució línia 1 convocatòria 1 (22/10/2020). Publicada resolució línia 2 convocatòria 1 (03/11/2020).  (Més informació...)

Ajut per la compra material per pràctiques de màster
Ajuts a la mobilitat i internacionalització de l’alumnat de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears.

El Centre d’Estudis de Postgrau (CEP), l’Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears (EDUIB) i el Servei de Relacions Internacionals (SRI), convençuts de la importància de la mobilitat i la internacionalització en el progrés científic, la investigació, l’excel·lència formativa, i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat, han aportat el finançament necessari per tal de crear uns ajuts a la mobilitat d’alumnat de la Universitat de les Illes Balears (UIB) vinculat a dobles titulacions de Màster i Doctorat i tesis doctorals en règim de co-tutela internacional o altres casos similars. Data de publicació dia 02/09/2020 (Més informació...)

Becas Santander-Iberoamérica
Beques Santander-Iberoamèrica. Ajuts per a cursar estudis oficials de màster universitari de la Universitat de les Illes Balears

La Universitat de les Illes Balears (UIB), amb el patrocini de Santander-Universitats, convoca 2 beques de continuació per a cursar estudis oficials de màster universitari en la UIB, titulacions que depenen del Centre d'Estudis de Postgrau (CEP). Aquestes ajudes estan dirigides a estudiants iberoamericans/as de continuació l'any acadèmic 2020-21 d'un màster de més de 60 ECTS que es van beneficiar d'una beca Santander-Iberoamèrica l'any acadèmic 2019-20. Data de publicació dia 01/09/2020.
El termini per presentar sol·licituds s'inicia l'1 de setembre i finalitza el dia 18 de setembre del 2020,a las 23:59 horas, hora peninsular española (UTC+2). Publicada resolució dia 01/10/2020 (Més informació...)

Ajuts material pràctiques
Convocatòria per a la compra de material de pràctiques dels Màsters Universitaris de la UIB.

Cada any la Universitat de les Illes Balears (UIB) destina una part del seu pressupost a la compra de material de pràctiques dels seus estudis oficials. El pressupost rebut per enguany és de 25.000 €. Publicada dia 23/06/2020. Publicada la resolució DEFINITIVA (04/09/2020) (Més informació...)

Ajut per la compra material per pràctiques de màster
Convocatòria de quatre beques Joan Vidal Perelló per a estudis de màster.

Es convoquen quatre beques, en règim de concurrència competitiva, per a estudiants matriculats l’any acadèmic 2019-20 a estudis de màster oficial de l’àrea de coneixement de les Ciències Socials i Jurídiques que habilitin per a l’exercici d’una professió. Publicada la resolució definitiva el dia 16/06/2020 (Més informació...)